1 Kings 6

Solomona ese Dubu Helaga ia haginia

Israela taudia be Aigupito tano dekena amo idia raka siri murinai lagani 480 idia lao vadaeni, be Solomona ese Dubu Helaga ia haginia hamatamaia. Unai be Solomona ese king dagi ia karaia vadaeni lagani 4 neganai, bona hua ena ladana Sivi lalonai.

Lohiabada ena Dubu, King Solomona ese ia haginia gauna ena lata be 27 mita, iena lababa be 9 mita, bona ena ataiai latana be 13 mita mai kahana. Dubu ena vairana dekenai be dehe ta, iena lata be 9 mita, Dubu ena lababa hegeregerena, bona iena lababa be 4 mita mai kahana. Dubu ena haba be mai edia uindo, lababa bada lasi gaudia. Dubu ena murimuri habana dekenai, ohena ruaosi bona murina kahanai, be hagegea rumana ta, 3 sitori rumana ta, Solomona ese ia haginia. Sitori ta ta edia ataiai latana be 2.2 mita. Henunai sitori ena daiutu ta ta edia lababa be 2.2 mita, sitori namba 2 daiutudia edia lababa be 2.7 mita, sitori namba 3 daiutudia edia lababa be 3.1 mita. Edia bada be unai, badina be Dubu ena ataiai sitori haba ena udunana be maragi, to henuna sitori haba ena udunana be bada. Unai bamona dainai, foloa bona ena reirei ena metau abia edia au badadia ese haba idia gwadaia lasi, to haba edia isena ese unai au badadia idia dogoatao.

Dubu idia haginia neganai, gaukara taudia ese nadi geia gabuna dekenai be nadi idia abia hegaegae. Unai dainai Dubu idia haginia neganai, hama, o ira, o auri ta ena regena be Dubu lalonai idia kamonai lasi.

Inai henunai sitori ena raka vareai iduarana be Dubu ena diho kahana dekenai. Unai gabu dekenai vadavada ta ia daekau lao, foloa namba 2 bona foloa namba 3 dekenai. Unai dainai, Solomona ese Dubu ia haginia, ela bona ia ore, Dubu ena guhi be sida au latadia bona sida reirei dekenai idia karaia. 10 Unai hagegea rumana, 3 sitori gauna, sitori ta ta edia ataiai latana be 2.2 mita, be Dubu ena murimuri habadia dekenai idia hakamoatao, bona inai 3 sitori be sida au badadia dekena amo idia haginia.

11 Lohiabada ese Solomona dekenai ia hereva, ia gwau, 12 “Inai oi ese oi haginia Dubu totona lau hereva inai: Bema lauegu Taravatu bona oda ibounai oi kamonai henia neganai, lauegu gwauhamata oiemu tamana Davida dekenai be oi dekenai danu do lau hamomokania. 13 Inai Dubu Helaga, oi ese oi haginia noho gauna, lalonai lau be lauegu bese Israela edia huanai do lau noho, bona idia do lau rakatania lasi.”

14 Unai dainai, Solomona ese Dubu Helaga ia haginia haorea.

Dubu Helaga lalonai kohu namodia Solomona ese ia udaia

15 Haba edia lalona kahana kopidia be sida audia dekena amo idia karaia, dubu foloa ela bona guhi ena lalona kahana dekenai. Dubu ena foloa ibounai be kasuarina reirei dekenai idia koua. 16 Lalona daiutu ta, iena ladana be Helaga Herea Gabuna, be Dubu Helaga ena murina kahana dekenai idia haginia. Iena lata be 9 mita, bona iena haba edia lalonai kahana be sida reirei dekenai idia koua. 17 Helaga Herea Gabuna ena vairanai ia noho daiutu, ena lata be 18 mita, bona ena ladana be Helaga Gabuna. 18 Dubu Helaga ena lalona habadia edia sida reireidia be mai edia revareva bona korokoro, ahu bona palauapalaua gaudia edia toana idia koroa. Haba ibounai be sida reirei dekenai idia koua, nadi do idia itaia diba lasi totona.

