1 Samuel 27

Davida be Pilistia taudia edia huanai ia noho

To Davida be sibona ia laloa inai bamona, “Dina ta Saulo ese lau do ia alaia. Namona be Pilistia taudia edia tano dekenai do lau heau mauri. Unai neganai Saulo ese Israela dekenai lau do ia tahua masemase ela bona ia hesiku, bona mauri do lau davaria.”

Vadaeni Davida, mai ena orea taudia 600 danu idia toreisi, idia raka hanaia, bona Akisi Maoko, Gata ena king dekenai idia lao. Davida be Akisi dekenai ia noho, Gata dekenai, ia bona iena orea taudia, mai edia adavana bona natuna ibounai danu. Bona Davida ena adavana ruaosi, Ahinoama, Ieserele hahine, bona Abigaila, Karamele hahine, Nabala ena vabu, be ia dekenai idia noho.

Tau haida ese Saulo idia hamaoroa, idia gwau, “Davida ese Gata dekenai ia heau mauri.” Vadaeni Saulo ese Davida ia tahua lou lasi.

Gabeai Davida ese Akisi dekenai ia noia, ia gwau, “King e, bema lau be oiemu turana, mani emu kara, gabu ta lau dekenai do oi henia, oiemu hanua maragina ta dekenai, unuseni do lau noho. Namo lasi lau, oiemu hesiai tauna, be oi dekenai hekwarahi do lau henia, oiemu hanua badana lalonai.”

Unai dainai unai dina dekenai Akisi ese Sikilaga hanua be Davida dekenai ia henia. Bona unai kara dainai, Sikilaga be Iuda king taudia edia hanua ta, ia mai bona hari dina. Davida be Pilistia tano dekenai ia noho ena dinadia be lagani ta, hua 4.

Vadaeni Davida mai ena orea taudia danu idia toreisi, Gesuru taudia bona Girisi taudia bona Amaleka taudia idia tuari henia. Unai taudia be unai gabu dekenai nega daudau idia noho, sene negana dekena amo. Davida ese edia tano ia tuari henia, ela bona Suru, ma ela bona Aigupito tano danu. Davida ese gabu ta ia tuari henia neganai, tau bona hahine ibounai ia alaia ore, to mamoe, boromakau, doniki, kamelo, bona dabua ia abia, bona Akisi dekenai ia giroa lao.

10 To Akisi ese nega ta ta Davida ia nanadaia, ia gwau, “Hari dina dekenai daika umui tuari henia?” Unai neganai Davida be inai bamona ia haere, ia gwau, “Iuda Negebe kahana taudia,” o “Ierahamele Negebe kahana taudia,” o “Keni Negebe kahana taudia.” 11 Unai tuari lalonai, Davida ese taunimanima ibounai ia alaia mase, tau bona hahine danu. Bona unai dainai ta ese Gata dekenai Davida samania totona ia lao diba lasi, bona tau ta ia diba lasi edena taudia be Davida ese ia halusia. Pilistia tano dekenai ia noho neganai, unai bamona kara sibona be Davida ese ia karaia.

12 To Akisi ese Davida ia abidadama henia, bona sibona dekenai ia laloa, inai bamona: “Davida ese iena bese Israela taudia ia tuari henia dainai, ia dekenai idia badu henia noho momokani. Unai dainai Davida ese lauegu hesiai gaukara do ia karaia, iena mauri dinadia ibounai lalonai.”

Copyright information for `HMO