1 Kings 17

Elia peroveta tauna, bona medu ia diho lasi nega daudau ena sivarai

Elia, Tisebe tauna, be peroveta tauna ta, Gileada dekenai ia noho, bona ia ese Ahaba dekenai ia hereva, ia gwau, “Lohiabada, Israela ena Mauri Diravana ena ladana dekenai, lau ese oi lau hamaoroa inai, paripari bona medu be do ia diho lasi, lagani rua o toi, ela bona ma lau hereva. Lau ese Lohiabada ena hesiai gaukara lau karaia noho.”

Gabeai Lohiabada ese Elia ia hamaoroa, ia gwau, “Inai gabu do oi rakatania, dina daekau kahana dekenai do oi lao, sinavai maragina ladana Keriti dekenai oi lao. Unuseni do oi hunia, Ioridane Sinavai ena dina ia daekau kahanai. Sinavai ena ranu do oi inua, bona manu ladana galo lau hadibaia vadaeni, idia ese oi do idia ubua, unai gabu dekenai.”

Elia ese Lohiabada ena oda ia kamonai, sinavai maragina Keriti ena badinai ia noho. Sinavai maragi ena ranu ia inua, bona dabai bona adorahi neganai, galo manudia ese paraoa bona vamu idia mailaia.

Nega sisina ia lao murinai, sinavai maragina ia kaukau, badina be medu ia diho lasi unai tano dekenai.

Vadaeni Lohiabada ena hereva be Elia dekenai ia ginidae, Lohiabada ese ia gwau, “Oi toreisi, Sarepata, Sidono kahana hanua ta dekenai oi lao, unuseni do oi noho. Lau ese vabu ta lau oda henia, ia ese oi do ia ubua.” 10 Vadaeni Elia ia toreisi, Sarepata dekenai ia lao, hanua ikoukou ena badinai ia ginidae. Unuseni ia ese vabu ta ia itaia, lahi karaia totona au ia haboua noho. Vadaeni Elia ese vabu dekenai ia boiboi, ia gwau, “Ranu sisina mani oi mailaia, lau inua.” 11 Vabu ese ia mailaia gwauraia neganai, Elia be ma ia boiboi, ia gwau, “Aniani sisina danu lau dekenai oi mailaia.”

12 Vabu ese ia haere, ia gwau, “Mauri Lohiabada, oiemu Dirava ena ladana dekenai oi lau hamaoroa momokani, lau be beredi ta lasi, paraoa sisina sibona, mereki dekenai, bona olive dehoro sisina kapusi lalonai. Harihari lau be lahi totona au lau haboua noho, lau lao, aniani do lau nadua. Vadaeni lau bona egu natuna ai ania murinai, ai be do ai mase.”

13 Elia ese vabu ia hamaoroa, ia gwau, “Oi laloa lasi, oi lao, beredi maragina ta oiemu paraoa bona olive dehoro dekena amo do oi gabua, lau dekenai do oi mailaia. Unai murinai, oi bona oiemu natuna ena do oi gabua. 14 Badina be Lohiabada, Israela ena Dirava, be inai bamona ia hereva, ia gwau, ‘Paraoa, mereki dekenai ia noho gauna be do ia ore lasi, bona olive dehoro, kapusi dekenai ia noho gauna danu be do ia ore lasi, ela bona Lohiabada ese medu be tanobada dekenai do ia hadihoa dinana dekenai.’ ”

15 Vabu be ia lao, Elia ena hereva hegeregere ia karaia. 16 Vadaeni Lohiabada ese Elia dekena amo ia gwauhamata hegeregere, unai paraoa be mereki dekenai ia ore lasi, bona unai olive dehoro be kapusi dekenai ia ore lasi.

17 Nega sisina ia lao murinai, unai vabu ena natuna mero be ia gorere. Iena gorere be ia bada lao, ela bona ia hahodi lasi, ia mase vadaeni. 18 Vabu ese Elia ia hamaoroa, ia gwau, “Dirava ena tau e, lau dekenai dahaka oi karaia? Lauegu kara dika oi hedinaraia lou Dirava dekenai, bona egu mero ena mase havaraia totona oi mai, a?”

19 Elia ese vabu ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu natuna lau dekenai do oi mailaia.” Vabu ena imana dekena amo Elia ese mero ia abia, ia rosia, ia abia lao ataiai daiutu ta dekenai, iena noho gabuna, bona mero be mahuta patana dekenai ia hahekurea. 20 Unai neganai Elia ese mai boiboi bada danu ia guriguri, ia gwau, “Lohiabada, lauegu Dirava e, oi ese inai vabu, ia dekenai lau noho hahine, dekenai dika oi havaraia vadaeni, iena natuna oi hamasea, a?” 21 Vadaeni Elia ese nega toi mero ena latanai ia hekure diho, bona Lohiabada dekenai ia tai henia, ia gwau, “Lohiabada, lauegu Dirava e, inai mero do oi hamauria lou!”

22 Lohiabada ese Elia ena guriguri ia kamonai henia. Mero ese ia hahodi lou, mauri ia davaria lou. 23 Elia ese mero ia abia, ataiai daiutu dekena amo ia hakaua diho, sinana dekenai ia henia, ia gwau, “Oi itaia, oiemu natuna be ia mauri noho.”

24 Hahine ese Elia ia hamaoroa, ia gwau, “Harihari lau diba oi be Dirava ena tau momokani, bona Lohiabada ese iena hereva oiemu uduna dekena amo ia gwauraia momokani!”

Copyright information for `HMO