1 Kings 21

Naboto ena vain uma

Naboto, Ieserele tauna, be mai ena vain uma ta Ieserele dekenai. Inai uma be Ahaba, Samaria ena king, ena ruma badinai. Ahaba ese Naboto dekenai ia hereva, ia gwau, “Oiemu vain uma lau dekenai oi henia, ia be lauegu ruma kahirakahira, bona lau ura ava aniani ia dekenai do lau hatubua. Ena davana oi dekenai do lau henia, vain uma namo herea ta, o bema oi ura neganai moni do lau henia.”

To Naboto ese Ahaba dekenai ia haere, ia gwau, “Lohiabada ia ura lasi lauegu tubuna taudia edia tano oi dekenai do lau henia.”

Vadaeni Ahaba be iena ruma dekenai ia giroa lou, mai lalohisihisi, bona mai badu danu, Naboto ena hereva dainai. Ahaba be iena mahuta patana dekenai ia hekure, iena vairana ia hunia, bona ia aniani lasi.

To iena adavana Iesebele be ia dekenai ia lao, ia nanadaia, ia gwau, “Badina dahaka oiemu lalona ia hisihisi, bona oi aniani lasi?”

Ahaba ia haere, ia gwau, “Badina be Naboto, Ieserele tauna dekenai lau hereva, lau gwau, ‘Oiemu vain uma lau dekenai oi henia, moni davana, o bema oi ura neganai, vain uma namo herea momokani oi dekenai do lau henia.’ To Naboto ese lau dekenai ia haere, ia gwau, ‘Lauegu vain uma oi dekenai do lau henia lasi.’ ”

Vadaeni Ahaba dekenai iena adavana Iesebele ese ia hamaoroa, ia gwau, “Oi ese harihari Israela oi gunalaia noho, a? Oi toreisi, oi aniani, oiemu lalona do ia moale, lau ese Naboto ena vain uma oi dekenai do lau henia!”

Unai murinai Iesebele ese revareva haida ia torea Ahaba ena ladana dekenai, bona Ahaba ena maka idia dekenai ia atoa. Revareva be Naboto ena hanua tau badadia bona lohia taudia dekenai ia siaia lao. Idia be Naboto danu idia noho taudia. Inai revareva lalonai Iesebele ese inai bamona ia torea, ia gwau:

“Aniani ania lasi dinana do umui gwauraia, bona Naboto be helai gabuna mai mataurai badana ta do umui henia, taunimanima edia huanai.
10 To kara dika herea taudia rua Naboto ena vairana dekenai do umui atoa. Vadaeni idia ruaosi ese Naboto do idia samania, do idia gwau, ‘Oi ese Dirava bona king danu oi hereva dika henia.’ Unai murinai hanua taudia ese Naboto do idia dogoatao, bona hanua murimurinai do idia hodoa mase.”

11 Vadaeni Naboto ena hanua tau badadia bona lohia taudia ese Iesebele ena oda idia karaia. 12 Idia ese aniani ania lasi negana idia gwauraia, bona Naboto be helai gabuna atai dekenai idia atoa, taunimanima edia huanai. 13 Unai neganai, kara dika herea tau ruaosi idia raka vareai, Naboto ena vairanai idia helai. Idia ese Naboto idia samania, taunimanima edia vairanai, idia gwau, “Naboto ese Dirava bona king ia hereva dika henia.”

Unai dainai taunimanima ese Naboto idia dogoatao, hanua ena murimurinai idia abia lao, nadi dekenai idia hodoa mase.
14 Vadaeni idia ese Iesebele dekenai hereva idia siaia, idia gwau, “Naboto be nadi dekenai idia hodoa mase vadaeni.”

15 Iesebele be ia kamonai Naboto ia mase, vadaeni ia ese Ahaba ia hamaoroa, ia gwau, “Naboto be ia mase vadaeni, oi toreisi, Naboto ena vain uma, ia ese oi dekenai ia hoia lasi gauna, do oi abia, oiemu.” 16 Maoromaoro Ahaba ia toreisi, Naboto, Ieserele tauna ena vain uma do ia abia gwauraia.

17 Unai neganai Lohiabada ena hereva be Elia, Tisebe tauna dekenai ia ginidae, ia gwau, 18 “Oi toreisi, oi lao, Ahaba, Israela edia king danu do oi hedavari. Ia be Samaria dekenai, Naboto ena vain uma dekenai ia lao vadaeni, do ia abia, iena, gwauraia. 19 Ia dekenai do oi hamaoroa, oi gwau, ‘Oi ese Naboto oi alaia mase, a? Bona hari be iena tano oi abia, a? Lohiabada ese inai bamona oi ia hamaoroa, ia gwau: Sisia ese Naboto ena rarana idia demaria gabuna dekenai be oiemu rarana danu do idia demaria.’ ”

20 Vadaeni Elia ia toreisi, ia lao Ahaba dekenai. Ahaba ese Elia dekenai ia hereva, ia gwau, “Lau dekenai ia dagedage noho tauna ese lau ia davaria vadaeni, a?”

Elia ese Ahaba ia haere henia, ia gwau, “Io, oi lau davaria vadaeni. Badina be inai: Oi ese mai oiemu lalona ibounai danu Lohiabada ena vairanai oi kara dika bada noho.
21 Unai dainai Lohiabada be oi dekenai ia gwau, ‘Oi kamonai, lau ese dika do lau hadihoa oiemu latanai, oi do lau hadikaia momokani. Oiemu famili ena tau ibounai, memero bona tau buruka ibounai danu, be do lau alaia ore momokani. 22 Oiemu iduhu be Ieroboama Nebata ena iduhu bona Basa Ahaisa ena iduhu hegeregere do lau halaoa, badina be oi ese lau oi habadua, bona Israela be oi ese oi hakaua kerere dainai.’

23 “Bona Iesebele danu lau Lohiabada ese lau herevalaia, lau gwau, ‘Sisia ese Iesebele do idia ania, Ieserele hanua ena magu badinai.’

24 “Ahaba ena iduhu tauna ta, bema hanua lalonai ia mase neganai, sisia ese do idia ania. O bema iena iduhu tauna ta be hanua murimurinai ia mase neganai, ataiai manudia ese do idia ania.”

25 Ahaba ese sibona ia hoia momokani, Lohiabada ena vairanai kara dika do ia karaia totona. Tau ta ese guna unai bamona ia karaia lasi, Ahaba hegeregerena. Ahaba ese unai bamona ia karaia, badina be iena adavana Iesebele ese Ahaba ena lalona ia veria dainai. 26 Ahaba ese danu kara dika bada herea ia karaia, dirava koikoidia edia murinai ia raka neganai. Ia ese Amoro taudia, unai edia dika rohoroho ibounai hegeregere ia karaia. Lohiabada ese Amoro taudia be edia tano dekena amo ia luludia, Israela taudia edia vairanai.

27 Ahaba ese unai hereva ia kamonai, vadaeni iena dabua ia darea, puse dabua dikana ia atoa, aniani ia ania lasi, bona unai puse dabua lalonai ia mahuta. Bona ia ese danu mai ena lalona metau bona manau danu ia raka lao.

28 Vadaeni Lohiabada ena hereva be Elia dekenai ia mai, ia gwau, 29 “Ahaba oi itaia, lauegu vairana dekenai ia manau noho, a? Lauegu vairana dekenai ia manau dainai, lau ese dika be iena latanai do lau hadihoa lasi. To Ahaba ena natuna ia mauri noho ena nega lalonai, Ahaba ena iduhu edia latanai dika do lau hadihoa.”

Copyright information for `HMO