2 John 1

Lau ekalesia ena gunalaia tauna ese, Dirava ese ia abia hidi hahinena mai oiemu natuna taudia danu inai revareva umui dekenai lau torea inai. Lau ese umui lau lalokau henia momokani. Bona lau sibona lasi, to hereva momokani idia diba taudia ibounai ese umui idia lalokau henia.
Copyright information for `HMO