1 Kings 20

Ahaba ese Suria taudia ia halusia

Benehadada, Suria ena king ese iena tuari taudia ibounai ia haboua, bona king ma 32 mai edia tuari taudia danu ese ia idia durua. Vadaeni, mai edia hosi bona kariota danu idia lao, Samaria hanua idia koua hagegea, bona idia tuari henia. Bona Benehadada ese hereva gwauraia taudia ia siaia, hanua lalonai idia lao, Ahaba, Israela ena king dekenai. Idia gwau, “Benehadada be inai bamona ia gwau: Oiemu siliva bona oiemu golo be lauegu, oiemu hahine namodia, bona oiemu natuna namodia danu be lauegu.”

Vadaeni Israela ena king ese ia haere, ia gwau, “King e, egu lohia, oiemu hereva be momokani, lau bona lau ese lau biagua gaudia ibounai be oiemu.”

Gabeai unai hereva gwauraia taudia idia lou mai, idia gwau, “Benehadada be inai bamona ia hereva, ia gwau, ‘Guna lau hereva siaia, oiemu siliva bona golo be lau dekenai do oi siaia, oiemu hahine bona oiemu natuna danu lau dekenai do oi henia. To hari lau gwau, kerukeru, inai bamona negana, egu hesiai taudia do lau siaia, oiemu ruma, bona oiemu hesiai taudia edia ruma lalonai gau do idia tahua, bona idia ura gaudia ibounai be do idia abia lao.’ ”

King Ahaba ese Israela ena lohia ia boiria hebou, ia gwau, “Umui itaia, Benehadada ia ura ita do ia hadikaia momokani. Ia ese hereva ia siaia guna, ia ura egu hahine bona natuna ibounai, bona iena ura lau abia dae.”

Israela lohia taudia bona taunimanima ibounai ese Ahaba idia hamaoroa, idia gwau, “Benehadada ena hereva do oi laloa lasi, bona ia dekenai do oi gwau maoro lasi.”

Vadaeni, Ahaba ese Benehadada ena hereva gwauraia taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Egu king bona egu lohia do umui hamaoroa, lau ese iena oda gunana be do lau karaia, to iena oda iharuana be do lau karaia diba lasi.”

Hereva gwauraia taudia idia raka siri, Benehadada dekenai unai hereva idia hamaoroa.

10 Vadaeni Benehadada ese iena hereva gwauraia taudia Ahaba dekenai ma ia siaidia lou, bona idia dekena amo ia gwau: “Lau ese tuari taudia momo herea do lau mailaia, bona ai ese Samaria do ai hadikaia ore, bona kahu sibona do ia noho. Bema inai bamona lau karaia lasi, egu dirava ese lau do idia alaia mase namo!”

11 King Ahaba ia haere, ia gwau, “King Benehadada do umui hamaoroa, tuari tauna korikori be ia do tuari lasi neganai do ia hekokoroku lasi, to tuari murinai sibona.” 12 Benehadada bona iena durua king taudia be edia palai ruma lalonai uaina idia inua noho neganai unai hereva gwauraia taudia be Ahaba dekena amo idia mai. Vadaeni Benehadada ese iena tuari taudia ia oda henia, edia tuari gabudia dekenai do idia gini, Samaria do idia tuari henia totona.

Ahaba ese Benehadada ia halusia

13 Unai neganai, peroveta tauna ta ese Ahaba, Israela ena king, dekenai ia lao, ia hamaoroa, “Lohiabada ia gwau, ‘Unai tuari taudia momo herea dekenai do oi gari lasi. Oi kamonai, hari dina lau ese idia dekena amo oi dekenai kwalimu do lau henia, bona do oi diba, lau sibona be Lohiabada.’ ”

14 Ahaba ese peroveta tauna ia nanadaia, ia gwau, “Daika ese tuari do idia gunalaia?”

Peroveta tauna ia haere, ia gwau, “Lohiabada ia gwau, provins edia tuari biagudia mai edia tuari taudia, uhau taudia, ese do idia karaia.”

Ahaba ese ma ia nanadaia, ia gwau, “Daika ese tuari do ia hamatamaia?”

Peroveta tauna ia haere, ia gwau, “Oi ese.”

15 Vadaeni Ahaba ese provins edia tuari biagudia edia tuari taudia, uhau taudia ia haboua, idia be ibounai 232. Unai murinai Israela tuari taudia ibounai ia haboua, idia be 7000.

