1 Kings 2

Davida ena hadibaia hereva dokona Solomona dekenai

Davida be kahirakahira ia mase neganai, ia ese iena natuna Solomona ia hadibaia, ia gwau, “Lauegu mase be kahirakahira. Do oi laloa goada, bona kara goada tauna do oi lao. Bona Lohiabada, oiemu Dirava, ena hadibaia hereva do oi badinaia, iena dala dekenai do oi raka. Lohiabada ena Taravatu bona iena hadibaia hereva bona iena oda do oi badinaia, Mose ena taravatu lalonai ia torea hegeregerena. Unai bamona neganai, oiemu kara ibounai ese namo oi dekenai do idia havaraia, oiemu lao gabudia ibounai dekenai. Bema oi ese Lohiabada oi kamonai henia, ia ese iena gwauhamata lau dekenai do ia hamomokania. Badina lau ia hamaoroa, ia gwau, ‘Oiemu natuna taudia bema edia kara idia naria namonamo, bona bema lauegu vairana dekenai idia raka, mai edia abidadama danu, bona lauegu oda idia kamonai henia, mai edia kudouna bona mai edia laumana ibounai, oiemu bese taudia ta be Israela gunalaia dagi dekena amo do ia moru lasi.’

“Inai danu, oi diba Ioaba Seruia, ia ese Israela ena tuari biagudia Abinere Nere bona Amasa Ietere ia alaia mase neganai, lau dekenai ia kara dika bada. Oibe, Ioaba ese maino momokani neganai idia ia alaia, tuari neganai idia karaia bamona. Bona unai kerere lasi taudia ia alaia dainai, lau ese unai kerere davana ena metau lau huaia noho, mai egu lalohisihisi danu. Unai dainai, oiemu aonega hegeregerena, ia do oi alaia. Lau ura lasi ia be maino lalonai do ia mase.

“To Barasilai, Gileada tauna, ena natuna taudia do oi durua, bona oiemu aniani patana dekenai do idia aniani, badina be oiemu kakana Abesaloma dekena amo lau heau neganai, idia ese durua, bona kara namo lau dekenai idia karaia.

“Simei Gera, Beniamina tauna, Bahurimi dekena amo, be oi dekenai ia noho. Lau be Mahanaimi dekenai lau lao neganai, ia ese lau dekenai ia hereva dika bada herea. To Ioridane Sinavai dekenai ia diho mai, lau hedavari totona neganai lau ese Lohiabada ena ladanai ia dekenai lau gwauhamata, lau gwau, ‘Lau ese oi do lau alaia lasi.’ To oi diba ia be mai ena kerere, badina be oi be mai aonega danu. Unai dainai iena kerere davana do oi henia, do oi alaia mase.”

Davida ia mase

10 Davida be ia mase, bona Davida ena Hanua dekenai idia guria.

11 Davida ese Israela ia gunalaia lagani be 40, Heberona dekenai lagani 7, bona Ierusalema dekenai lagani 33. 12 Unai dainai Solomona ese iena tamana Davida ena terona dekenai ia helai, bona iena basileia ia gini goada momokani.

Adonaisa idia alaia mase

13 Dina ta Adonaisa, iena sinana be Hagiti, be Bataseba, Solomona ena sinana dekenai ia lao. Bataseba ese Adonaisa ia nanadaia, ia gwau, “Mai maino danu oi mai, o lasi?”

Adonaisa ia haere, ia gwau, “Io.”
14 Bona ia ese Bataseba ia hereva henia, ia gwau, “Lau ura gau ta oi dekenai lau nanadaia.”

Bataseba ia gwau, “Oi ura dahaka?”

15 Adonaisa ia gwau, “Oi diba lau ese king dagi lau abia be maoro, bona Israela taudia ibounai unai bamona idia laloa. To king dagi be lauegu tadina ese ia abia, Lohiabada ena ura dainai. 16 To lau ura gau ta oi dekenai lau noia, mani emu kara inai noinoi do oi abia dae.”

17 Bataseba ia gwau, “Oiemu noinoi be dahaka?”

Adonaisa ia haere, “Mani emu kara king Solomona do oi noia, ia ese Abisaga, Suneme hahine, lau dekenai do ia henia, do lau adavaia. Lau diba Solomona ese oiemu noinoi do ia abia dae.”
18 Bataseba ia gwau, “Namo, king be oi dainai do lau noia.”

