1 Kings 19

Elia be Sinai Ororo dekenai ia lao

Ahaba ese Elia ena kara ibounai iena adavana Iesebele dekenai ia hamaoroa, bona Elia ese Bala peroveta taudia ibounai ia alaia mase sivarai danu. Vadaeni Iesebele ese hesiai tauna dekena amo hereva be Elia dekenai ia siaia, ia gwau, “Kerukeru, nega inai bamona dekenai, lau ese oi do lau alaia mase, oi ese unai peroveta taudia oi alaia mase dainai. Bema inai bamona lau karaia lasi, Dirava ese lau do ia alaia be namo!”

Elia be ia gari bada. Ia toreisi, iena mauri totona ia heau. Ia bona iena hesiai tauna be Bere Sieba, Iuda tano dekenai idia lao.

Unuseni Elia ese iena hesiai tauna ia rakatania.
Elia be sibona taunimanima idia noho lasi tano dekenai ia raka lao, ela bona dina ta ia ore. Vadaeni au ta henunai ia helai diho, bona ia noinoi do ia mase. Lohiabada dekenai ia guriguri, ia gwau, “Mani lauegu mauri do oi hadokoa, lau mase namo!”

Vadaeni unai au henunai ia hekure diho, ia mahuta. Unai neganai aneru ta ese ia dogoatao, ia gwau, “Oi noga, oi aniani.”

Elia ese ia giroa, ia itaia, beredi ta be iena kwarana badibadinai ia noho. Ia be nadi siahu dekenai idia gabua gauna. Ranu danu daramu dekenai ia noho. Elia ia aniani, ranu ia inua, vadaeni ia hekure lou.

Lohiabada ena aneru be ia giroa mai nega iharuana, ia ese Elia ia hanogaia lou, ia gwau, “Oi toreisi, oi aniani. Oiemu laolao be ia bada herea oi dekenai garina.” Vadaeni Elia be ia toreisi, ia aniani, bona ranu ia inua, bona unai aniani ena goada dekena amo, dina 40 bona hanuaboi 40 ia raka, ela bona Sinai Ororo, Dirava ena gabu helagana dekenai ia ginidae. Unuseni nadi matuna dekenai ia vareai, bona hanuaboi lalonai unuseni ia mahuta.

Lohiabada ese Elia dekenai ma ia hereva lou, ia gwau, “Elia e, dahaka oi karaia noho iniseni?”

10 Elia ia haere ia gwau, “Lohiabada, Siahu Ibounai Dirava e, lau ese nega ibounai oi sibona oiemu hesiai gaukara lau karaia vadaeni. To Israela taudia ese oiemu taravatu idia utua vadaeni, oiemu boubou patadia idia veria diho, oiemu peroveta taudia be idia ese idia alaia mase vadaeni. Lau sibona lau mauri noho, bona lau danu idia tahua noho, lau do idia alaia mase totona.”

11 Lohiabada ia gwau, “Oi raka lao, ororo ena ataiai do oi gini, lauegu vairana dekenai, badina lau Lohiabada be do lau raka hanaia gwauraia.”

Vadaeni lai bada herea, mai goada danu ese ororo ia makohia, bona nadi danu ia hamakohia, Lohiabada ena vairanai. To Lohiabada be unai lai lalonai ia noho lasi. Lai ia doko murinai, tano ia marere bada. To Lohiabada be unai tano marere lalonai ia noho lasi.
12 Unai tano marere murinai lahi ia vara, to Lohiabada be lahi lalonai ia noho lasi.

Bona lahi murinai, be gado maragina, hereva manoka sibona.

13 Elia ese unai hereva ia kamonai, vadaeni iena vairana be iena dabua dekenai ia koua.

Vadaeni Elia be nadi matuna dekena amo ia raka mai, nadi matuna ena iduara dekenai ia gini. Vadaeni gado ta ese Elia ia hamaoroa, ia gwau, “Elia e, dahaka oi karaia noho iniseni?”

14 Elia ia haere, ia gwau, “Lohiabada, Siahu Ibounai Dirava e, lau ese nega ibounai oi sibona oiemu hesiai gaukara lau karaia vadaeni. To Israela taudia ese oiemu Taravatu idia utua vadaeni, oiemu boubou patadia idia veria diho, oiemu peroveta taudia be idia ese idia alaia mase vadaeni. Lau sibona lau mauri noho, bona lau danu idia tahua noho, lau do idia alaia mase totona.”

15 Lohiabada ese Elia ia hamaoroa, ia gwau, “Oi lao, oiemu dala dekenai do oi giroa lou, ela bona Damaseko ena taunimanima lasi tano dekenai. Unuseni oi ginidae neganai, Hasaele do oi davaria, bona iena kwarana dekenai olive dehoro do oi bubua, Suria ena king do oi halaoa. 16 Bona Iehu Nimisi danu do oi davaria, iena kwarana dekenai olive dehoro do oi bubua, Israela ena king do oi halaoa. Bona Elisaia Sapata, Abele Mehola hanua tauna ena kwarana dekenai danu unai dehoro do oi bubua, peroveta tauna do ia lao, oiemu dagi, bona oiemu gabuna do ia abia. 17 Vadaeni Hasaele ena tuari kaia dekena amo do ia heau mauri gwauraia tauna, be Iehu ese do ia alaia mase. Bona Iehu ena tuari kaia dekena amo do ia heau mauri gwauraia tauna, be Elisaia ese do ia alaia mase. 18 To taunimanima 7000 be lau ese do lau hamauria Israela dekenai. Unai taudia ese lau dekenai idia abidadama noho, bona Bala dekenai idia tomadiho lasi, bona iena laulau idia kisi henia lasi.”

Elia ese Elisaia ia boiria

19 Vadaeni Elia be unai gabu ia rakatania, ia lao, Elisaia Sapata ia davaria. Elisaia ese tano ia makohia noho, boromakau tau 24 be rua rua dekena amo iena vairana dekenai idia raka noho, bona ia be murina gaudia ruaosi edia badinai ia raka noho. Elia ese iena kouti ia kokia, Elisaia ena latanai ia atoa. 20 Vadaeni Elisaia ese iena boromakau ia rakatania, Elia ena murinai ia heau lao, ia gwau, “Mani emu kara lauegu tamana bona sinana do lau kisi henia, vadaeni oiemu murinai do lau raka.”

Elia ia haere, ia gwau, “Namo, oi giroa lou, lau ese oi do lau koua lasi.”

21 Vadaeni Elisaia ese iena boromakau dekenai ia lao, ia aladia mase, bona edia maduna audia dekena amo lahi ia karaia, vadaeni unai boromakau edia vamu ibounai ia nadua. Vamu be taunimanima dekenai ia henia, idia ania. Unai murinai Elisaia be ia toreisi, Elia ena murinai ia raka, iena durua tauna do ia lao totona.

Copyright information for `HMO