1 Kings 3

Solomona ese Dirava ia noia, aonega do ia henia

Solomona ese Farao, Aigupito ena king ena natuna kekeni ia adavaia. Vadaeni Solomona ese Farao ena natuna ia abia, Davida ena Hanua dekenai ia hakaua vareai. Bona unai Aigupito hahine be Davida ena Hanua dekenai ia noho, ela bona Solomona ena ruma idia haginia ore, Lohiabada ena Dubu idia haginia ore, bona Ierusalema ena magu idia haginia ore. Dubu ta idia do haginia lasi, Lohiabada ena. Unai dainai, taunimanima ese edia boubou gaudia be do ataiai tomadiho gabudia dekenai idia henia.

Solomona ese Lohiabada ia lalokau henia, bona iena tamana Davida ena taravatu ia badinaia. To ia ese danu ataiai gabudia dekenai boubou gaudia ia henia, bona muramura mai bonana danu ia gabua.

Dina ta Solomona be Gibeona dekenai ia lao, boubou gaudia do ia henia gwauraia, badina be ataiai gabuna helaga herea be unai. Solomona ese unuseni boubou gaudia 1000 boubou patana dekenai ia henia. Iena kara nega ibounai be unai bamona.

Vadaeni Gibeona dekenai, Lohiabada ese hanuaboi lalonai nihi dekenai Solomona dekenai ia hedinarai. Dirava ese Solomona ia hamaoroa, ia gwau, “Do oi hereva, dahaka oi dekenai do lau henia.”

Solomona ia haere, ia gwau, “Lauegu tamana Davida, oiemu hesiai tauna, be oi bogahisihisi henia bada, badina be ia ese abidadama dekenai, bona kara maoromaoro dekenai, bona laloa maoromaoro dekenai oiemu vairana dekenai ia noho. Bona inai bogahisihisi bada herea danu oi henia noho, Davida dekenai natuna ta oi henia, tauna be lau inai. Unai dainai hari dina terona dekenai lau helai noho.

“Lohiabada e, lauegu Dirava e, lau be mero maragina sibona, to oi ese lau, oiemu hesiai tauna dekenai king dagi oi henia vadaeni, tamagu Davida ena gabu dekenai. Lau be lau diba lasi edena bamona basileia do lau gunalaia namonamo. Oiemu bese taudia, oi ese oi abia hidi oreana, edia huana dekenai lau noho. Idia be momo herea, ta ese idia ia duahia diba lasi. Unai dainai mani emu kara aonega lau dekenai do oi henia, oiemu bese taudia do lau biagua mai maoromaoro danu. Bona mani emu kara, lau dekenai aonega do oi henia, namo bona dika edia idau do lau diba totona. Bema lau oi durua lasi neganai, edena bamona inai oiemu orea bada herea, do lau gunalaia diba?”

10 Lohiabada be ia moale, badina be Solomona ese unai bamona ia noinoi. 11 Unai dainai Lohiabada ese Solomona ia hamaoroa, ia gwau, “Unai bamona oi noinoi dainai, bona mauri daudau, o kohu momo, o oi dekenai idia tuari henia taudia edia mase oi noia lasi dainai, oi do lau durua. Oi ese aonega oi noia, basileia do oi gunalaia mai maoromaoro danu totona. 12 Unai dainai lau ese oiemu noinoi hegeregere do lau karaia. Lau ese aonega bona diba bada oi dekenai do lau henia. Tau ta be oi hegeregere ia hedinarai lasi guna, bona oiemu mauri dinadia murinai danu be tau ta oi hegeregere do ia hedinarai lasi. 13 Bona oi noia lasi gaudia danu oi dekenai do lau henia: Kohu momo bona hemataurai. Unai dainai king ta be oi danu do ia hegeregere lasi, oiemu mauri dinadia ibounai lalonai. 14 Inai danu, bema lauegu dala dekenai oi raka, bona bema lauegu taravatu bona lauegu oda oi kamonai henia, oiemu tamana Davida ia karaia hegeregere, lau ese oiemu mauri dinadia do lau halataia.”

15 Gabeai Solomona be ia noga, vadaeni ia diba unai be nihi sibona. Unai murinai ia be Ierusalema dekenai ia lao, Lohiabada ena Taravatu Maua ena vairana dekenai ia gini, bona idia gabua bouboudia bona maino bouboudia ia henia. Bona aria ta ia karaia, iena hesiai taudia ibounai edia.

Solomona ese mai aonega danu kota ia naria

16 Unai neganai ariara hahine rua be king dekenai idia lao, iena vairana dekenai idia gini. 17 Hahine ta ia gwau, “Lauegu lohia e, inai hahine bona lau be ruma tamona dekenai ai noho, ia be lau danu ia noho neganai, lau be lau mara, mero ta lau abia. 18 Lau mara murinai dina toi idia ore, vadaeni inai hahine danu ese natuna ta ia havaraia. Ai be ai sibona ai noho, tau ta lasi be unai ruma dekenai, ai ruaosi sibona.

19 “Vadaeni unai hanuaboi lalonai, inai hahine ena natuna ia mase, badina be hahine ese iena natuna ena latanai ia hekure kava dainai. 20 Unai dainai hanuaboi lalonai ia toreisi, bona lau mahuta neganai, lauegu natuna be egu badina dekena amo ia abia. Vadaeni ia ese iena kemena dekenai lauegu natuna ia atoa, to iena natuna, ia mase vadaeni merona, be lauegu kemena dekenai ia atoa. 21 Dabai lau toreisi, lauegu natuna do lau ubua totona, to lau itaia, ia mase vadaeni. To diari korikori lalonai lau itaia goevagoeva neganai lau diba momokani, ia be lau ese lau havaraia merona lasi.”

22 To unai hahine iharuana ia gwau, “Lasi, mauri merona be lauegu natuna, ia mase merona be oiemu.” Ma hahine ginigunana ia gwau, “Lasi, ia mase merona be oiemu natuna, to mauri merona be lauegu.” King Solomona ena vairana dekenai idia ruaosi unai bamona idia hepapahuahu noho.

23 Vadaeni King Solomona ia gwau, “Hahine ta ia gwau, ‘Inai mauri merona be lauegu natuna, to oiemu be ia mase vadaeni.’ Ma ta ia gwau, ‘Lasi, oiemu natuna ia mase vadaeni, mauri merona be lauegu natuna.’ ”

24 Vadaeni king Solomona ia gwau, “Tuari kaia umui mailaia.” Unai dainai tuari kaia ta idia mailaia, king ena vairanai idia atoa. 25 Vadaeni king ia gwau, “Mauri merona do umui utua kahana rua, kahana ta hahine ta do umui henia, ma kahana ta hahine ta dekenai henia.”

26 Vadaeni mauri merona ena sinana korikori ese iena natuna ia lalokau henia bada dainai king ia hamaoroa, ia gwau, “Lohia e, mani emu kara, mero oi alaia lasi! Hahine dekenai oi henia!”

To sinana korikori lasi ia gwau, “Lau be do lau abia lasi, oi danu do oi abia lasi, mero be idia ese do idia utua kahana rua.”

27 Vadaeni king Solomona ia haere, ia gwau, “Mero do umui alaia lasi, ia hereva guna hahine dekenai do umui henia, sinana korikori be unai.”

28 Solomona ena kota biaguna gaukara Israela taudia idia kamonai neganai, idia ese king idia matauraia bada. Idia diba Dirava ese iena aonega be Solomona dekenai ia henia, hepapahuahu do ia hamaoromaoroa namonamo totona.

Copyright information for `HMO