19 Unai dainai Bataseba be king Solomona dekenai ia lao, Adonaisa dainai do ia hereva henia totona. Vadaeni king ia toreisi, iena sinana Bataseba ena vairana dekenai ia tui diho. 20 Bataseba ia gwau, “Lau be mai egu noinoi maragina ta oi dekenai, mani emu kara do oi abia dae.” King Solomona ese ia haere, ia gwau, “Egu sinana e, do oi noinoi, bona oiemu noinoi gauna do lau negea lasi.”

21 Bataseba ia gwau, “Abisaga, Suneme hahine, be oiemu kakana Adonaisa dekenai do oi henia, ia ese do ia adavaia.”

22 Vadaeni king Solomona ese iena sinana ia haere henia, ia gwau, “Badina dahaka Abisaga, Suneme hahine, be Adonaisa do ia adavaia totona oi noinoi? Bema Abisaga be ia dekenai do lau henia, unai anina be, lau ese king dagi ia dekenai do lau henia danu, badina ia be lauegu kakana. Iena durua taudia danu idia noho, hahelagaia tauna Abiatara, bona Ioaba Seruia.”

23 Unai neganai king Solomona be Lohiabada ena ladana dekenai ia gwauhamata, ia gwau, “Adonaisa ese inai noinoi ia gwauraia dainai ia be kerere momokani. Unai dainai lau ese ia do lau alaia mase. Bema unai bamona lau karaia lasi, Dirava ese lau do ia alaia ore be namo. 24 Lohiabada ese lau ia durua vadaeni, bona ia ese egu tamana Davida ena king dagi dekenai lau ia haginia goada vadaeni. Lohiabada ese iena gwauhamata ia hamomokania vadaeni, bona basileia be lau bona egu bese taudia dekenai ia henia vadaeni. Unai dainai ia mauri noho Lohiabada ena ladana dekenai lau gwau, hari dina dekenai Adonaisa be do ia mase!”

25 Vadaeni king Solomona ese Benaia ia oda henia, bona Benaia ese Adonaisa ia alaia mase.

Solomona ese dagi helagana dekena amo Abiatara ia kokia

26 Vadaeni king Solomona ese hahelagaia tauna Abiatara ia hereva henia, ia gwau, “Oiemu tano Anatoto dekenai oi lao. Oi be mai kerere danu dainai, oiemu davana maorona be mase. To inai nega dekenai oi do lau alaia lasi, badina guna oi be egu tamana Davida danu oi noho, bona oi ese Lohiabada ena Taravatu Maua oi huaia. Bona oi be egu tamana danu umui hisihisi hebou, iena hisihisi ibounai lalonai.” 27 Unai dainai Solomona ese Abiatara be hahelagaia tauna ena dagi dekena amo ia lulua. Unai kara dekena amo, Solomona ese Lohiabada ena hereva, Silo dekenai Eli ena iduhu totona ia gwauraia hereva, ia hamomokania.

28 Unai kara ena sivarai be Ioaba ese ia kamonai. Ioaba ese Adonaisa ia durua, to ia ese Abesaloma ia durua lasi. Vadaeni Ioaba ese Lohiabada ena Palai Dubu ia heau vareai, bona boubou patana ena doana ia dogoatao. 29 Vadaeni tau haida ese king Solomona idia hamaoroa, idia gwau, “Ioaba ese Lohiabada ena Palai Dubu dekenai ia heau, bona ia be boubou patana ena badibadinai ia gini noho.” Vadaeni Solomona ese Benaia Iehoiada ia siaia, ia gwau, “Oi lao, oi alaia mase.” 30 Benaia be Lohiabada ena Palai Dubu dekenai ia ginidae, ia ese Ioaba dekenai ia hereva, ia gwau, “King ese oi dekenai ia oda, ia gwau, ‘Dubu dekena amo oi raka mai.’ ”

To Ioaba ia gwau, “Lasi, iniseni do lau mase.”

Vadaeni Benaia be king dekenai ia giroa lou, bona Ioaba ena hereva ia hamaoroa.

