2 Corinthians 13

Sisiba hereva bona hanamoa hereva

Nega ihatoina be inai, umui dekenai do lau mai. Buka Helaga ese inai bamona ia hereva, ia gwau, “Samania hereva be tau rua o toi ese do idia hamomokania.” Kara dika umui karaia guna taudia e, bona umui ibounai danu, lauegu sisiba umui kamonai! Nega iharuana umui dekenai lau mai neganai, umui lau sisiba henia, bona hari danu daudau dekena amo ma lau sisiba henia lou inai bamona: Do lau giroa mai neganai, dika taudia do lau panisia momokani, do lau bogahisihisi lasi. Do umui diba momokani, Keriso be lau dekena amo ia hereva noho. Keriso be umui dekenai do ia manoka lasi. Ia ese iena siahu do ia hedinaraia, vadaeni mamina do umui abia. Momokani, ia be manoka dainai satauro dekenai ia mase, to Dirava ena siahu dainai hari ia mauri noho. Ai be ia danu ai hakapua dainai ai be manoka, to Dirava ena siahu dainai ai mauri noho Keriso danu. Bona inai siahu be umui emui huanai do ai gaukaralaia.

Umui sibona emui kara do umui tahua, bona emui mauri do umui tohoa, umui be abidadama korikori taudia o lasi. Umui diba momokani, Iesu Keriso be umui emui kudouna dekenai ia noho? Bema lasi neganai, umui be ia umui negea vadaeni taudia. Lau ura umui diba ai be Keriso ai negea lasi taudia. Dirava ai noia noho, ia ese umui do ia durua, vadaeni do umui kara dika lasi. Inai bamona ai ura, haida ese aiemai gaukara idia hanamoa totona, a? Lasi momokani. Badina be aiemai ura korikori be inai: Umui be kara maoromaoro taudia momokani. Bona umui be inai bamona neganai, haida ese bema ai idia gwauraia kerere, be do ai laloa lasi. Badina ita be hegeregere lasi hereva momokani do ita hadikaia. Lasi momokani. Hereva momokani ita durua diba sibona. Ai be manoka, bona umui be goada neganai ai be ai moale noho. Aiemai noinoi tamona be inai, do umui namo momokani. 10 Unai dainai daudau dekena amo umui lau torea henia, vadaeni do lau ginidae neganai, umui do lau badu henia lasi. Lohiabada ese siahu lau dekenai ia henia, to lau ura lasi inai siahu ena mamina umui abia. Inai siahu lau dekenai ia henia be umui haginia totona, hadikaia totona lasi.

Bamahuta herevana

11 Lauegu varavara e, hereva dokona be inai: Do umui moale, do umui namo momokani, do umui goada, do umui laloa tamona, maino lalonai do umui noho. Bona lalokau bona maino ena Dirava ese umui danu do ia noho.

12 Umui ta ta dekenai ekalesia ena lalokau kisi do umui henia.

13 Dirava ena taudia ibounai ese edia hanamoa idia siaia inai.

14 Lohiabada Iesu Keriso ena hariharibada, Dirava ena lalokau, bona Lauma Helaga ena turana kara be umui ibounai dekenai do idia noho.

Copyright information for `HMO