1 Timothy 5

Abidadama taudia durudia dalana

Tau badana do oi gwau henia lasi. To mai manau danu do oi hereva henia, ia be oiemu tamana bamona. Eregabe taudia do oi hereva henia, idia be oiemu tadikaka bamona. Hahine badadia do oi hereva henia, idia be oiemu sinana bamona. Kekeni taudia do oi hereva henia, oiemu taihuna do oi hereva henia bamona, mai oiemu laloa goevagoeva danu.

Vabu taudia do oi durua, bema idia be vabu korikori. To vabu ta, bema ia be mai ena natuna o mai ena tubuna, idia ese edia sinana bona tubuna idia durua be namo. Badina be Dirava do ita hamaolea karana ta be, iseda ruma taudia do ita laloa bona durua. To vabu korikori be varavara ta lasi. Ia ese Dirava ia abidadama henia noho, ia guriguri henia noho, bona Dirava ena durua ia noia noho, dina bona hanuaboi ibounai. To tauanina ena moale ia tahua noho vabuna, ia be hegeregere ia mase vadaeni. Unai dainai vabu do oi hamaoroa, Dirava dekenai do idia guriguri nega ibounai. Inai bamona sisiba goada idia dekenai do oi henia, vadaeni do idia noho namonamo, bona taunimanima ese edia kerere ta do idia gwauraia diba lasi. Ma, oi kamonai. Bema tau ta ese iena varavara ia naria lasi, o iena ruma taudia ia ubua lasi neganai, ia ese iena abidadama Keriso dekenai ia negea vadaeni. Iena dika ese abidadama lasi murimuri tauna ena dika ia hanaia vadaeni.

Vabu edia ladana torea pepa dekenai, be inai bamona vabu sibona edia ladana do oi torea: Vabu iena mauri lagani be 60 vadaeni, bona tau tamona ia adavaia, 10 iena kara namodia dainai be taunimanima ese idia hanamoa. Ia ese iena natuna ia naridia namonamo. Ia ese idau taudia dekenai aniani ia henia. Ia ese Dirava ena taudia edia aena ia huria. Ia ese hisihisi taudia ia durua, bona kara namodia ibounai ia goadalaia. Unai bamona vabu sibona edia ladana unai pepa dekenai do oi torea.

11 To vabu hahine matamata edia ladana be inai vabu edia torea pepa dekenai do oi torea lasi, badina be edia ura dikadia dainai idia ura headava lou neganai, idia ese Keriso do idia rakatania. 12 Vadaeni panisi do idia davaria, badina be edia gwauhamata gunana Keriso dekenai idia negea dainai. 13 Bona lahedo karadia dekenai do idia manada, idau ruma idau ruma dekenai edia nega do idia haorea kava. Bona lahedo sibona lasi, to do idia kiki kava, udu mauri, bona idia herevalaia be maoro lasi gaudia do idia herevalaia. 14 Unai dainai lau ura vabu hahine matamata taudia be do idia headava lou, natuna do idia havaraia, bona edia ruma taudia do idia naria. Bema unai bamona neganai, iseda orea idia dagedage henia taudia be dala lasi iseda latanai hereva dikadia do idia gwauraia. 15 Badina be vabu haida ese Iesu ena dala idia rakatania vadaeni, Satani ena murinai idia raka. 16 To bema Keristani hahine ta ena varavara haida be vabu neganai, ia ese unai vabu do ia naridia. Vadaeni ekalesia orea do ia hametaua lasi. Unai dekena amo ekalesia orea ese vabu korikori do ia naridia diba.

17 Ekalesia gunalaia taudia, gaukara namona idia karaia taudia edia gaukara davana do umui habadaia be namo. Bona ekalesia gunalaia taudia, haroro bona hadibaia gaukara idia karaia taudia edia davana umui habadaia herea, be namo. 18 Badina be Buka Helaga lalonai inai bamona ia torea, ia gwau:

“Boromakau ese uiti ia moia neganai,
iena uduna do umui koua lasi.”
Ma ia gwau:

“Gaukara tauna ese iena gaukara davana do ia abia,
unai be maoro.”
19 Bema tau ta ese ekalesia gunalaia tauna ia samania neganai, iena samania hereva do oi abia dae lasi. To bema rua o toi ese inai samania hereva idia gwauraia neganai do oi kamonai henia. 20 Kara dika taudia ibounai be ekalesia taudia ibounai edia vairanai do oi gwau henia, vadaeni ekalesia taudia oredia be do idia gari.

21 Dirava, bona Keriso Iesu, bona aneru helagadia ibounai edia vairanai, oi lau hamaoroa, inai lauegu hadibaia hereva do oi badinaia. Idia samania tauna ena kara do oi tahua neganai, iena toana o iena bese o iena siahu do oi laloa lasi, bona oiemu kota hereva do oi gwauraia maoromaoro, do oi hagagevaia lasi. Tau haida oi habadua, bona ma haida oi hereva namo henidia, idia be oiemu turana, o varavara dainai, a? Inai bamona do oi karaia lasi, to ibounai maka tamona dekenai do oi kara henidia. 22 Lohiabada ena gaukara totona, gunalaia tauna ta do oi abia hidi haraga lasi. Haida edia kara dika do oi durua lasi. Oi sibona oi naria namonamo, do oi goevagoeva.

23 Ranu kavakava sibona do oi inua lasi, to uaina sisina danu do oi inua, oiemu bogana hanamoa totona. Badina be oi gorere nega momo dainai.

24 Tau haida edia dika idia hedinarai namonamo, ia gunalaidia bamona, ia lao bona kota gabunai. To haida edia dika ita itaia diba lasi ela bona dina ta. 25 Unai bamona danu, kara namodia haida be idia hedinarai namonamo. Ma kara namodia haida idia hedinarai haraga lasi, gabeai sibona, badina be kara namodia idia hunia ela bona hanaihanai diba lasi.

Copyright information for `HMO