1 Peter 4

Tauanina ena ura dikadia do umui rakatania, bona Dirava ena ura do umui karaia

Keriso ese iena tauanina dekenai hisihisi ia abia dainai, umui ese iena laloa hegeregerena do umui laloa be namo. Inai bamona umui laloa neganai, goada do umui davaria. Badina be iena tauanina ia hisihisi noho tauna ese kara dika ia rakatania vadaeni. Unai dainai harihari ia lao bona emui mauri dokona, inai tanobada dekenai do umui noho namonamo. Emui tauanina ena ura dikadia do umui karaia lasi, to Dirava ena ura sibona do umui badinaia. Badina be gunaguna umui be Dirava diba lasi taudia hegeregerena umui noho. Emui kara gunadia be inai: Matabodaga, sihari kava, kekero, lebulebu, uaina umui inua momo, bona kaivakuku dikadia umui tomadiho henia. Harihari inai Dirava diba lasi taudia be idia hoa, badina umui ese unai bamona lebulebu karadia umui karaia lou lasi. Oibe, idia edia kara dekena amo umui raka siri vadaeni, unai dainai unai Dirava diba lasi taudia ese umui idia hereva dika henia noho. To idia be mauri taudia bona mase taudia do ia kota henia Diravana ena vairanai dohore idia gini. Idia ese edia kara dika dainai, Dirava dekenai do idia haere henia. Unai dainai idia mase vadaeni taudia ese idia do mase lasi neganai Sivarai Namona idia kamonai. Momokani edia tauanina idia mase, kara dika idia karaia taudia ibounai idia mase bamona. To hari idia ese mauri idia davaria diba, bona idia be lauma, Dirava bamona.

Dirava ena lalokau do umui hedinaraia

Gau ibounai edia dokona ena nega be kahirakahira. Unai dainai do umui noho namonamo, mai laloa maoromaoro danu, bona do umui guriguri noho, nega ibounai. To gau badana momokani be inai: Umui ta ta dekenai do umui lalokau henia, mai emui lalona ibounai. Badina be lalokau tauna be Dirava ese iena kara dika momo do ia gwauatao. Umui ta ta ese emui ruma dekenai emui Keristani varavara taudia do umui abia dae, do umui maumau lasi. 10 Iena hariharibada dekena amo, Dirava ese umui ta ta ibounai dekenai harihari gaudia idauidau ia henia vadaeni. Unai dainai, umui ese inai harihari gaudia do umui gaukaralaia, emui Keristani varavara taudia do umui durua totona. Unai dekena amo umui be Dirava ena hesiai taudia namodia, bona iena hariharibada idauidau umui hedinaraia noho. 11 Bema tau ta ena diba be haroro, Dirava ena sivarai do ia gwauraia. Bema tau ta ena diba be taunimanima durua, vadaeni inai diba, Dirava ese ia henia gauna do ia gaukaralaia mai ena goada ibounai, taunimanima durua totona. Unai dala dekenai, emui kara ibounai dainai, taunimanima ese Dirava do idia hanamoa henia, Iesu Keriso dainai. Hairai bona siahu be iena, ela bona hanaihanai. Amen.

Keristani taudia do idia hisihisi

12 Lauegu lalokau taudia e, inai hisihisi bada, umui ia hisihisi henia noho gauna, be umui tohoa totona ia vara noho. Unai dainai do umui hoa lasi, do umui laloa lasi idau gauna ta be umui dekenai ia ginidae vadaeni. 13 Lasi, to Keriso danu umui hisihisi hebou dainai do umui moale. Badina be gabeai, Keriso ena hairai ia hedinaraia neganai, do umui moale bada herea. 14 Umui be Keriso ena taudia dainai, do umui moale bema haida ese umui idia hereva dika henia. Badina inai anina be, Dirava ena Lauma, hairai Laumana, be umui dekenai ia noho vadaeni. 15 To ia namo lasi bema umui ta ia hisihisi, sibona ena kerere dainai. Tau ta sedira ia ala-ala, o ia henaoa, o ia kara dika, o haida edia kara ia herevalaia kerere, bona unai kara dainai ia hisihisi. Unai bamona hisihisi be mai ena hanamoa ta lasi. 16 To tau ta, bema ia be Keristani tauna dainai ia hisihisi, unai tau be do ia hemarai lasi. Lasi momokani, to ia ese Dirava do ia tanikiu henia, Keriso ena ladana ia abia dainai.

17 Dirava ena Kota Badana ena nega be ia ginidae vadaeni, bona Dirava ese iena orea taudia do ia kota henidia guna. To bema ita do ia kota henia guna, Dirava ena Sivarai Namona idia abidadama henia lasi taudia edia dokona be edena bamona? 18 Bona Buka Helaga ena hereva ia gwau:

“Kara maoromaoro taudia ese mauri idia abia dalana be auka.
Unai dainai Dirava diba lasi kara dika taudia,
edena bamona do idia mauri diba?”
19 Unai dainai, Dirava ena ura dainai hisihisi idia abia taudia ese kara namodia sibona do idia karaia be namo. Ma danu, edia lauma be Dirava ena imana dekenai do idia atoa. Badina be ia ese ita ia karaia, bona ita abidadama henia diba, iena gwauhamata do ia badinaia momokani.

Copyright information for `HMO