31 Solomona ia gwau, “Iena hereva hegeregerena do oi karaia, alaia mase, bona guria. Ioaba ese mai edia kerere lasi taudia ia alaia kava, bona inai kara ena kerere be lau bona egu tamana ena bese dekenai do noho. Unai dainai, do oi alaia, unai kerere be ai dekena amo do oi kokia totona. 32 Lohiabada ese unai rara ia bubua kava karadia edia davana Ioaba dekenai do ia henia. Ioaba ese Abinere Nere, bona Amasa Ietere ia alaia kava. Abinere be Israela ena tuari biaguna badana, bona Amasa be Iuda ena tuari biaguna badana. Inai tau ruaosi be namodia, mai edia kerere lasi, edia kara ese Ioaba ena kara idia hereaia. Ioaba ese egu tamana ia hadibaia guna lasi, to ia sibona ena ura dainai unai tau ruaosi ia alaia.

33 “Unai dainai Lohiabada ese inai kerere ena davana be Ioaba bona iena natuna bona tubuna taudia edia latanai do ia noho ela bona hanaihanai. To Lohiabada ese Davida ena bese, bona iena natuna bona tubuna, king dagi idia abia taudia, dekenai iena maino do ia henia, ela bona hanaihanai.”

34 Vadaeni Benaia ese Lohiabada ena Palai Dubu dekenai ia lao, ia ese Ioaba ia alaia mase. Idia ese Ioaba ena tauanina idia abia, bona sibona ena ruma kahirakahira, tano kaukau dekenai, idia guria.

35 King Solomona ese Benaia Iehoiada be tuari biaguna badana ia halaoa, Ioaba ena gabuna dekenai.

Bona king danu ese hahelagaia tauna Sadoka ia abia hidi, Abiatara ena gabuna ia abia.

Simei idia hamasea

36 Unai neganai king Solomona ese hereva ia siaia, Simei ia boiria mai, ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu ruma be Ierusalema dekenai do oi haginia, unuseni do oi noho. Bona unai gabu do oi rakatania lasi, gabu ta dekenai do oi lao lasi. 37 Badina bema nega ta Ierusalema oi rakatania, bona Kiderona Sinavai oi hanaia neganai, oi be do oi mase, bona oiemu mase be oi sibona oiemu kerere dainai.”

38 Simei ese king ia hamaoroa, ia gwau, “Egu lohia bona egu king e, oiemu hereva be namo, bona oiemu hereva hegeregerena do lau karaia.” Unai dainai Simei be Ierusalema dekenai nega daudau ia noho.

39 Lagani toi idia ore murinai, Simei ena hesiai taudia rua idia heau, Akisi Maka, Gata ena king dekenai idia lao. Tau haida ese Simei idia hamaoroa, idia gwau, “Oi kamonai, oiemu hesiai taudia be Gata dekenai.”

40 Vadaeni Simei ese maoromaoro ia toreisi, iena doniki ia guia, bona iena hesiai taudia tahua totona Gata dekenai ia lao, Akisi dekenai. Simei ese iena hesiai taudia ia abia, bona Gata dekena amo Ierusalema dekenai ia abidia lou.

41 Tau haida ese Solomona idia hamaoroa, Simei be Ierusalema dekena amo Gata dekenai ia lao, ma ia giroa lou. 42 Vadaeni king ese hereva ia siaia, Simei ia boiria mai, ia gwau henia, ia gwau, “Lau ese oi lau hamaoroa, Ierusalema do oi rakatania lasi, ani? Bona oi ese Lohiabada ena ladana unai bamona oi gwauhamata, ani? Bona lau ese oi lau sisiba henia, ani? Lau gwau, bema Ierusalema oi rakatania, gabu ta oi lao neganai, oi be do oi mase, ani? Bona oi ese oi gwau, ‘Oiemu hereva be ia namo, lau ese oiemu hereva hegeregerena do lau karaia.’ 43 Vadaeni, badina dahaka oiemu gwauhamata Lohiabada dekenai, bona lauegu oda oi dekenai oi kamonai henia lasi, a?”

44 King ese ma Simei ia hamaoroa, ia gwau, “Egu tamana Davida dekenai kara dika bada oi karaia. Lohiabada ese unai dika ena davana oi dekenai do ia henia. 45 To Lohiabada ese lau do ia hanamoa, bona Davida ena basileia be Lohiabada ena vairanai do ia gini noho, ela bona hanaihanai.”

46 Vadaeni king ese Benaia Iehoiada ia oda henia, bona ia lao, Simei ia alaia mase.

Unai dainai Solomona ena basileia ia gini goada noho. Tau ta ese Solomona ia hamorua diba lasi.

Copyright information for `HMO