1 Samuel 10

Vadaeni Samuela ese olive dehoro kavabu ta ia abia, Saulo ena kwarana dekenai ia bubua, vadaeni ia kisi henia, ia gwau, “Lohiabada ese oi ia abia hidi vadaeni, iena bese Israela do oi gunalaia. Lohiabada ena bese taudia be oi ese do oi gunalaia, idia dekenai idia tuari taudia dekena amo do oi hamauridia. Lohiabada ese oi ia abia hidi vadaeni, iena bese do oi gunalaia. Inai hereva be momokani, ena toana be inai: Hari dina dekenai, lau oi rakatania murinai, tau rua do oi davaria Rahela ena guria gabuna kahirakahira, Selesa dekenai, Beniamina tano lalonai. Idia ruaosi oi dekenai do idia hereva, do idia gwau, ‘Oi tahua doniki be idia davaria vadaeni. Harihari oiemu tamana ese iena doniki ia laloa lasi, to oi dainai ia laloa momo noho, ia gwau: Lauegu natuna totona dahaka do lau karaia?’ ”

Samuela ese ma Saulo ia hamaoroa, ia gwau, “Rahela ena guria gabuna do oi rakatania, do oi raka lao, ela bona au helagana ta Taboro dekenai do oi davaria. Unai au dekenai tau toi do oi davaria, idia be Betele dekenai idia lao noho, Dirava dekenai boubou do idia henia totona. Idia ta ese nani natuna toi do ia hakaua, tau iharuana ese beredi toi do ia huaia, ma tau ihatoina ese uaina, nani kopina ta lalonai do ia huaia. Idia toiosi ese oi do idia hanamoa, bona beredi rua oi dekenai do idia henia gwauraia. Inai beredi do oi abia dae. Unai murinai Dirava ena ororo dekenai do oi daekau, inai ororo ena ladana be Gibea. Unai gabu dekenai Pilistia taudia edia tuari orea ta ia noho. Unai hanua be kahirakahira oi raka vareai neganai, peroveta oreana ta do oi davaria. Idia be ataiai gabuna dekena amo do idia diho mai noho, do idia peroveta, mai edia miusiki gaudia, gita, gaba bona ivilikou. Do idia mavaru bona boiboi noho.

“Nega tamona, Lohiabada ena Lauma ese oi do ia abia, vadaeni oi be unai peroveta taudia danu do oi peroveta, bona oi be tau idauna ta, Lauma ese oi do ia halaoa. Inai bamona kara oi dekenai idia vara neganai, Dirava ese oi do ia hakaua, gaukara do oi karaia totona. Inai bamona gaukara oi davaria neganai, do oi karaia namonamo, badina Dirava be oi danu ia noho. Vadaeni, lauegu vairana dekenai do oi raka lao, Gilegala dekenai. Unuseni oi do lau davaria, bona gabua bouboudia, bona maino karaia bouboudia do lau karaia. Gilegala dekenai do oi naria dina 7, ela bona do lau mai, bona edena kara do oi karaia, be oi dekenai do lau hadibaia.”

Saulo ese Samuela ia rakatania, vadaeni Dirava ese Saulo ena lalona ia hamatamataia. Bona Samuela ese ia hadibaia toa ibounai be unai dina dekenai idia vara. 10 Gibea Ororo dekenai Saulo ia ginidae neganai, peroveta orea ta ia danu idia hedavari, vadaeni Dirava ena Lauma be Saulo ese ia abia momokani, bona idia huana dekenai ia peroveta. 11 Guna Saulo idia diba taudia ese ia idia itaia, ia be peroveta taudia danu idia peroveta. Vadaeni idia ta ta dekenai idia henanadai, idia gwau, “Kisa ena natuna tau be edena bamona unai bamona ia karaia? Saulo be peroveta dagi ia abia vadaeni, a?”

12 Vadaeni unai gabu dekenai ia noho tauna ta ia haere, ia gwau, “Be, inai peroveta taudia edia tamadia be daikadaika, a?” Unai dainai unai hereva be Heberu taudia ese edia hereva ta idia halaoa, hereva be inai: “Saulo danu be peroveta tauna ta, a?”

