2 Chronicles 6

Solomona ese taunimanima dekenai hereva ia gwauraia

Vadaeni king Solomona ia guriguri, ia gwau,

“Lohiabada e, oi gwau oi be ori bona dibura lalonai do oi noho.
To lau ese ruma namo herea momokani oi totona lau haginia vadaeni.
Ia be, oi ese do oi noho gabuna, ela bona hanaihanai.”
Iena guriguri ia ore, vadaeni king Solomona ia giroa, unai Israela taudia, unai idia gini hebou taudia ibounai ia hanamodia. Ia gwau, “Lohiabada, Israela ena Dirava do ita hanamoa. Ia ese lauegu tamana Davida dekenai ia henia gwauhamata ia badinaia vadaeni. Lohiabada ia gwau, ‘Lauegu bese Israela be Aigupito dekena amo lau hakaua mai dinana ia mai bona hari, Israela iduhu ibounai edia huanai, hanua ta lau abia hidi lasi, lau ese do lau noholaia Dubu unuseni do ia gini totona. Bona lau ese tau ta lau abia hidi lasi, ia ese lauegu bese do ia gunalaia totona. To hari lau ese Ierusalema lau abia hidi vadaeni, egu Ladana be unuseni do ia noho totona, bona Davida lau abia hidi vadaeni, ia ese egu bese Israela do ia gunalaia.’ ”

Bona Solomona ia hereva noho, ia gwau, “Lauegu tamana Davida ese ia laloa, Lohiabada, Israela ena Dirava, ena Dubu do ia haginia gwauraia. To Lohiabada ese Davida ia hamaoroa, ia gwau, ‘Oiemu laloa be Dubu ta, lauegu Ladana do ia noho lalonai Dubuna do oi haginia, unai laloa be maoro. To oi ese Dubu do oi haginia lasi. Oiemu natuna, dohore ia vara merona, ese lauegu Dubu do ia haginia.’

10 “Harihari Lohiabada ese iena gwauhamata ia hamomokania vadaeni, badina be lau ese lau toreisi, tamagu Davida ena gabuna dekenai, Israela ena king lau helai noho, Lohiabada ena gwauhamata hegeregere. Bona lau ese Dubu lau haginia vadaeni, Lohiabada, Israela ena Dirava, be ia lalonai do idia tomadiho henia totona. 11 Unai Dubu lalonai danu lau ese Taravatu Maua lau atoa vadaeni. Inai Maua Helaga lalonai be Lohiabada ena Taravatu, Israela taudia danu ia karaia gwauhamata taravatuna gauna, nadi palaka gaudia idia noho.”

Solomona ena guriguri

12 Vadaeni Solomona be Lohiabada ena boubou patana ena vairanai ia gini, Israela taudia ibounai edia vairanai. Iena imana ruaosi ia abia isi, ia guriguri. 13 Solomona ese pata ta auri laboralabora dekena amo ia karaia vadaeni, Dubu ena gabu ta mai ena maguna ena lalonai ia atoa. Inai pata ena lata be 2 mita 20 sentamita, ena lababa danu be 2 mita 20 sentamita, bona ena ataiai be 1 mita 30 sentamita. Inai pata ena latanai Solomona ia gini, vadaeni Israela hebou taudia ibounai idia itaia, ia tui diho, bona iena imana ruaosi guba dekenai ia abia isi.

14 Unai neganai Solomona ia guriguri, ia gwau, “Lohiabada e, Israela ena Dirava, dirava ta oi hegeregerena be lasi, guba ataiai o tanobada henunai, oiemu gwauhamata oi badinaia noho, bona oiemu bogahisihisi oi hedinaraia noho, oiemu bese taudia dekenai, idia ese mai edia kudoudia ibounai oi dekenai idia kamonai henia neganai. 15 Oiemu gwauhamata lauegu tamana Davida dekenai be oi ese oi badinaia vadaeni. Hari dina inai gwauhamata oi hamomokania vadaeni.

