1 Samuel 17

Goliata ese Israela taudia tuari henidia totona ia boiboi

Pilistia taudia ese edia tuari taudia idia boiria hebou, tuari totona do idia hegaegae. Idia be Soko dekenai idia haboua, Iuda tano dekenai. Soko bona Aseka edia huanai idia kamepa. Unai Aseka be Epese Damima dekenai. Vadaeni Saulo bona Israela tuari taudia be Elaha Koura dekenai idia kamepa. Unuseni Pilistia taudia do idia tuari henia totona idia karaia hegaegae. Kahana dekenai Pilistia taudia be ororo ta dekenai idia gini, bona kahana dekenai Israela taudia be ororo ma ta dekenai idia gini, edia huanai be koura ta.

Vadaeni tau ta Pilistia taudia edia kamepa dekena amo ia raka mai, iena ladana be Goliata. Ia be Gata hanua tauna, bona ia be goada herea tauna. Iena lata be mita toi bamona. Iena kwara gauna be auri labora, bona iena tuari dabua danu be auri labora, ena metau 57 kilogaram bamona. Iena aena danu be auri labora ese idia koua, bona iena io ta, auri labora gauna be iena pagana dekenai ia huaia. Iena io auauna ena udunana be dabua turia masini ena au bamona, bona io ena matana be auri, ena metau be 7 kilogaram bamona. Iena kesi huaia tauna be iena vairana dekenai ia raka.

Vadaeni inai Goliata be ia gini, Israela taudia dekenai ia boiboi, ia gwau, “Badina dahaka umui haboua iniseni, tuari totona umui hegaegae, a? Lau be Pilistia tauna lasi, a? Umui be Saulo ena hesiai taudia lasi, a? Tau ta do umui abia hidi, ia be lau dekenai do ia raka mai. Bema ia ese lau ia alaia neganai, ai be umui emui hesiai taudia do ai lao. To bema lau ese ia do lau alaia neganai, umui be aiemai hesiai taudia do umui lao.” 10 Goliata ma ia gwau, “Hari dina dekenai lau ese Israela tuari orea dekenai lau boiboi noho, tau ta lau dekenai do umui siaia, ai ruaosi do ai tuari.” 11 Saulo bona Israela taudia ibounai ese unai Pilistia tauna ena hereva idia kamonai, vadaeni idia laloa momo, mai gari bada danu.

Davida be tuari gabuna dekenai ia ginidae

12 Davida be Iese ena natuna. Iese be Eparata tauna. Iese ena hanua be Betelehema, Iuda tano dekenai. Iese ena natuna tau be 8. Saulo be king neganai Iese be tau buruka. 13 Iese ena natuna toi, vara guna, bona ia murinai taudia rua, be Saulo ena murinai idia raka, tuari gabuna dekenai idia lao. Inai tau toi edia ladana be inai: Vara guna be Eliaba, iharuana be Abinadaba, bona ihatoina be Sama. 14 Murinai momokani ia vara merona be Davida. Unai vara guna taudia be Saulo danu idia noho. 15 To Davida be nega ta ta Saulo ia rakatania, bona ia mai, iena tamana ena mamoe ia naria noho.

16 Dina 40 lalonai inai Pilistia tauna Goliata ese Israela taudia edia vairanai ia gini, daba neganai, bona adorahi neganai danu.

17 Dina ta Iese ese iena natuna Davida ia hamaoroa, ia gwau, “Inai uiti kaukau 10 kilogaram bona inai paraoa 10 do oi abia, idia be oiemu kakana toiosi totona. Kamepa dekenai do oi abia lao haraga, oiemu kakana dekenai do oi henia. 18 Inai sisi aniani 10 danu tuari biaguna dekenai do oi henia. Oiemu kakana do oi itaia, edena bamona idia noho, bona oi lao idia dekenai ena toana ta do oi mailaia lou.”

19 Unai neganai Saulo, bona Davida ena kakana, bona Israela taudia ibounai, be Elaha Koura dekenai, unuseni Pilistia taudia danu idia tuari noho.

20 Davida be daba maragi neganai ia toreisi, iena mamoe be naria tauna ta dekenai ia rakatania. Vadaeni, aniani gaudia ia abia lao, Iese ena oda hegeregerena. Kamepa dekenai ia ginidae neganai, ia itaia, Israela taudia be tuari totona idia raka vaira, mai tuari boiboi danu. 21 Vadaeni Israela taudia bona Pilistia taudia be idia gini hegaegae, kahana bona kahana dekenai, do idia tuari totona. 22 Vadaeni Davida ese aniani be kohu naria tauna ena imana dekenai ia atoa, bona maoromaoro tuari korikori gabuna dekenai ia heau, iena kakana hanamoa totona. 23 Ia be idia danu ia herevahereva neganai, unai Pilistia goada herea tauna, Goliata, Gata tauna, be Pilistia tuari orea dekena amo ia raka vaira, iena hereva gunana ma ia gwauraia lou. Iena hereva be Davida ia kamonai.