16 Dina tubua neganai, Ahaba ena tuari taudia idia toreisi, tuari dekenai idia raka lao. Unai neganai Benehadada bona iena durua lohia taudia 32 be edia palai ruma dekenai uaina idia inua noho, idia kekero lao noho. 17 Provins edia uhau tuari taudia idia raka guna. Benehadada ena hasinadoa taudia ese Benehadada idia hamaoroa, “Taunimanima be Samaria dekena amo idia mai noho.”

18 Benehadada ia gwau, “Bema maino totona idia mai, do umui abidia mauri, o bema tuari totona idia mai danu do umui abidia mauri.”

19 Uhau tuari taudia ese tuari orea idia gunalaia, Israela tuari taudia be idia edia murinai idia raka. 20 Vadaeni Israela taudia ta ta ibounai ese Suria tauna ta ia alaia mase. Suria taudia idia heau, bona Israela taudia ese idia lulua lao. To Benehadada, Suria ena king, be hosi dekenai ia heau, hosi guia tuari taudia haida danu.

21 King Ahaba be tuari gabuna dekenai ia lao, hosi bona kariota ia abia. Ia ese Suria taudia ia alaia mase, ala-ala be bada herea.

22 Vadaeni peroveta tauna ese king Ahaba dekenai ia lao, ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu tuari orea do oi hagoadaia, bona palani namodia do oi karaia, badina be keru negana do ia ore neganai, Suria ena king ese oi dekenai do ia tuari henia lou.”

Suria taudia ese Israela idia tuari henia lou

23 King Benehadada ena hesiai taudia ese king idia hamaoroa, idia gwau, “Israela taudia edia dirava be ororo dekenai noho diravadia, bona unai dainai idia ese ita idia halusia. To bema tano palaka dekenai ita tuari henidia neganai, ita ese idia do ita halusia momokani. 24 Inai bamona do oi karaia: Unai king 32 edia dagi do oi kokia, ta ta ena orea, ena orea dekena amo, bona edia gabudia dekenai tuari biagudia do oi atoa. 25 Unai neganai tuari orea ta ma do oi haboua, ia boio vadaeni orea ena bada hegeregerena, hosi bona kariota danu edia momo gunana hegeregerena do oi haboua. Ita ese tano palaka dekenai Israela taudia do ita tuari henia, bona idia do ita halusia momokani.”

King Benehadada ese edia hereva ia kamonai henia, bona unai bamona ia karaia.

26 Keru negana ia ore neganai, Benehadada ese Suria taudia ia haboua, bona idia be Apeka dekenai idia lao, Israela taudia do idia tuari henia totona.

27 Israela taudia danu be edia tuari biagudia ese idia haboua, aniani bona tuari gaudia idia abia, vadaeni idia raka lao, bona orea rua dekenai Suria taudia edia vairana dekenai idia kamepa. Suria taudia be momo herea, idia ese tano idia hahonua. To Israela taudia be momo lasi, edia toana be nanigosi orea maragidia rua bamona.

28 Peroveta tauna ta be king Ahaba dekenai ia lao, ia gwau, “Lohiabada ese inai bamona ia hereva: Suria taudia idia gwau, ‘Lohiabada be ororo ena dirava, to ia be tano palaka ena dirava lasi,’ unai hereva dainai lau ese inai Suria tuari orea dekena amo oi dekenai kwalimu do lau henia, vadaeni do umui diba lau be Lohiabada.”

29 Dina 7 lalonai Suria taudia bona Israela taudia be edia kamepa dekenai idia noho, bona idia ta ta dekenai idia itaia noho. Vadaeni dina namba 7 dekenai tuari idia hamatamaia. Israela taudia ese unai dina tamona lalonai Suria taudia 100,000 idia alaia mase. 30 Suria taudia, do mauri taudia, be Apeka hanua dekenai idia heau vareai, to unuseni hanua ena magu be idia ibounai 27,000 edia latanai ia moru.

Benehadada ese danu Apeka hanua dekenai ia heau vareai, bona ruma ta ena lalona momokani daiutuna ta lalonai ia hunia.