19 Unai Helaga Herea Gabuna, Dubu ena lalona daiutu ena lalonai, be Lohiabada ena Taravatu Maua do idia atoa. 20 Inai lalona daiutu ena lata be 9 mita, iena lababa danu 9 mita, bona iena ataiai latana danu be 9 mita. Inai daiutu ena lalona ibounai be golo korikori dekenai idia koua. Inai daiutu ena iduara kahirakahira pata helaga be sida reirei dekenai idia koua. 21 Solomona ese Dubu Helaga ena lalona ibounai be golo korikori dekenai ia koua, bona golo seini ese lalona daiutu ena raka vareai iduarana idia koua. Unai iduara danu be golo dekenai idia koua. 22 Dubu Helaga ena lalona ibounai be golo dekena amo idia koua, Helaga Herea Gabuna ena pata helagana danu be golo dekena amo idia koua.

23 Helaga Herea Gabuna lalonai, mai hanina aneru gaudia rua, ladana kerubi, be olive audia dekena amo idia koroa. Edia ataiai latana be 4.4 mita. 24 Kerubi ta ena hanina ta ena lata be 2.2 mita, ma hanina ta ena lata be 2.2 mita, hanina ta ena matana ela bona hanina ta ena matana be 4.4 mita. 25 Kerubi iharuana danu ena hanina ruaosi ena lata be 4.4 mita. Kerubi ruaosi edia bada bona edia toana be hegeregere. 26 Kerubi ta ta edia ataiai latana be 4.4 mita. 27 Solomona ese kerubi ruaosi Helaga Herea Gabuna dekenai ia atoa. Kerubi ta ena hanina ta be haba ta dekenai ia kamokau, ma kerubi ta ena hanina ta be haba ta dekenai ia kamokau, to edia hanina iharuana ruaosi be Helaga Herea Gabuna ena huanai momokani idia kamokau. 28 Solomona ese kerubi ruaosi golo dekenai ia koua.

29 Dubu ena lalona haba ibounai, Helaga Gabuna dekenai, bona Helaga Herea Gabuna dekenai danu, idia koroa hagegea, edia toana be kerubi aneru, bona pama audia, bona palauapalaua. 30 Unai daiutu ruaosi edia reireina danu, be golo dekena amo idia koua.

31 Helaga Herea Gabuna ena raka vareai iduarana dekenai, iduara rua, koua totona hakapua tamona gaudia, idia haginia, olive auna dekena amo idia karaia. Unai iduara ena ataiai kahana ena toana be mai matana bamona, poini bamona. 32 Unai olive auna iduara ruaosi latanai be kerubi, pama audia, bona herahera idia koroa. Iduara ruaosi, bona kerubi, bona pama audia danu, be golo dekena amo idia koua.

33 Dubu Helaga raka vareai iduara dekenai iduara dogoatao audia be olive auna dekena amo idia karaia. 34 Iduara be rua, idia be lokua gaudia, kasuarina audia dekena amo idia karaia. 35 Iduara edia kopina idia koroa, kerubi bona pama audia bona herahera edia laulauna dekenai, bona golo dekena amo idia koua namonamo.

36 Solomona ese danu lalonai ariara maguna danu ia haginia, Dubu Helaga ia hagegea gauna. Magu idia haginia dalana be nadi badadia, idia hamanadaia gaudia, edia laini toi, bona sida au badadia edia laini tamona, nadi laini toi edia latanai.

37 Solomona ese king dagi ia hamatamaia murinai lagani 4 bona hua iharuana, ladana Sivi lalonai Dubu Helaga ena badina idia haorea vadaeni. 38 Bona Solomona ese king dagi ia hamatamaia murinai lagani 11 bona hua 8 idia ore neganai, Dubu Helaga haginia gaukara, idia palani gaudia ibounai be idia haorea vadaeni. Unai dubu haginia nega ena daudau korikori be lagani 7.

Copyright information for `HMO