1 Kings 15

King Abaisa, Iuda ena king

Israela ena king, Ieroboama, Nebata ena natuna, be lagani 18 ia king neganai, Abaisa ese Iuda ena king ena dagi ia abia hamatamaia. Abaisa be lagani toi lalonai Ierusalema dekenai ia lohia. Iena sinana ena ladana be Maka, Abesaloma ena tubuna.

Abaisa ese iena tamana ena kara dika hegeregerena ia karaia. Iena tubuna Davida ese Lohiabada ia badinaia momokani, to Abaisa ese Lohiabada, iena Dirava, ia badinaia momokani lasi. To Davida dainai, Lohiabada, iena Dirava ese, Abaisa dekenai natuna tau ta ia henia, ia mase murinai Ierusalema dekenai do ia lohia totona, bona Ierusalema do ia hagoadaia totona.

Lohiabada ese inai bamona ia karaia, badina be Davida ese Lohiabada ena oda bona iena ura ibounai ia karaia momokani. To Uria, Hiti tauna dekenai sibona, be Davida ia kerere.

Abaisa bona Ieroboama be ta ta dekenai idia tuari henia, Abaisa ena mauri dinadia ibounai lalonai.

Abaisa ena kara oredia ibounai edia sivarai be Iuda Ena King Edia Sivarai Buka ena lalonai idia torea vadaeni.

Vadaeni Abaisa be ia mase, bona Davida ena Hanua lalonai idia guria, bona iena natuna Asa ese Abaisa ena gabu dekenai king dagi ia abia.

King Asa, Iuda ena king

Israela ena king, Ieroboama be lagani 20 ia king neganai, Asa ese Iuda ena king dagi ia abia. 10 Asa be lagani 41 lalonai Ierusalema dekenai ia lohia. Iena tubuna hahine be Maka, Abesaloma ena tubuna.

11 Asa be Lohiabada ena vairanai kara maoromaoro ia karaia, Davida ese ia karaia hegeregerena. 12 Lebulebu taudia, dirava koikoi edia tomadiho gabudia dekenai ariara tatau, bona ariara hahine, be Asa ese iena basileia dekena amo ia lulua ore. Bona king gunadia ese idia karaia kaivakuku be Asa ese ia kokia ore.

13 Asa ese danu iena tubuna hahine Maka be kwini dagi dekena amo ia kokia, badina be ia ese Asera ena kaivakuku, lebulebu gauna, ia haginia. Asa ese unai kaivakuku ia utua diho, bona lahi dekenai ia gabua ore, Kiderona Koura dekenai. 14 Ataiai tomadiho gabudia ibounai be Asa ese ia kokia lasi, to iena mauri dinadia ibounai lalonai ia ese Lohiabada ia badinaia noho momokani. 15 Bona iena tamana ese Dirava dekenai ia hahelagaia gaudia, bona ia sibona Dirava dekenai ia hahelagaia gaudia, siliva, golo, bona herahera gaudia idauidau, be Asa ese Lohiabada ena Dubu Helaga lalonai ia atoa vareai.

16 Asa, Iuda ena king, bona Basa, Israela ena king be idia ta ta dekenai idia tuari henia, edia king dinadia ibounai lalonai. 17 Basa, Israela ena king ese Iuda ia tuari henia, bona ia ese Rama hanua ia hagoadaia, Iuda taudia do idia lao bona mai dalana do ia koua totona.

18 Unai dainai king Asa ese Lohiabada ena Dubu Helaga, bona king ena ruma dekena amo siliva bona golo ibounai ia abia, bona iena hesiai taudia haida edia imana dekenai ia atoa. Vadaeni inai hesiai taudia be Asa ese Damaseko dekenai ia siaia, Suria ena king Benehadada dekenai, bona idia dekena amo inai hereva ia gwauraia: 19 “Ita ruaosi do ita maino karaia, lauegu tamana bona oiemu tamana hegeregerena. Mani oi itaia, inai siliva bona golo be oi dekenai lau siaia, idia be harihari gauna, oiemu. Mani emu kara, Israela ena king, Basa danu emui maino karaia, be do oi makohia, vadaeni ia ese iena tuari taudia egu tano dekena amo do ia abidia lou.”