31 Iena hesiai taudia ese Benehadada idia hamaoroa, idia gwau, “Ai kamonai vadaeni, Israela ena king taudia be mai edia bogahisihisi. Mani emu kara ai ese puse dabua do ai karaia, bona aiemai kwarana dekenai varo do ai atoa, do ai raka lao, Israela ena king dekenai do ai lao, bona sedira Ahaba ese oi do ia hamauria.” 32 Vadaeni, idia ese puse dabua idia atoa, bona edia kwarana dekenai varo badadia idia atoa, Israela ena king dekenai idia lao, idia gwau, “Oiemu hesiai tauna Benehadada ia gwau, ‘Mani emu kara lau do oi hamauria.’ ”

Ahaba ese idia ia haere henia, ia gwau, “Benehadada be do mauri noho, a? Namo! Ia be egu tadina!”

33 Unai Suria hesiai taudia ese inai hereva dekenai idia moale, idia laloa king ena bogahisihisi davaria dalana ia noho. Vadaeni nega tamona idia gwau, “King e, oiemu hereva be maoro, Benehadada be oiemu tadina!”

Ahaba ese idia ia oda henia, ia gwau, “Umui lao, Benehadada do umui hakaua mai.” Benehadada ia ginidae neganai, Ahaba ese ia hamaoroa, iena kariota dekenai do ia guia, ia badinai do ia gini.
34 Vadaeni Benehadada ese Ahaba ia hereva henia, ia gwau, “Egu tamana ese oiemu tamana dekena amo ia abia hanua ibounai be oi dekenai do lau henia lou, bona oiemu hoihoi gabuna danu do oi karaia, Damaseko dekenai, egu tamana ese guna Samaria dekenai ia karaia hegeregerena.”

Ahaba ese ia haere, ia gwau, “Bema unai kara do oi karaia, lau ese oi do lau ruhaia.” Vadaeni idia ruaosi idia gwauhamata hebou, bona Ahaba ese Benehadada ia ruhaia.

Peroveta tauna ta ese Ahaba ena kerere davana ia gwauraia

35 Lohiabada ena hereva be peroveta tauna ta dekenai ia mai dainai, unai peroveta tauna ese peroveta tauna ta ma ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu tuari gauna dekena amo lau do oi botaia.” To ia ura lasi ia botaia, ia karaia lasi. 36 Unai dainai peroveta tauna ia gwau, “Oi ese Lohiabada ena hereva oi kamonai henia lasi dainai, oi ese lau oi rakatania neganai, maoromaoro laiona ta ese oi do ia alaia mase.” Ia rakatania, vadaeni maoromaoro laiona ta ese ia davaria, ia alaia mase.

37 Vadaeni unai peroveta tauna ese tau ta ma dekenai ia lao, ia gwau, “Oi ese lau do oi botaia.” Unai tau ese ia botaia auka, bona ia haberoa.

38 Unai neganai unai peroveta tauna ese iena vairana ia kumia, tau ta do ia diba lasi ia be daika. Bona dala ena isena dekenai ia naria noho, Israela ena king do ia itaia totona. 39 King be ia raka mai neganai, unai peroveta tauna ese ia dekenai ia boiboi, ia gwau, “Egu king e, lau ese lau tuari noho neganai, tuari tauna ta ese ia abia mauri Suria tauna lau dekenai ia hakaua mai, ia gwau, ‘Inai tau do oi dogoatao. Bema ia boio neganai, oiemu kerere davana be do oi mase, o siliva moni ibounai 3000 do oi henia.’

40 “To lau ese gau haida dekenai lau hekwarahi bada dainai, unai abia mauri tauna ia heau boio.”

King Ahaba ese ia haere, ia gwau, “Inai be oiemu kerere, bona hari oi sibona oi gwauraia kerere davana do oi henia.”

41 Vadaeni peroveta tauna ese kumia gauna be iena vairana dekena amo ia kokia haraga, bona maoromaoro Ahaba ese ia itaia, bona ia diba ia be peroveta tauna ta.

42 Vadaeni peroveta tauna ese Ahaba ia hamaoroa, ia gwau, “Lohiabada ese ia gwauraia inai: ‘Lau ese oi lau oda henia unai tau Benehadada do oi alaia mase, to oi ese iena heau mauri dalana oi karaia, unai dainai oiemu kerere davana, mase, do oi davaria. Bona oiemu tuari taudia ese Benehadada ena tuari taudia edia heau mauri dalana idia koua lasi dainai, lau ese unai oiemu tuari orea do lau hadikaia ore.’ ”

43 King Ahaba be Samaria dekenai ia giroa lou, mai ena laloa hekwarahi, bona mai ena laloa metau danu.

Copyright information for `HMO