2 Chronicles 16

Asa ese Suria ena durua abia totona moni ia henia

Asa ena lohia lagani namba 36 lalonai, Basa, Israela ena king, be ia daekau lao, Iuda do ia tuari henia totona. Ia ese Rama hanua ia hagoadaia, Asa ena basileia dekenai lao bona mai taudia eda dala koua totona.

Unai dainai king Asa ese Lohiabada ena Dubu Helaga, bona king ena ruma dekena amo siliva bona golo ia abia, bona iena hesiai taudia haida edia imana dekenai ia atoa. Asa ese Damaseko dekenai ia siaidia, Suria ena king, Benehadada dekenai, bona idia dekena amo inai hereva ia gwauraia: “Ita ruaosi do ita maino karaia, lauegu tamana bona oiemu tamana hegeregerena. Mani oi itaia, inai siliva bona golo be oi dekenai lau siaia, idia be harihari gauna, oiemu. Mani emu kara, Israela ena king Basa danu emui maino karaia, be do oi makohia, vadaeni ia ese iena tuari taudia egu tano dekena amo do ia abidia lou.”

King Benehadada ese king Asa ia kamonai henia, bona iena tuari biagudia mai edia tuari taudia danu ia siaia, Israela hanua haida idia tuari henia. Benehadada ese Iono, Dano, Abele Betemaka, bona Napatali ena kohu haboua hanuadia ibounai ia halusia, bona ia abia.

King Basa be inai sivarai ia kamonai, vadaeni Rama hagoadaia gaukara ia hadokoa, bona unai gabu ia rakatania.

Unai neganai king Asa ese Iuda taudia ibounai ia haboua, bona ia oda henidia idia ese Rama dekenai idia noho nadi bona au, Basa ese ia haginia gaudia, do idia huaia lao siri. Vadaeni unai nadi bona au dekena amo idia ese Geba hanua, bona Misipa hanua idia hagoadaia.

Peroveta tauna Hanani

Unai neganai peroveta tauna, Hanani, be Asa, Iuda ena king dekenai ia lao, ia gwau, “Oi ese Suria ena king oi abidadama henia, to Lohiabada, oiemu Dirava, oi abidadama henia lasi. Bona unai dainai Israela king ena tuari orea be oiemu imana dekena amo idia heau mauri vadaeni. Etiopia taudia bona Libia taudia be orea bada herea lasi, a? Edia kariota bona hosi guia taudia be momo herea lasi, a? To oi ese Lohiabada oi abidadama henia dainai, ia ese kwalimu idia dekena amo oi dekenai ia henia. Badina be Lohiabada ena matana ese tanobada ena kahana ibounai idia itaia noho, ia ese ia dekenai idia badinaia momokani taudia do ia hagoadaia totona. Oi ese kara kavakavana oi karaia vadaeni, bona unai dainai hari ia lao, tuari be nega ibounai do idia vara oi dekenai.”

10 Unai hereva dainai Asa ese inai peroveta tauna dekenai ia badu henia, vadaeni dibura ruma ena lalonai ia atoa. Asa ese danu unai neganai taunimanima haida ia dagedage henia.

King Asa ia mase

11 Asa ena kara, matamaia ela bona dokona, be Iuda bona Israela King Taudia Edia Sivarai Buka lalonai idia torea vadaeni. 12 Iena lohia lagani namba 39 lalonai, Asa ese iena aena dekenai hisihisi ia davaria, bona ena hisihisi ia bada lao noho. To iena hisihisi lalonai danu Asa ese Lohiabada ia tahua lasi, to muramura taudia edia durua sibona ia tahua. 13 Vadaeni Asa be iena lohia lagani 41 lalonai ia mase, bona iena tubuna bona tamana danu ia laga-ani. 14 Davida ena Hanua dekenai idia guria, ia sibona ese ia geia nadi kohua lalonai. Pata ta ena latanai Asa ena tauanina idia atoa, ia hekure. Unai pata be muramura mai bonana namona idauidau momo dekena amo idia hahonua. Bona ia do idia matauraia bona laloa noho totona, idia ese lahi badana momokani idia karaia.

Copyright information for `HMO