24 Israela taudia ibounai be unai tau idia itaia, vadaeni iena vairana dekena amo idia heau lao mai gari danu. 25 Israela taudia idia gwau, “Unai tau goadana umui itaia, a? Iena boiboi hereva umui kamonai, ani? King Saulo ese gwauhamata ia gwauraia vadaeni, ani? Ia gwau Goliata ia alaia mase tauna be king ena moni momo do ia abia, bona king ena natuna kekeni do ia adavaia. Bona Goliata ia alaia tauna ena tamana ena famili taudia ibounai ese takisi moni do idia henia lasi, lasi momokani.”

26 Davida ese iena badibadinai idia gini taudia ia nanadaia, ia gwau, “Inai Pilistia tauna do ia alaia mase bona inai hemarai, Israela dekena amo ia kokia tauna be dahaka do ia abia? Badina be inai Pilistia tauna, kopina utua lasi tauna, be daika, ia be Mauri ena Dirava ena tuari orea do ia hereva dika henia?”

27 Vadaeni idia ese unai hereva gunana ma idia haere henia, idia gwau, “Goliata ia alaia mase tauna dekenai be unai bamona gaudia do idia henia.”

28 To Davida ena kakana Eliaba be Davida ena hereva, ia kamonai, vadaeni Davida dekenai ia badu momokani, ia gwau, “Oi be dahaka totona oi mai, a? Oiemu mamoe, taunimanima lasi gabunai oi rakatania gaudia, be daika ese ia naridia? Lau diba oiemu kudouna ena hekokoroku, oi be tuari itaia kava totona oi mai inai.”

29 Davida ia gwau, “Be, dahaka kerere lau karaia, a? Lau hereva sibona, ani?” 30 Vadaeni Davida ma ia raka, bona haida ia nanadaia lou, hereva gunana bamona. Taunimanima ese ma idia haere, haere gunana hegeregerena.

31 Davida ena hereva be haida ese idia kamonai, bona Saulo ena vairanai ma idia gwauraia. Vadaeni Saulo ese Davida ia boiria.

32 Davida ese Saulo ia hamaoroa, ia gwau, “Lohia e, tau ta ese unai Pilistia do ia gari henia lasi be namo. Lau ese do lau tuari henia.”

33 Saulo ese Davida ia hamaoroa, ia gwau, “Oi be hegeregere lasi inai Pilistia tauna do oi tuari henia, badina oi be uhau sibona, to ia be uhau negana dekena amo tuari tauna korikori.”

34 Vadaeni Davida ese Saulo ia hamaoroa, ia gwau, “Lauegu king e, lau ese egu tamana ena mamoe lau naria noho. Bema laiona ta, o bea ta ia mai, mamoe ena natuna ta mamoe orea dekena amo ia abia lao neganai, 35 lau be ia murinai lau heau, lau botaia, bona iena uduna dekena amo mamoe lau hamauria. Ia ese lau ia heatu henia neganai, lau ese iena huina dekenai lau dogoatao, lau botaia momokani, bona lau alaia mase. 36 Lau ese laiona bona bea danu lau alaia mase vadaeni. Unai dainai inai Pilistia tauna, kopina utua lasi tauna, Mauri Dirava ena tuari orea ia hereva dika henia tauna, be do lau alaia danu.”

37 Davida ma ia gwau, “Lohiabada ese laiona bona bea dekena amo lau ia hamauria vadaeni. Lau diba momokani, Lohiabada ese inai Pilistia tauna danu, iena imana dekena amo lau do ia hamauria.”

Vadaeni Saulo ese Davida ia hamaoroa, ia gwau, “Vadaeni, oi lao, bona Lohiabada ese oi dekenai do ia noho.”

38 Vadaeni Saulo ese tuari dabua ia abia, Davida dekenai ia atoa, unai auri labora kwara gauna, be Davida ena kwarana dekenai ia atoa. Bona auri dekenai idia karaia dabua danu Davida dekenai ia atoa. 39 Davida ese iena tuari kaia kwatua varona danu iena gabana dekenai ia atoa, iena auri dabua latanai. Vadaeni Davida ia raka toho mai hekwarahi danu, badina be unai bamona auri gaudia dekenai ia manada lasi. Davida ese Saulo ia hamaoroa, ia gwau, “Inai metau gaudia lau atoa, be lau raka diba lasi, badina lau manada lasi.” Vadaeni unai tuari dabua ibounai ia kokia.

40 Vadaeni Davida ese iena itotohi iena imana dekenai ia abia, bona sinavai maragina dekena amo nadi manadamanada gaudia 5 ia abia. Unai nadi 5 be iena mamoe naria puse lalonai ia udaia. Iena nadi negea varona be iena imana ese ia dogoatao. Vadaeni unai bamona be Davida ese Pilistia tauna Goliata dekenai ia raka lao kahirakahira.

