2 Corinthians 11

Aposetolo koikoidia be Paulo ese edia kara ia hedinaraia

Mani emui kara lauegu hereva kavakava sisina do umui kamonai. Mani lauegu hereva dekenai umui hesiku lasi, umui haheauka noho. Badina be Dirava ena mama namona hegeregerena, lau ese umui totona lau mama henia. Umui be kekeni namona, tau ia diba lasi kekenina bamona. Lau ese emui maoheni lau karaia vadaeni tau tamona dekenai, Keriso sibona. To gaigai ese Heva ia koia hegeregerena, lau gari inai, namo lasi laloa idauidau ese umui do idia hakaua kerere, vadaeni emui lalokau goevagoeva Keriso dekenai do umui rakatania. Badina be tau haida ese umui dekenai Iesu idauna idia harorolaia, ai ese ai harorolaia hegeregerena lasi, be edia hereva umui kamonai henia noho, bona umui abia dae. Ma umui ese lauma idauna bona sivarai idauna umui abia dae, ai ese Lauma bona Sivarai Namona ai harorolaia hegeregerena lasi.

Kamonai! Lau laloa inai emui “aposetolo taudia namo herea” ese lau idia hereaia lasi! Sedira lauegu hereva be mamina lasi, to egu diba be maragi lasi. Inai be diba momokani, bona nega ibounai inai diba umui dekenai ai hedinaraia vadaeni.

Umui diba vadaeni, lau ese Sivarai Namona umui dekenai lau harorolaia, bona davana lau abia lasi. Lauegu kara be manau, umui do lau matauraia totona. Unai dainai lau kerere, a? Umui emui huanai lau gaukara neganai, ekalesia orea idaudia ese lauegu davana idia henia. Idia edia kohu lau henaoa bamona, umui lau durua totona. Bona umui dekenai lau noho neganai nega haida lau be moni hegeregere lasi, to umui dekenai lau noia lasi. Badina be lau dekenai idia hegeregere lasi gaudia be Makedonia Keristani taudia ese lau dekenai idia siaia mai. Hekwarahi o metau umui dekenai lau henia lasi, bona vaira neganai danu do lau henia lasi. 10 Keriso ena hereva momokani lauegu lalona dekenai ia noho. Inai be momokani dainai, Akaia kahana ibounai dekenai egu kara do lau heagilaia noho, doko lasi. 11 Inai bamona lau hereva, be umui lau lalokau henia lasi dainai, a? Lasi momokani. Dirava ia diba vadaeni, umui lau lalokau henia.

12 To unai tau haida idia ura sibodia edia ladana idia abia isi, vadaeni taunimanima do idia laloa unai taudia edia kara be ai aposetolo emai kara hegeregerena. Inai taudia edia dala koua totona lau gaukara noho. Bona unai dainai egu gaukara be ma do lau karaia noho. 13 Unai taudia be aposetolo koikoidia, gaukara koikoi taudia, Keriso ena aposetolo momokani lasi. 14 To unai be hoa gauna lasi. Badina be Satani sibona ese iena kara ia senisia diba, bona ia ese diari aneruna ena kopina ia atoa diba. 15 Unai dainai Satani ena hesiai taudia, bema edia kara idia senisia, bona taunimanima edia vairanai idia be kara maoromaoro taudia bamona, inai be hoa gauna, a? To dokona neganai, edia kara hegeregerena davana do idia abia.

Iena aposetolo dagi dainai Paulo ia hisihisi

16 Guna lau hereva bamona, ma lau hereva lou. Tau ta do ia laloa lasi lau be kavakava. To bema unai bamona umui laloa neganai, lau do umui haheauka henia, kavakava tauna umui haheauka henia bamona, vadaeni sisina do lau heagi diba. 17 Harihari umui lau hamaoroa hereva be Lohiabada dekena amo lasi. Lau be sibona lau hereva kava noho, bona lau heagi kava noho. 18 To taunimanima momo ese tanobada edia kara bamona, edia tauanina kara idia heagilaia. Vadaeni lau danu unai bamona do lau karaia. 19 Umui be aonega taudia, to kavakava taudia edia hereva umui abia dae, mai moale danu. 20 Oibe, bema tau ta ese umui ia guia, iena gaukara do umui karaia totona, o bema emui aniani ia haorea, o bema umui ia koia, o bema umui dekenai ia hereva dagedage, o bema emui vairana ia botaia, inai kara ibounai umui haheauka diba. 21 Ai hemarai noho, ai be manoka dainai unai bamona ai karaia lasi, a?

To bema tau ta ia heagi, lau danu lau heagi diba. Kavakava tauna bamona lau hereva noho.
22 Idia be Heberu taudia, a? Lau danu. Idia be Israela besena, a? Lau danu. Idia be Aberahamo ena tubuna, a? Lau danu. 23 Idia be Keriso ena hesiai taudia, a? Lau ese idia lau hereaia noho. Lau hereva kava noho, a? Lau hekwarahi bada, idia be sisina, badina dibura ruma lalonai nega momo lau idia koua, lau idia kwadia nega momo, bona nega momo kahirakahira lau mase. 24 Nega 5 Iuda taudia ese kwadi 39 dekenai lau idia kwadia. 25 Nega toi au dekenai lau idia dadabaia. Nega ta nadi dekenai lau idia hodoa. Nega toi lagatoi be davara dekenai ia dika, vadaeni davara lalonai kahirakahira lau boio. Hanuaboi ta bona dina ta davara dekenai lau hure. 26 Lauegu laolao be momo, ma sinavai abata edia lalonai kahirakahira lau mase. Henaoa taudia ese lau idia hadikaia. Lauegu bese taudia ese lau idia hadikaia. Idau bese taudia danu lau idia hadikaia. Hanua lalonai lau be dika, bona taunimanima idia noho lasi gabudia dekenai lau be dika. Davara bada dekenai lau dika. Bona varavara koikoi taudia ese lau idia hadikaia. 27 Gaukara bada bona hekwarahi bada lau karaia vadaeni. Nega momo lau be mahuta dala lasi. Nega momo lau hitolo bona ranu mase, bona aniani ania lasi taravatu lau karaia. Nega momo keru ena mamina lau abia momokani, bona lauegu dabua be hegeregere lasi. 28 Inai tauanina gaudia sibona lasi, to lauegu lalona danu dina ibounai ia hekwarahi, ekalesia orea ibounai lau naria dainai. 29 Bema Keristani tauna ta ia manoka neganai, lau danu iena manoka ena mamina lau abia. Bema Keristani tauna ta idia hakaua kerere, vadaeni ia moru neganai, ia dainai egu lalona ia hekwarahi, mai siahu bada.

30 Bema lau heagi neganai, lauegu manoka do lau heagilaia. 31 Dirava, iseda Lohiabada Iesu Keriso ena Tamana, do idia hanamoa hanaihanai Diravana, ia be ia diba lau koikoi lasi. 32 Damaseko dekenai lau noho neganai, King Areta ena gavana tauna ese Damaseko magu ena iduara dekenai gima taudia ia atoa, lau idia guia totona. 33 To varavara taudia haida ese bosea lalonai lau idia udaia, magu ena uindo dekena amo lau idia atoa diho. Vadaeni unai gavana ena imana dekena amo lau heau mauri.

Copyright information for `HMO