2 Corinthians 7

Lauegu turana lalokau e, inai gwauhamata hereva ibounai be ita totona Dirava ese ia gwauraia. Unai dainai tauanina bona lauma hamiroa karadia ibounai do ita hadokoa, bona iseda mauri ita hagoevaia be namo. Vadaeni Dirava ena vairanai do ita noho namonamo, mai goeva bona mai gari danu.

Paulo ia moale, Korinto taudia edia lalona idia giroa dainai

Umui ese ai umui lalokau henia be namo. Ai be tau ta ai hadikaia lasi, ta ai hakererea lasi, ta ena kohu ai abia koikoi lasi. Umui lau gwau henia lasi. Guna lau hereva bamona, umui ai lalokau henia, vadaeni ita mauri neganai do ita noho hebou, o ita mase neganai do ita noho hebou. Lau diba momokani umui gini goada dainai, umui totona lau heagi noho. Bona unai dainai, aiemai hisihisi ibounai lalonai lau goada noho. Lauegu moale be bada momokani.

Makedonia dekenai ai ginidae neganai, laga-ani ai abia diba lasi. Hekwarahi ese ai ia hagegea, haida ese ai idia heatu henia gwauraia, bona gari ese ai ia abia. To Dirava, hisihisi idia abia noho taudia ia durua Diravana ese ai ia durua, badina be ai dekenai Tito ia siaia mai. Oibe, Tito ia ginidae dainai ai moale. To inai sibona lasi dainai, ai moale bada ena badina ta danu be, Tito ia gwau umui ese ia umui abia dae namo herea. Bona Tito ese ai ia hamaoroa, umui ura bada lau do umui itaia. Lau dainai umui tai, bona lau umui lalokau noho, bona lau umui badinaia noho, inai hereva ia gwauraia neganai, lauegu moale be ia bada momokani.

Lauegu revareva gunana dainai umui emui lalona idia hisihisi, vadaeni lau daradara. To harihari lau daradara lasi, badina be lau diba unai revareva ese nega sisina sibona umui ia hisihisi henia. Harihari lau moale noho, emui lalona idia hisihisi dainai lasi, to umui emui lalohisihisi ese lalona giroa ia havaraia dainai. Badina be emui lalohisihisi be Dirava dekena amo, unai dainai ai dekena amo dika umui davaria lasi. 10 Badina be Dirava dekena amo ia mai lalohisihisi ese lalona giroa ia havaraia, bona lalona giroa ese hamauria ia havaraia. Io, lalona giroa ia havaraia ena lalohisihisi be gau namona, ani? To tanobada dekena amo ia mai lalohisihisi ese mase ia havaraia. 11 Mani umui laloa: Inai Dirava dekena amo lalohisihisi be dahaka namo umui dekenai ia havaraia? Umui laloa namonamo, bona umui emui lalona umui hamaoromaoroa, ani? Umui laloa hekwarahi bona umui gari, ani? Lau umui laloa, bona lau umui ura henia, ani? Bona emui orea taudia edia dika davana umui henia, ani? Umui emui kara ibounai dekena amo, umui hedinaraia momokani, unai kerere be umui ese umui hamaoromaoroa vadaeni.

12 Unai revareva gunana umui dekenai lau torea, be unai kerere tauna dainai lasi, bona ia hakererea tauna dainai lasi. Lau torea ena badina korikori be, emui lalokau ai dekenai, be Dirava ena vairanai, bona umui dekenai, do lau hedinaraia totona. 13 Umui emui kara ese aiemai lalona ia hagoadaia vadaeni.

Lalona goada sibona ai abia lasi, to moale bada ai davaria danu, Tito ena moale dainai. Badina be umui ese Tito ena lalona umui hamoalea bona hanamoa.
14 Oibe, guna Tito ena vairanai umui emui kara lau heagilaia, bona umui ese emui kara dekena amo lau umui hahemaraia lasi. Aiemai hereva ibounai umui dekenai be momokani vadaeni, bona Tito dekenai emui kara ai heagilaia hereva danu be momokani vadaeni. 15 Tito ese umui ia lalokau henia bada, bona iena lalokau ia bada lao noho. Badina be ia laloatao noho, umui ese iena hereva umui kamonai henia momokani. Bona umui ese ia umui abia dae, mai emui gari bona mataurai danu. 16 Lau moale bada noho, badina lau diba momokani, lau daradara sisina lasi, umui be gau ibounai umui karaia maoromaoro noho.

Copyright information for `HMO