2 Corinthians 10

Paulo dekenai haida idia maumau

Lau Paulo lau ura Keriso ena kara do umui laloa. Keriso ena manau bona iena manada dainai umui dekenai noinoi ta do lau gwauraia. Umui haida idia hereva, idia gwau, “Paulo be ita dekenai neganai, ia be mai manau bona mai manoka danu, to daudau ia noho neganai ai ia gwau henia.” Io, lauegu noinoi be inai: Lau be umui dekenai do lau mai neganai, do umui noho namonamo. Lau ura lasi umui do lau gwau henia. To lau laloa haida idia gwau ai be tanobada taudia edia kara sibona ai karaia. Unai bamona idia gwau taudia do lau gwau henia. Momokani ai be tanobada dekenai ai noho, to aiemai tuari be tanobada taudia edia tuari bamona lasi. Badina be aiemai tuari gaudia be tanobada ena tuari gaudia bamona lasi. Lasi, to Dirava dekena amo ia mai siahuna ai ese ai gaukaralaia, ia ese tanobada ena siahu ia haorea diba. Hepapahuahu hereva koikoi ai koua noho. Bona Dirava ena diari idia tahua taudia edia dala koua gwauraia taudia danu ai koua noho. Ma inai danu, ai ese taunimanima edia laloa ai guia noho, Keriso do idia kamonai henia totona. Ai be ai noho hegaegae bona ai naria noho. Vadaeni bema ai itaia emui kamonai ai dekenai be momokani neganai, ai ese kamonai lasi taudia ibounai edia kerere davana do ai henia.

Umui be tau ena toana sibona umui laloa, ani? Umui ta ia laloa ia be Keriso ena? Namona be ia laloa lou, bona do ia diba, ai danu be Keriso ena, ia hegeregerena. Lohiabada ese ai dekenai siahu ia henia, umui emui abidadama do ai hagoadaia totona. Inai siahu be umui hadikaia totona lasi. Bema lau ese inai aiemai gaukara totona lau heagi neganai, lau be lau hemarai lasi. Lau ura lasi umui laloa, umui hagaria totona inai revareva lau torea inai. 10 Momokani, haida be inai bamona idia hereva, idia gwau, “Paulo ena revareva be mai metau bona mai siahu danu, to ia sibona ita dekenai ia ginidae, bona iena tauanina ita itaia neganai, ia be manoka bona iena hereva be mamina lasi.” 11 Unai hereva ia gwauraia noho tauna be namo ia laloa namonamo bona diba inai bamona: Daudau ai noho neganai hereva ai torea umui dekenai. Bona umui dekenai do ai ginidae neganai, aiemai kara be do aiemai torea gauna hegeregerena, idau sisina lasi.

12 Ai laloa lasi, ai be unai tau haida hegeregere, idia sibona idia hanamoa noho. Bona ai ura lasi idia edia kara bona aiemai kara be tamona. Lasi momokani. Inai taudia be idia sibona edia kara, bona idia edia huanai idia noho taudia edia kara danu idia makaia, bona idia hahegeregerea. Madi, idia be aonega lasi. 13 To Dirava ese ai dekenai ia henia siahu be mai ena maka, bona aiemai heagi ese inai maka do ia hanaia lasi. Oibe, Dirava ese ai dekenai ia henia gaukara sibona do ai karaia. Umui be aiemai gaukara ena maka lalonai. 14 Umui emui huanai ai gaukara bona ai hadibaia be maoro, bona ai ese aiemai siahu ena maka ai hanaia lasi. Badina be inai: Ai be tau ginigunadia Keriso ena Sivarai Namona umui dekenai ai harorolaia. 15 Haida ese umui emui huanai idia gaukara, bona unai gaukara be aiemai maka ena murimurinai. Edia gaukara dainai hanamoa hereva ai tahua lasi. To aiemai ura korikori be inai: Umui emui abidadama do ia tubu badabada. Vadaeni emui huanai aiemai gaukara do ai habadaia diba, to Dirava ia atoa maka do ai hanaia lasi. 16 Unai murinai umui emui gabu ena murinai kahana tanodia dekenai Sivarai Namona do ai harorolaia. Badina ai ura lasi idau tauna ia karaia vadaeni gaukara, be ai ese do ai hekokorokulaia.

17 To Buka Helaga ese inai bamona ia torea, ia gwau:

“Tau ta bema ia ura do ia heagi,
ia ese Lohiabada sibona do ia heagilaia.”
18 Badina be bema tau ta sibona ia hanamoa neganai, inai be anina lasi Dirava ena vairanai. To bema tau ta Dirava ese ia hanamoa neganai, inai be hanamoa momokani.

Copyright information for `HMO