16 “Bona hari, Lohiabada e, Israela ena Dirava, lau noinoi, oi ese oiemu gwauhamata ma ta, tamagu Davida dekenai oi henia gauna be do oi hamomokania. Unai gwauhamata be inai: Oi gwau, bema Davida ena natuna bona tubuna taudia ese edia kara ibounai dekenai oiemu Taravatu idia kamonai henia, Davida ia karaia hegeregerena, idia ta be nega ibounai Israela gunalaia dagi do ia dogoatao, unai dagi dekena amo do idia moru diba lasi. 17 Unai dainai, Israela ena Dirava e, oiemu gwauhamata tamagu Davida dekenai, mani emu kara hari do oi hamomokania.

18 “To Dirava e, oi be momokani tanobada dekenai, taunimanima edia huana dekenai oi noho diba, a? Guba, bona guba ena ataiai momokani be hegeregere lasi oiemu noho gabuna. Unai dainai inai dubu, lau ese lau haginia gauna be maragi, edena bamona do oi noholaia diba? 19 To Lohiabada, egu Dirava e, lau be oiemu hesiai tauna, lauegu guriguri mani do oi kamonai, bona hari dina lau noinoi gaudia do oi henia. 20 Dina bona hanuaboi inai Dubu Helaga do oi naria. Inai Dubu oi herevalaia vadaeni, oi gwau, ‘Lauegu Ladana be unuseni do ia noho.’ Unai dainai bema lau ese inai Dubu Helaga dekenai lauegu vairana lau henia, lau guriguri totona neganai, mani lauegu guriguri do oi kamonai. 21 Lauegu guriguri, bona oiemu bese taudia edia guriguri, inai gabu dekenai aiemai vairana ai henia neganai, do oi kamonai. Oiemu noho gabuna, guba, dekena amo do oi kamonai, bona aiemai dika do oi gwauatao.

22 “Bema haida ese tau ta idia samania, idia gwau ia ese iena badibadinai tauna dekenai ia kara dika, sedira oiemu Dubu Helaga ena pata helagana dekenai do idia hakaua mai, ia be kerere lasi do ia gwauhamata totona. 23 Unai neganai Lohiabada e, mani guba dekena amo do oi kamonai, bona oiemu hesiai taudia do oi kota henia. Kerere tauna ena davana do oi henia, iena dika hegeregerena. Bona kerere lasi tauna be maoro do oi gwauraia, iena maoromaoro do oi hedinaraia totona.

24 “Oiemu bese Israela taudia be oi dekenai do idia kara dika, bona unai dainai tuari dekenai idia lusi neganai, sedira oi dekenai edia lalona do idia giroa, bona inai Dubu Helaga dekenai do idia mai. Bona unai neganai, sedira oi dekenai do idia matauraia, bona oi dekenai do idia guriguri, edia dika do oi gwauatao totona. 25 Mani emu kara guba dekena amo do oi kamonai, bona oiemu bese Israela taudia edia dika do oi gwauatao, bona edia sene taudia edia tano dekenai ma do oi hakaudia lou.

26 “Bona bema idia ese oi dekenai idia kara dika dainai medu ia diho lasi neganai, sedira edia lalona do idia giroa, bona inai Dubu Helaga dekenai oi dekenai do idia guriguri, mai manau danu. 27 Unai neganai Lohiabada e, mani guba dekena amo do oi kamonai. King bona Israela taudia edia kara dika do oi gwauatao. Kara maoromaoro dalana idia dekenai do oi hadibaia. Bona unai neganai oiemu tano, oiemu bese taudia dekenai oi henia do idia biagua tano dekenai, medu do oi hadihoa.

