2 Corinthians 8

Keristani taudia ese Iudea Keristani taudia idia durua

Lauegu varavara taudia e, ai ura Dirava ese iena hariharibada ia henia Makedonia ekalesia oreadia dekenai, ena sivarai do umui diba. Hisihisi bada idia davaria gaudia ese edia haheauka idia tohoa, to edia moale be ia bada herea noho. Momokani edia ogogami be ia bada, to edia durua idia henia bada herea. Lau gwauraia hedinarai momokani, idia edia goada hegeregerena idia henia, ma edia goada ia hanaia gauna danu. Bona idia sibona edia ura dainai, ai dekenai idia noinoi, edia moni haida do ai abia lao, Dirava ena taudia Iudea dekenai durua totona. Guna ai laloa bona ai hereva inai bamona: “Makedonia Keristani taudia ese moni sisina do idia henia.” To inai bamona sibona idia karaia lasi, lasi momokani. Edia kara ginigunana be idia sibona edia kudouna Lohiabada dekenai idia henia. Unai murinai idia sibona ai dekenai idia henia, Dirava ena ura hegeregerena. Unai dainai Tito ai noia, unai harihari gaudia moni gogoa gaukara do ia karaia haorea. Badina guna ia ese unai gaukara ia hamatamaia. Umui Korinto taudia be emui dala ibounai dekenai kara namodia momokani umui karaia noho. Emui abidadama, bona hereva, bona diba, bona haheauka, bona lalokau be mai sivarai danu. Lau ura inai harihari gaudia henia kara danu dekena amo umui be mai sivaraina.

Lau ura lasi umui lau oda henia. To haida edia lalokau dekena amo harihari gaudia idia mailaia sivaraina umui dekenai lau hadibaia. Unai dekena amo umui emui lalokau do lau tohoa, ia momokani o lasi. Badina be iseda Lohiabada Iesu Keriso ena hariharibada umui diba vadaeni. Ia be kohu momo tauna, to umui durua totona ogogami tauna bamona ia lao, iena ogogami dekena amo umui ese kohu momo do umui abia totona.

10 Lauegu laloa be inai bamona: Inai durua gaukara, lagani gunana umui hamatamaia gaukara, umui karaia haorea be namo. Umui be inai gaukara hamatamaia taudia ginigunadia,bona umui ura bada do umui karaia. 11 Vadaeni harihari umui karaia haorea be namo. Inai gaukara umui hamatamaia neganai, mai laloa haraga danu umui karaia. Vadaeni harihari mai laloa haraga danu umui karaia haorea be namo. Emui moni ena bada hegeregerena do umui henia. 12 Bema tau ta ia ura dikadika harihari gauna do ia henia, Dirava ese inai kara do ia ura henia. Dirava ia diba unai tau ena kohu be hida, bona ia laloa karaia, unai tau ena harihari gauna be iena kohu hegeregerena o lasi. Bema tau ta madi be kohu lasi neganai, Dirava ese unai tau ena henia kara do ia laloa momo lasi.

13 Lau ura lasi umui be hekwarahi bada do umui abia, to idia dekenai umui henia taudia be do idia laga-ani kava sibona. 14 Lasi, to umui ibounai hegeregere umui noho be namo. Harihari umui be mai emui gau, to idia be ogogami, unai dainai idia umui durua be namo. Badina be sedira kerukeru vanegai umui be ogogami, vadaeni unai neganai idia ese umui do idia durua. Inai dala dekenai ibounai ta ta be hegeregere do idia noho. 15 Buka Helaga lalonai ia torea bamona, ia gwau:

“Mana aniani ia haboua bada tauna ena aniani,
be bada lasi ia noho,
to sisina ia haboua tauna ena aniani be hegeregere.”

Tito mai ena bamona taudia Korinto do idia lao

16 Dirava lau hanamoa, badina be ia ese Tito ena kudouna dekenai ia gaukara, vadaeni Tito ena laloa umui dekenai be lauegu laloa hegeregerena. Ia danu ese umui ia lalokau henia. 17 Vadaeni aiemai noinoi ia abia dae, bona sibona ena ura dainai umui dekenai ia lao. Ia ura bada umui do ia durua. 18 Iseda varavara tauna ta ia danu umui dekenai do ai siaia. Ia be ekalesia orea ibounai ese iena kara namona idia herevalaia. Sivarai Namona ia harorolaia goadagoada danu. 19 Unai sibona lasi, to ekalesia oreadia ese ia idia abia hidi vadaeni, ai danu do ia loaloa hebou, inai harihari gaudia gaukara durua totona. Ai ese inai gaukara ai karaia Lohiabada ena ladana hanamoa bada totona, bona aiemai durua bona lalokau do ai hedinaraia totona.

20 Badina be ai ura lasi tau ta ese ai do ia samania, do ia gwau inai harihari gaudia gaukara ai karaia namonamo lasi. Unai dainai ai ura inai tau ese ai do ia bamoa. 21 Aiemai ura tamona be do ai gaukara maoromaoro, Dirava ena vairanai bona taunimanima edia vairanai danu.

22 Ma iseda varavara ta idia ruaosi danu umui dekenai ai siaia inai. Iena goada be nega momo ai tohoa vadaeni. Bona harihari ia ura umui do ia durua, mai ena goada ibounai, badina iena abidadama umui dekenai be ia bada dainai. 23 Ma Tito lau gwauraia, ia be lau bamona tauna ta, umui totona ai ruaosi ai gaukara hebou. Ma unai iseda varavara taudia ruaosi lau gwauraia, idia be ekalesia ese idia abia hidi taudia, bona Keriso ena ladana idia hanamoa noho taudia. 24 Unai dainai, emui lalokau idia dekenai do umui hedinaraia, bona kara namodia idia dekenai mani do umui karaia. Vadaeni ekalesia orea ibounai be emui kara namodia do idia diba, bona do idia diba danu umui ai heagilaia kava lasi.

Copyright information for `HMO