20 King Benehadada ese king Asa ia kamonai henia, bona iena tuari biagudia mai edia tuari taudia danu ia siaia, Israela hanua haida idia tuari henia. Benehadada ese Iono, Dano, Abele Betemaka, Kineroto ena kahana ibounai bona Napatali tano ibounai ia halusia, bona ia abia.

21 King Basa be inai sivarai ia kamonai, vadaeni Rama hagoadaia gaukara ia hadokoa, bona Tirisa hanua dekenai ia lao.

22 Unai neganai king Asa ese Iuda taudia ibounai ia taravatua, idia ta ta ibounai ese Rama dekenai idia noho nadi bona au, Basa ese ia haginia gaudia, do idia huaia lao siri. Vadaeni unai nadi bona au dekena amo king Asa ese Geba, Beniamina tano dekenai, bona Misipa, ia hagoadaia.

23 King Asa ena kara oredia, iena kara mai kwalimu danu, bona ia ese hanua haida ia hagoadaia, ena sivarai be Iuda Ena King Edia Sivarai Buka ena lalonai idia torea vadaeni. To Asa ia buruka neganai, iena aena hisihisi gorere ta ia davaria. 24 Vadaeni Asa be ia mase, bona Davida ena Hanua lalonai idia guria, iena tubuna bona tamana edia guria gabuna dekenai. Asa ena gabu dekenai iena natuna Iehosapata ese king dagi ia abia.

King Nadaba, Israela ena king

25 Asa, Iuda ena king, ena lohia lagani iharuana lalonai, Nadaba Ieroboama ese Israela ena king ena dagi ia hamatamaia. Nadaba be lagani rua lalonai Israela dekenai ia king. 26 Ia ese Lohiabada ena vairana dekenai ia kara dika, iena tamana ia karaia bamona, bona ia ese Israela taudia ia hakaua kerere dainai, idia danu be kara dika idia karaia.

27 Basa Ahaisa, Isakara iduhu tauna, ese Nadaba hadikaia totona ia laloa karaia, bona Nadaba, mai ena Israela tuari taudia ese Pilistia hanua Gibetona idia tuari henia, bona idia koua hagegea neganai, Basa ese Nadaba ia alaia mase. 28 Inai kara be Iuda ena king Asa ia king lagani ihatoina lalonai ia vara. Basa ese Nadaba ena gabu dekenai Israela ena king ena dagi ia abia.

29 Basa ese king dagi ia abia, vadaeni maoromaoro ia ese Ieroboama ena bese taudia ia alaia hamatamaia. Vadaeni iena peroveta tauna Abaisa ena uduna dekena amo, Lohiabada ese ia gwauraia hereva be momokani, badina Ieroboama ena bese taudia ibounai be Basa ese ia alaia mase, ta ia mauri lasi.

30 Inai kara ia vara, badina be Ieroboama ese Lohiabada, Israela ena Dirava ia habadua. Ieroboama ese kara dika bada ia karaia, bona ia ese Israela taudia ia hakererea dainai, idia danu kara dika bada idia karaia. Unai dainai Lohiabada ena badu ia toreisi.

31 King Nadaba ena kara oredia edia sivarai be Israela Ena King Edia Sivarai Buka lalonai idia torea vadaeni. 32 Iuda ena king, Asa, bona Israela ena king, Basa, be idia ta ta dekenai idia tuari henia, edia king dinadia ibounai lalonai.

King Basa, Israela ena king

33 Iuda ena king, Asa, ena lohia lagani ihatoina lalonai, Basa Ahaisa ese Israela ena king dagi ia abia, bona Tirisa dekenai ia lohia lagani 24 lalonai. 34 Lohiabada ena vairanai Basa ia kara dika, Ieroboama ia karaia bamona, bona iena kara dika dekena amo ia ese Israela taudia kara dika dalana dekenai ia hakaudia.

Copyright information for `HMO