28 “Sedira tano dekenai hitolo o gorere dikana ia ginidae, o bema uma ena anina be lai dikana o kwadi momo ese idia hadikaia. O sedira oiemu bese be tuari taudia ese do idia tuari henidia, o gorere dikana do idia davaria. 29 Unai neganai edia guriguri do oi kamonai. Bema oiemu Israela taudia ese, mai lalohisihisi momokani danu be Dubu Helaga dekenai edia imana idia duduia neganai, 30 edia guriguri do oi kamonai. Guba dekena amo do oi kamonai, edia kara dika do oi gwauatao, bona idia be oi ese do oi durua. Badina be oi sibona ese taunimanima ibounai edia laloa oi diba noho. Idia ta ta dekenai edia kara, edia kara hegeregerena durua do oi henia. 31 Unai dekena amo, oiemu bese taudia ese oi do idia gari henia, edia sene taudia dekenai oi henia tano dekenai idia noho dinadia ibounai lalonai.

32 “Unai bamona danu, idau tauna ta, oiemu bese Israela tauna ta lasi, bema oiemu ladana namo herea sivarai ia kamonai dainai, bona oiemu siahu dainai tano daudau dekena amo do ia mai, bona bema inai Dubu Helaga lalonai do ia guriguri, 33 unai neganai oiemu noho gabuna, guba dekena amo iena guriguri do oi kamonai, bona ia noinoi gauna do oi henia. Unai dekena amo tanobada bese ibounai ese oiemu Ladana do idia diba, bona oi dekenai do idia gari, oiemu bese Israela taudia ese idia karaia hegeregerena. Bona unai neganai danu bese ibounai do idia diba, inai lau ese lau haginia Dubu Helaga, be oi do idia tomadiho henia gabuna.

34 “Sedira oiemu bese be oi ese do oi hamaoroa, idia dekenai tuari taudia do idia tuari henia. Bema oiemu bese ese inai hanua, bona inai lau haginia Dubu Helaga dekenai edia vairana idia henia, bona oi dekenai idia guriguri neganai, 35 edia noinoi do oi kamonai, bona guba dekena amo edia guriguri ena anina, kwalimu, idia dekenai do oi henia.

36 “Sedira oi dekenai oiemu bese taudia do idia kara dika, badina be dika ia karaia lasi tauna ta be lasi, vadaeni oi ese edia dika dainai do oi badu. Bona unai dainai idia dekenai tuari taudia oi koua lasi, vadaeni oiemu bese be tuari do idia lusi. Unai neganai unai kwalimu taudia ese oiemu bese taudia do idia guia, tano ta, kahirakahira, o daudau dekenai do idia hakaua lao. 37 To unuseni, bema oiemu bese taudia ese mai edia lalona giroa danu oi dekenai do idia noinoi neganai, Lohiabada e, edia guriguri mani do oi kamonai. 38 Io, sedira oiemu bese taudia ese edia lalona do idia giroa momokani, bona aiemai sene taudia oi henia tano dekenai, bona inai hanua, bona inai, lau haginia Dubu Helaga dekenai edia vairadia do idia henia, oi dekenai do idia guriguri. 39 Unai neganai oiemu bese taudia edia noinoi do oi kamonai. Oiemu noho gabuna, guba lalonai edia guriguri do oi kamonai, do oi bogahisihisi henidia, bona edia kara dika do oi gwauatao.

40 “Egu Dirava e, mani emu kara, ai do oi itaia, bona aiemai guriguri inai gabu dekenai do oi kamonai:

41 Lohiabada Dirava e, mani emu kara harihari do oi toreisi,
oiemu laga-ani gabuna do oi vareai lao,
oi bona oiemu Taravatu Maua, oiemu siahu ena toana.
Lohiabada Dirava e, mani emu kara,
oiemu hahelagaia taudia do oi hanamoa,
vadaeni idia ese oiemu mauri do idia atoa,
dabua idia atoa bamona,
bona oiemu helaga taudia ese oiemu kara namo do idia maolelaia.
42 Lohiabada Dirava e, oi ese oi abia hidi king,
be do oi rakatania lasi.
Oiemu bogahisihisi, oi gwauhamata oiemu hesiai tauna Davida dekenai do oi henia gauna,
unai bogahisihisi ena gwauhamata, mani do oi laloa noho.”
Copyright information for `HMO