13 Saulo ese iena peroveta hereva ia haorea murinai, ororo dekenai ia noho boubou patana dekenai ia lao.

14 Saulo ena tamana maragi ese Saulo bona iena hesiai tauna ia nanadaia, ia gwau, “Edeseni umui lao?” Saulo ia gwau, “Ai be doniki ai tahua lao, to ai davaria lasi neganai, ai be Samuela dekenai ai lao.”

15 Saulo ena tamana maragi ia gwau, “Mani lau dekenai oi hamaoroa, Samuela be umui dekenai dahaka ia gwau?”

16 Saulo ese iena tamana maragi dekenai ia haere, ia gwau, “Samuela ese ai ia hadibaia, ia gwau doniki ibounai be idia davaria vadaeni.” To unai Samuela ena hereva ia dekenai, do ia king totona, unai hereva be Saulo ese iena tamana maragi dekenai ia hamaoroa lasi.

Israela taudia ese Saulo idia abia dae, edia king

17 Unai neganai Samuela ese taunimanima ia boiria, Lohiabada ena vairana dekenai do idia haboua, Misipa dekenai. 18 Samuela ese Israela taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Lohiabada, Israela ena Dirava be inai bamona ia hereva, ia gwau: Lau ese Israela besena Aigupito dekena amo lau hakaua mai. Aigupito taudia edia siahu dekena amo, bona umui idia hahisia besedia ibounai dekena amo, umui lau hamauria vadaeni. 19 To umui be hari dina dekenai emui Dirava, emui dika ibounai bona emui lalohisihisi ibounai dekena amo umui ia hamauria Dirava umui negea vadaeni, umui gwau, ‘Lasi, aiemai king ta harihari ai dekenai do oi henia.’ Unai dainai Lohiabada ena vairana dekenai do umui hedinarai, emui iduhu ta ta dekena amo, bona emui famili ta ta dekena amo.”

20 Vadaeni Samuela ese Israela edia iduhu ibounai ia boiria, idia ta ta ia dekenai idia haboua mai. Vadaeni edia huanai laki dekena amo Beniamina iduhu ia abia hidi. 21 Vadaeni Samuela ese Beniamina iduhu taudia ia boiria, famili ta ta dekena amo iena vairana dekenai do idia gini. Vadaeni laki dekena amo Matiri ena famili ia abia hidi. Samuela ese Matiri famili ena tatau ta ta ia boiria, iena vairana dekenai idia gini. Vadaeni laki dekenai Saulo, Kisa ena natuna ia abia hidi. To idia tahua neganai idia davaria lasi. 22 Unai neganai Lohiabada idia nanadaia, idia gwau, “Unai tau be ia mai vadaeni, a?” Lohiabada ia gwau, “Umui itaia, ia be unai kohu momo henunai ia hunia noho.”

23 Idia heau lao, bona Saulo idia davaria, vadaeni murimuri dekenai idia hakaua mai. Vadaeni taunimanima edia huanai ia gini neganai, iena lata ese idia ibounai edia lata ia hanaia, iena pagana be idia edia kwarana danu hegeregere. 24 Vadaeni Samuela ese taunimanima ibounai ia hamaoroa, ia gwau, “Lohiabada ese ia abia hidi tauna umui itaia, a? Taunimanima ibounai edia huanai ia be namo herea momokani, ani?” Bona idia haboua taudia ibounai idia boiboi, idia gwau, “King be nega daudau do ia mauri noho!”

25 Samuela ese king dagi ena gaukara, bona iena siahu, be taunimanima dekenai ia hadibaia. Inai hereva be buka dekenai ia torea, bona buka be Lohiabada ena vairanai ia atoa. Vadaeni Samuela ese hebou taudia ia siaia lao, idia ta ta edia ruma, edia ruma dekenai idia lao.

26 Saulo danu iena ruma Gibea dekenai ia lao. Goada herea taudia haida danu, Dirava ese edia kudouna ia davaria taudia, be Saulo danu idia lao. 27 To mai edia laloa namodia lasi taudia idia gwau, “Inai tau ese edena bamona ita ia hamauria diba?” Idia ese Saulo idia negea, bona harihari gauna ta idia henia lasi. To Saulo ese hereva ta ia gwauraia lasi.

Copyright information for `HMO