Davida ese Goliata ia halusia

41 Vadaeni Pilistia tauna be Davida dekenai ia raka lao kahirakahira. Iena kesi huaia tauna be iena vairana dekenai ia raka. 42 Goliata ese iena matana ia negea, Davida ia itaia, vadaeni ia badu, ia ura lasi uhau sibona danu do ia heatu, badina be Davida be toana namona merona, iena vairana danu be mero sibona ena vairana toana bamona.

43 Vadaeni Pilistia tauna ese Davida ia gwau henia, ia gwau, “Lau be sisia a, unai dainai oi be mai au danu lau dekenai oi raka mai?” Bona Goliata ese iena dirava edia ladana dekenai Davida ia hereva dika henia. 44 Bona Goliata ese Davida ia hamaoroa, ia gwau, “Vadaeni lau dekenai oi mai, lau ese oiemu tauanina do lau abia, ataiai dekenai manudia, bona uda boroma dekenai do lau henia, idia ania!”

45 Davida ese Pilistia tauna dekenai ia haere, ia gwau, “Oi be mai oiemu tuari kaia, bona mai oiemu io, bona mai oiemu auri labora io ta danu lau dekenai oi mai, to lau be Lohiabada Dirava ena ladana dainai oi dekenai lau raka mai inai. Ia be Israela tuari orea, oi ese oi boiboi dika henia taudia edia Dirava. Hari dina dekenai Lohiabada ese lauegu imana dekenai oi do ia atoa, oi do lau alaia mase, oiemu kwarana do lau utua, do ia moru. 46 Hari dina dekenai danu, Pilistia tuari taudia edia tauanina be ataiai dekenai manudia, bona uda boroma dekenai do lau henia. Unai neganai tanobada taudia ibounai do idia diba Dirava ta Israela dekenai ia noho. 47 Iniseni idia haboua noho taudia ibounai danu do idia diba Lohiabada be tuari kaia lasi, bona io lasi dekena amo hamauria kara ia karaia. Badina tuari be Lohiabada ena, bona ia ese aiemai imana dekenai umui do ia atoa.”

48 Pilistia tauna Goliata ia toreisi, Davida kahirakahira ia raka lao. Unai neganai Davida be ia heau haraga tuari gabuna dekenai, Pilistia tauna dekenai ia heau lao. 49 Davida ese iena puse ia kehoa, nadi ta ia abia, bona iena nadi negea varona dekenai unai nadi ia negea lao, Pilistia tauna ena kwarana dekenai ia tubu, bona unai nadi be kwarana lalonai momokani ia vareai. Vadaeni Goliata be tano dekenai ia moru diho momokani.

50 Inai bamona Davida ese, nadi negea varona, mai nadi dekena amo, Pilistia tauna ia halusia, ia hodoa, bona ia hamasea. Davida be mai tuari kaia lasi iena imana dekenai.

51 Vadaeni Davida ese ia heau lao, Goliata ena tuari kaia be iena udaia gauna dekena amo ia veria. Vadaeni Davida be Goliata ena latanai ia gini, bona ia ese Goliata ena tuari kaia dekena amo Pilistia tauna ia alaia mase, bona iena kwarana ia utua oho. Pilistia taudia ibounai idia itaia, edia goada tauna ia mase vadaeni, vadaeni idia heau.

52 Unai neganai Israela taudia bona Iuda taudia idia toreisi, bona mai boiboi bada danu, Pilistia taudia idia lulua lao, ela bona Gata, ma ela bona Ekarona hanua ena ikoukou. Unai Pilistia taudia, mase taudia bona mai edia bero taudia danu, be dala badinai idia moru noho, Saraimi dekena amo ela bona Gata bona Ekarona.

53 To Israela taudia be Pilistia lulua dekena amo idia giroa mai, Pilistia kamepa ena kohu idia abia. 54 Vadaeni Davida ese Pilistia tauna ena kwarana ia abia, Ierusalema dekenai ia abia lao, to Goliata ena tuari gaudia be iena palai ruma dekenai ia atoa.

Davida be Saulo ena vairanai idia hakaua

55 Saulo ese Davida ia itaia, Pilistia tauna tuari henia totona ia raka lao neganai. Vadaeni Saulo ese iena tuari biaguna Abinere ia nanadaia, ia gwau, “Abinere e, unai uhau be daika ena natuna?” Abinere ia haere, ia gwau, “Lauegu king e, lau be momokani lau diba lasi.” 56 King Saulo ia gwau, “Do oi henanadai, ia be daika ena natuna.”

57 Vadaeni Davida be Pilistia taudia alaia mase dekena amo ia giroa lou neganai, Abinere ese ia abia, Saulo ena vairanai ia hakaua. Davida ena imana dekenai be Pilistia tauna ena kwarana.

58 Vadaeni Saulo ese ia nanadaia, ia gwau, “Uhau e, oi be daika ena natuna?” Davida ia haere, ia gwau, “Lau be oiemu hesiai tauna Iese, Betelehema tauna, ena natuna.”

Copyright information for `HMO