1 Thessalonians 4

Dirava ia ura henia mauri dalana

Aiemai varavara taudia e, edena bamona do umui mauri Dirava hamoalea totona dalana, be umui dekenai ai hadibaia vadaeni. Oibe, bona inai mauri dalana umui badinaia noho. To hari Iesu ena ladana dainai, umui ai noia goadagoada, taunimanima edia vairanai, inai bamona mauri namona kara do umui habadaia. Aiemai hadibaia hereva Lohiabada Iesu ena ladanai, umui dekenai ai henia gauna, be umui diba vadaeni. Dirava ena ura be inai: Do umui helaga, heudahanai bona sihari kava karadia do umui rakatania momokani. Umui tatau e, emui adavana danu do umui noho hebou, mai helaga, bona mai maoromaoro, Dirava ena vairana dekenai. Emui adavadia do umui ura henidia lasi mai matabodaga danu, Dirava diba lasi bese taudia bamona. Bona umui ese inai bamona kara dika do umui karaia lasi emui Keristani varavara tauna dekenai, ia do umui koia lasi, bona iena adavana do umui abia lasi. Badina be Lohiabada ese inai bamona idia karaia taudia edia dika davana do ia henidia momokani. Inai bamona ai ese umui ai sisiba henia guna, ani? Dirava ia boiboi ita dekenai, do ita heudahanai totona lasi, to do ita helaga totona. Unai dainai, inai hadibaia hereva ia negea tauna, ese taunimanima ia negea lasi, to ia ese Lauma Helaga umui dekenai ia henia Tauna, Dirava, ia negea inai.

Emui varavara Keristani taudia do umui lalokau henidia totona umui dekenai leta lau torea be anina lasi. Badina be Dirava ese umui ta ta do umui lalokau henia dalana ia hadibaia vadaeni umui dekenai. 10 Momokani, umui ese emui varavara Keristani taudia ibounai Makedonia dekenai umui lalokau henidia vadaeni. To aiemai varavara taudia e, umui ai noia, unai lalokau do umui habadaia. 11 Inai bamona mauri umui tahua be namo: Mai manau danu do umui noho, bona umui sibona emui gaukara do umui karaia. Emui imana gaukara dekena amo sibona emui mauri do umui naria. Guna inai dala ai hadibaia umui dekenai. 12 Inai dala dekenai Keristani lasi taudia do idia gwau, “Inai Keristani taudia be taunimanima namodia.” Bona emui aniani ia noho dainai, haida edia aniani do umui noia lasi.

Lohiabada do ia giroa mai

13 Aiemai varavara taudia e, ai ura lasi mase dekenai idia mahuta noho taudia totona umui lalohisihisi. Ia namo lasi umui be lalohisihisi bada, Keristani lasi taudia bamona. Idia ese Dirava idia abidadama henia lasi, bona idia ese mase amo toreisi lou mauri totona idia naria lasi. 14 Badina be ita abidadama henia gauna be inai: Iesu ia mase, ma ia toreisi lou. Unai dainai ita Keristani taudia ita mase neganai, ita danu do ita toreisi lou. Dirava ese ita do ia hamauria lou, vadaeni Iesu danu do ita noho.

15 Ai ese Lohiabada sibona ena hereva, umui dekenai ai hadibaia gauna be inai: Lohiabada do ia giroa mai neganai, ita do mauri noho taudia ese mase dekenai idia mahuta noho taudia do ita gunalaia lasi. 16 Lasi, to mai goada danu Lohiabada do ia boiboi, bona aneru badana ese do ia boiboi, Dirava ena kibi regena danu. Bona unai neganai, Lohiabada be guba dekena amo do ia diho mai. Vadaeni Iesu idia abidadama henia noho neganai idia mase vadaeni taudia be do idia toreisi lou guna. 17 Unai murinai ita mauri noho taudia, be unai mase guna taudia danu do ita daekau lao ataiai, guba ena ori edia latanai, Lohiabada danu do ita hedavari totona. Vadaeni Lohiabada danu do ita noho hebou ela bona hanaihanai. 18 Unai dainai, inai hereva dekena amo, umui ta ta dekenai goada do umui henia.

Copyright information for `HMO