1 Timothy 6

Hesiai taudia edia durua hereva

Hesiai mai guia danu taudia ese inai bamona idia laloa be namo, “Lauegu biaguna be tau namona.” Unai dekena amo idia ese edia biaguna do idia matauraia. Bona inai bamona idia karaia neganai, tau ta ese Dirava ena ladana bona iseda Keristani hadibaia hereva do ia hadikaia diba lasi. Hesiai mai guia danu taudia haida edia biaguna be Keristani taudia. Vadaeni hesiai tauna inai bamona do idia laloa lasi, “Lauegu biaguna be Keristani varavara tauna sibona, unai dainai do lau matauraia lasi.” Lasi, to inai bamona ia laloa be namo, “Lauegu biaguna be Keristani tauna, vadaeni do lau lalokau henia. Do lau gaukara goada ia dekenai, ia do lau durua totona.” Inai bamona do ia laloa be namo, bona iena biaguna totona do ia gaukara namonamo momokani. Inai hereva do oi harorolaia, bona hadibaia goada danu.

Kohu momokani, bona kohu momokani lasi

Iseda Lohiabada Iesu Keriso ena hereva momokani ese Dirava ena kara ita dekenai ia hadibaia diba. To bema tau ta ese inai hereva momokani ia rakatania, bona hereva idauna, Iesu ena hereva hegeregere lasi do ia hadibaia neganai, do ita diba unai tau be hekokoroku tauna. Ia be gau ta ia diba lasi. Ia ese hepapahuahu bona heai sibona ia ura henia kava. To unai dekena amo idia vara gaudia be inai: Mama, heai, hereva dika, laloa dikadia. Unai bamona idia karaia taudia be nega ibounai idia hepapahuahu kava, bona edia laloa be anina lasi. Idia ese hereva momokani idia rakatania vadaeni. Idia laloa Dirava badinaia kara be moni davaria dalana ta.

To momokani, Dirava ia badinaia tauna ese kohu momokani do ia davaria. Oibe, ia davaria, badina unai tau be mai ena kohu namona, gauna be, iena lalona be namo. Badina be gau ta tanobada dekenai ita abia mai lasi, bona gau ta danu do ita abia lao lasi. Unai dainai bema ita be mai iseda aniani bona dabua neganai, moni dekenai ita laloa momo lasi be namo. To kohu momo idia ura henia taudia be dibagani dekenai idia moru diba. Bona boroma be tarapu dekenai ia moru bamona, ura dikadia bona ura kavakava ese unai kohu ura henia taudia do idia koia, bona hadikaia. 10 Badina be moni ura henia kara ese dika idauidau ibounai ia havaraia noho. Bona moni idia ura bada taudia haida ese Iesu abidadama henia kara idia rakatania vadaeni, bona mai lalohisihisi momo danu, edia mauri idia hadikaia ore vadaeni.

Paulo ena hadibaia hereva Timoteo dekenai

11 To oi be Dirava ena tauna, oi ese inai bamona kerere dekena amo do oi raka siri. Kara maoromaoro, Dirava badinaia kara, abidadama, lalokau, haheauka, laloa manau, inai gaudia do oi tahua be namo. 12 Keriso ia abidadama henia tauna be heau helulu lalonai ia heau tauna bamona. Vadaeni, mai oiemu goada ibounai danu abidadama ena heau helulu do oi heaulaia, bona kwalimu ahuna, mauri hanaihanai do oi davaria. Badina be inai bamona mauri totona Dirava ese oi ia boiria. Bona inai boiboi oi hamomokania vadaeni, taunimanima momo edia vairanai oiemu abidadama oi gwauraia hedinarai neganai. 13 Dirava ese gau ibounai dekenai mauri ia henia, bona Keriso Iesu ese uitnesi hereva momokani Pontio Pilato ena vairanai ia gwauraia. Inai Dirava bona Keriso Iesu ruaosi edia vairanai, oi lau oda henia. 14 Oi ese inai lauegu hereva ibounai do oi badinaia, bona oiemu dagi do oi karaia mai maoromaoro danu, kerere ta lasi, goevagoeva momokani, ela bona iseda Lohiabada Iesu do ia giroa mai. 15 Dirava ena nega korikori ia ginidae neganai, ia ese Keriso do ia hedinaraia. Dirava sibona mo be Bada Herea Momokani, ia be king ibounai edia King, bona lohia ibounai edia Lohia. 16 Ia sibona ia mase diba lasi, ia sibona diaridiari bada dekenai ia noho, bona ia kahirakahira ita lao diba lasi. Tau ta lasi ese Dirava ia itaia vadaeni, bona ta ese vaira neganai do ia itaia diba lasi. Iena ladana badana do ita matauraia, badina iena siahu do ia noho, ela bona hanaihanai. Amen.

Kohu momo taudia sisiba herevadia

17 Inai tanobada mauri ena kohu momo taudia do oi hamaoroa, do idia hekokoroku lasi. Bona idia do oi hamaoroa danu inai tanobada ena kohu do idia abidadama henia lasi, to Dirava sibona do idia abidadama henia. Badina inai tanobada ena kohu do ia dika haraga, to Dirava ese ita hamoalea totona, gau momo ita dekenai ia henia davana lasi. 18 Inai kohu momo taudia do oi oda henidia danu kara namodia do idia karaia, edia kohu do idia haria karaia, haida durua totona, bona harihari gaudia do idia henia, mai moale danu. 19 Inai dala dekenai, idia ese edia kohu korikori do idia haboua hegaegae, edia mauri gabeai do ia durua totona.

Timoteo do ia gaukara namonamo

20 Timoteo e, Dirava ese oi dekenai ia henia dagi do oi naria namonamo. Hereva kavakava, Dirava ena laloa idia badinaia lasi taudia edia hepapahuahu dekena amo do oi raka siri. Inai bamona taudia edia diba be aonega koikoi sibona. 21 Inai aonega koikoi ese haida ia koia vadaeni. Idia gwau, “Ai ese aonega ai davaria vadaeni.” Unai dainai idia moru, badina edia abidadama Iesu dekenai idia rakatania dainai.

Dirava ena hariharibada be umui ibounai dekenai do ia noho.

Copyright information for `HMO