1 Kings 4

King Solomona ena opesa taudia

King Solomona be Israela ena kahana ibounai ena king. Iena durua opesa taudia be inai:

Asaraia Sadoka: Hahelagaia tauna.
Elihorepe Sisa bona Ahia Sisa: Kota torea taudia.
Iehosapata Ahiluda: Torea pepa naria tauna.
Benaia Iehoiada: Tuari biaguna badana.
Sadoka bona Abiatara: Hahelagaia taudia.
Asaraia Natana: Provins idia naria taudia edia biaguna.
Sabuda Natana: Hahelagaia tauna, bona king ia sisiba henia tauna.
Ahisa: King ena ruma ia naria tauna.
Adonirama Abida: King ena gaukara taudia edia biaguna.
Solomona ese tau 12 ia abia hidi, Israela ena provins do idia naria totona. Inai taudia 12 edia gaukara ta be edia provins ta ta dekena amo aniani do idia abia, Ierusalema dekenai king, bona iena ruma dekenai noho taudia totona, inai aniani idia siaia. Inai provins naria taudia ta ta ese hua ta ta king ena ruma taudia edia aniani do idia henia, lagani ibounai lalonai.

Inai provins naria taudia edia ladana be inai:

Benehuru: Eparaima Ororo tano.
Benedeka: Maka, Salabima, Bete Semese bona Elono, Bete Hanana edia kahana dekenai.
10 Beneheseda: Aruboto dekenai, Soko bona Hepere tano ibounai danu.
11 Benabinadaba: Napata Doro ena kahana ibounai. Ia ese Solomona ena natuna kekeni Tapata ia adavaia.
12 Bana Ahiluda: Tanaka, bona Megido hanua, bona Bete Seana hanua ena tano ibounai. Unai be Saretana ena badibadinai, Ieserele ena henunai. Bona Bete Seana dekena amo ela bona Abele Mehola, ela bona Iokomeama hanua danu.
13 Benegebere: Ramoto Gileada, Iairi Manase ena hanua, Gileada tano dekenai gaudia, bona Aragobo tano, Basana dekenai, hanua badadia 60 mai edia magu, bona mai auri laboralabora magu iduaradia.
14 Ahinadaba Ido: Mahanaimi.
15 Ahimasa: Napatali. Ia ese Solomona ena natuna kekeni Basemata ia adavaia.
16 Bana Husai: Asera bona Bealoto.
17 Iehosapata Parua: Isakara
18 Simei Ela: Beniamina iduhu tanona.
19 Gebere Uri: Gileada provins. Guna inai provins be king Sihona, Amoro taudia edia king, bona king Oga, Basana ena king idia naria.
King ena opesa ta ese inai provins naria taudia ia biagua.

Solomona ena ruma dekenai noho taudia ubua dalana

20 Iuda taudia bona Israela taudia be momo herea, kone ena miri bamona, idia aniani, idia inuinu, bona idia moale noho. 21 Solomona ese iena basileia kahana ibounai ia biagua, Euperate Sinavai dekena amo ela bona Pilistia taudia edia tano, bona Aigupito tano ena hetoana. Inai gabudia ibounai ese takisi moni Solomona dekenai idia henia noho, iena mauri dinadia ibounai lalonai.

22 Dina ta lalonai Solomona ena ruma ena aniani be inai: Paraoa kurokurona, 3000 kilogaram, paraoa sisina kurokuro, 6000 kilogaram. 23 Bona boromakau, mai edia digara danu gaudia 10, bona boromakau, rei gabudia dekena amo gaudia 20. Bona mamoe 100, bona dia badadia, uda nanigosidia, dia maragidia, bona kokoroku mai edia digara danu.

24 Solomona ese Euperate Sinavai ena dina diho kahana, Tipisa ela bona Gasa, ia biagua, bona Euperate Sinavai ena diho kahana king taudia be ia ese ia biagua. Unai Solomona ena tano kakirakahira idau bese taudia ese ia dekenai idia tuari henia lasi. 25 Solomona ena mauri dinadia ibounai lalonai Iuda bona Israela taudia be mai maino danu idia noho. Edia bese ta ta ibounai be mai edia vain audia, bona mai edia fig audia.

26 Solomona be mai ena kariota hosidia danu. Idia ta ta be mai edia noho ruma. Unai hosi ibounai be 40,000. Bona iena tuari hosi dekenai guia taudia be 12,000.

27 Unai provins naria taudia 12 ese idia ta ta, lagani ta lalonai, hua ta lalonai king Solomona ena, bona king Solomona ena ruma dekenai idia ania taudia edia aniani idia henia. Inai provins naria taudia ese unai aniani henia gaukara be nega ibounai idia karaia namonamo, king ena ruma taudia ese aniani ibounai. hegeregere momokani, idia abia totona.

28 Bali bona rei kaukau danu, kariota hosi totona, bona guia hosi edia aniani totona gaudia, be unai provins naria taudia idia siaia lao, Solomona ia ura gabudia ibounai dekenai.

Solomona ena aonega

29 Dirava ese aonega bona diba bada herea Solomona dekenai ia henia, bona laloa dobu ena diba momo danu ia henia, kone ena miri idia momo bamona. 30 Unai dainai Solomona ena aonega ese dina daekau kahana taudia ibounai edia aonega bona Aigupito ena aonega ibounai ia hereaia. 31 Solomona ena aonega ese taunimanima ibounai edia aonega ia hereaia, Etana, Eseraha tauna, bona Maholo ena natuna toi, Hemana, Kalakolo bona Darada, edia aonega danu. 32 Vadaeni idau bese taudia, Israela kahirakahira idia noho bese taudia, ese Solomona ena aonega sivarai idia kamonai.

Solomona ese aonega hereva kwadogidia ibounai 3000 ia torea, bona ane ibounai 1000 mai kahana ia karaia.
33 Au bona ava namodia idauidau danu ia herevalaia, Lebanona sida audia dekena amo ela bona husopo avana, nadi magudia edia latanai ia tubu gaudia. Boroma idauidau, bona manu, bona idia rau noho gaudia, bona gwarume danu, ia ese ia herevalaia.

34 Vadaeni bese ibounai dekena amo taunimanima be Solomona ena aonega kamonai totona idia mai, bona king taudia ese edia hesiai taudia Solomona dekenai idia siaia, iena sisiba do idia kamonai totona.

Copyright information for `HMO