2 Corinthians 12

Mata hanai dekena amo Dirava ese Paulo ia hereva henia

Heagi be namo lasi. To ma do lau heagi lou. Lau ura Lohiabada ese lau ia henia mata hanai bona lau dekenai ia hedinaraia herevadia do lau herevalaia. Keriso ena tauna ta lau diba, lagani 14 idia lao vadaeni, ia idia abia daekau guba ena atai dekenai momokani. Lau diba lasi inai be ia vara momokani, o bema mata hanai sibona lalonai ia vara. Dirava sibona ia diba. Inai tau be lau diba, Dirava ese ia abia daekau Paradaiso dekenai. Sedira ia vara momokani o mata hanai lalonai ia itaia, lau diba lasi, Dirava sibona ia diba. Paradaiso dekenai inai tau be hunia hereva ia kamonai, taunimanima idia gwauraia diba lasi herevadia. Unai tau lau heagilaia diba, to lau sibona do lau heagilaia lasi. Lauegu manokamanoka sibona do lau heagilaia diba. Bema lau ura heagi neganai, lau be heagi kava lasi, badina be hereva momokani lau gwauraia noho. To lau be do lau heagi lasi, badina lau ura lasi tau ta ia laloa lau be namo herea momokani. Lau ura umui ese egu kara do umui itaia, bona egu hereva do umui kamonai, bona unai dekena amo, lau totona do umui laloa maoromaoro.

Ginigini ese Paulo ia hahisia

Inai hereva, Dirava ese lau dekenai ia hedinaraia, be gau bada herea momokani. Inai lau itaia gaudia dainai do lau hekokoroku garina, Dirava ese ginigini ta, Satani ena hesiai tauna bamona, lau dekenai ia henia. Inai ginigini ia henia be lauegu kopina do ia gwadaia totona, do lau hekokoroku garina. Nega toi Lohiabada dekenai lau guriguri, lau noia ia ese inai hisihisi do ia kokia. To ia ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Lauegu hariharibada be oi dekenai ia hegeregere momokani vadaeni. Badina be lauegu siahu be manokamanoka tauna lalonai ia hedinarai momokani.” Unai dainai, lauegu manoka do lau heagilaia mai moale danu, vadaeni Keriso ena siahu lau dekenai do ia noho. 10 Unai dainai Keriso dainai lau gaukara lalonai, bema lau manoka, o haida ese lau idia hadikaia, o metau, o hisihisi, o dagedage, o hekwarahi lau davaria neganai do lau moalelaia. Badina be lau manoka neganai, unai be Dirava ena goada lau abia.

Paulo ese Korinto taudia ia laloa momo

11 Lau be kava bamona lau karaia, to umui ese inai dala dekenai lau umui doria vadaeni. Badina be umui ese lau umui hanamoa be maoro. To inai bamona umui karaia lasi. Momokani, lau be gau ta lasi. To unai emui “aposetolo taudia namo herea” ese lau idia hereaia lasi. 12 Umui dekenai lau noho neganai, toa bona hoa karadia lau karaia gaudia ese egu aposetolo dagi idia hamomokania. Mai siahu bona mai haheauka danu umui emui huanai unai kara lau karaia. 13 Edena gau ekalesia orea ibounai lau henia, to umui dekenai lau henia lasi, a? Inai gau tamona sibona, ani, lauegu gaukara davana lau noia lasi. Mani emui kara, inai lauegu dika tamona do umui gwauatao, a?

14 Hari be nega ihatoina, lau hegaegae vadaeni, umui do lau vadivadi henia lou. Bona hekwarahi umui dekenai do lau henia lasi. Umui emui moni do lau tahua lasi, lasi momokani. Umui sibona do lau ura henia. Badina be memero maragi ese moni idia haboua lasi tamadia sinadia totona. To tamadia sinadia ese moni idia haboua edia natudia totona. 15 Lau be mai moale danu egu kohu do lau haorea, egu tauanina danu do lau haorea, umui emui laumadia do lau ubua totona. Lau ese umui lau lalokau henia bada, unai dainai umui ese lau umui lalokau henia sisina, a?

16 To umui haida ese egu kara umui herevalaia, inai bamona: “Momokani, Paulo ese hekwarahi ita dekenai ia henia lasi. To ia be koikoi tauna, bona ita ia abia, hereva koikoi dekenai.” 17 Edena bamona? Umui dekenai lau siaia taudia dekena amo umui emui kohu haida lau abia, a? 18 Tito lau noia, vadaeni iseda varavara ta ia danu umui dekenai lau siaia lao. Be, Tito ese emui kohu ia abia, a? Tito bona lau be mai aiemai Lauma Helaga tamona. Ia ese ai ia hakaua noho, bona aiemai kara be tamona, aiemai dala danu tamona.

19 Sedira umui laloa inai revareva ai torea noho be aiemai kara do ai hamaoromaoroa totona, umui emui vairanai. Lasi, inai totona lasi! Ai be Keriso ena taudia, bona ai ese Dirava ena vairana dekenai ai hereva noho. Egu lalokau taudia e, aiemai ura tamona be umui do ai hagoadaia sibona. 20 Lau be lau gari, do lau ginidae neganai, umui do lau davaria, lauegu ura hegeregerena lasi. Umui ese danu lau do umui davaria, umui emui ura hegeregerena lasi. Vadaeni heai, mama, badu, dagedage, samania koikoi, maumau, hekokoroku bona laloa tamona hadikaia kara, inai kara ibounai do idia vara garina. 21 Lau gari danu, lau ginidae neganai egu Dirava ese lau do ia hahemaraia umui emui vairanai. Bona kara dika taudia momo totona do lau tai, badina be edia matabodaga, edia heudahanai, edia lebulebu kara dekena amo edia lalona idia giroa lasi dainai.

Copyright information for `HMO