2 Kings 17

King Hosea, Israela ena king

Ahasa, Iuda ena king, ena lohia lagani namba 12 lalonai, Hosea Elaha ese Israela ena king ena dagi ia hamatamaia, Samaria dekenai. Hosea ena lohia lagani ibounai be 9. Hosea ese Lohiabada ena vairana dekenai ia kara dika, to iena dika be Israela king gunadia edia dika hegeregerena lasi.

Salamanesa, Asuria ena king ese Hosea ia tuari henia. Vadaeni Hosea ia lusi dainai ia be Salamanesa ena hesiai tauna ia lao, bona lagani ta ta ibounai Hosea ese Salamanesa dekenai moni ia siaia. To lagani ta Hosea ese hereva gwauraia taudia Aigupito dekenai ia siaia lao, Aigupito ena king, So dekenai. Hosea ese So ia noia, do ia durua gwauraia. Bona unai lagani lalonai Hosea ese Salamanesa dekenai moni ia siaia lasi. Unai dainai Asuria ena king ese Hosea ia dogoatao, dibura lalonai ia koua, bona ia guia danu.

Unai neganai danu Asuria ena king ese Israela tano ibounai ia tuari henia, ia lao bona Samaria dekenai ia ginidae, bona ia ese Samaria hanua ia koua hagegea, ela bona lagani toi idia ore. Hosea ena lohia lagani namba 9 lalonai, Asuria ena king ese Samaria ia abia, bona Israela taudia be Asuria dekenai ia abia lao, Hala hanua bona Haboro Sinavai ena badinai, Gosana ena tano dekenai, bona Media taudia edia hanua haida dekenai idia noho.

Unai bamona be Israela taudia dekenai ia vara, badina be idia ese Lohiabada, edia Dirava, Aigupito tano dekena amo idia ia hakaua, bona Farao, Aigupito ena king ena siahu dekena amo idia ia hamauria Diravana dekenai idia kara dika, bona idia ese idau diravadia idia tomadiho henia. Israela taudia ese danu idia edia vairanai Lohiabada ese ia lulua lao besedia edia kara idia karaia, ma Israela ena king ese idia haginia kerere karadia danu idia karaia.

Ma Israela taudia ese hunia dekenai Lohiabada, edia Dirava ia ura lasi karadia idia karaia. Idia ese edia hanua ibounai, maragidia bona badadia danu edia lalonai, ataiai idia noho tomadiho kerere gabudia idia haginia.

10 Israela taudia ese danu nadi du helagadia, bona Asera hahine dirava, ena kaivakuku be ororo edia ataiai, bona au namodia ibounai edia henunai idia haginia. 11 Unai gabudia dekenai idia ese muramura mai ena bonana namo idia gabua, Lohiabada ese idia edia vairanai ia lulua ore besedia edia kara hegeregerena. Israela taudia ese kara dika idia karaia, bona unai dekena amo idia ese Lohiabada idia habadua. 12 Lohiabada ese idia ia hamaoroa kaivakuku do idia tomadiho henia lasi, be idia ese idia tomadiho henia.

13 Lohiabada ese Israela bona Iuda be iena peroveta taudia bona mata hanai taudia ibounai edia hereva dekena amo ia sisiba henia, ia gwau, “Emui dala dikadia dekena amo do umui raka siri, bona egu Taravatu bona egu oda ibounai do umui kamonai henia. Inai Taravatu be lau ese emui sene taudia dekenai lau henia, bona egu hesiai taudia, peroveta taudia dekena amo inai taravatu ibounai umui dekenai lau hedinaraia.”

14 To idia be idia kamonai lasi, bona edia lalona idia ha-aukaia, edia sene taudia edia kara hegeregerena. Idia danu ese Lohiabada, edia Dirava idia abidadama henia lasi. 15 Idia ese Lohiabada ena oda bona iena gwauhamata taravatuna, edia sene taudia danu ia karaia gwauhamata taravatuna idia negea, bona Lohiabada ena sisiba hereva idia kamonai henia lasi. Idia ese dirava koikoidia, anina lasi gaudia idia tomadiho henia, bona idia sibona be anina lasi taudia hegeregere idia lao. Idia ese idia kahirakahira idia noho besedia edia kara idia karaia. To Lohiabada ese unai bamona kara ia taravatua guna, ia gwau, “Unai idau bese edia kara do umui karaia lasi.”

16 Lohiabada, edia Dirava, ena oda ibounai idia rakatania. Edia boromakau natuna edia laulaudia rua idia karaia, bona kaivakuku ta danu. Guba hisiudia ibounai dekenai danu idia tomadiho henia, bona Bala dirava ena hesiai gaukara idia karaia. 17 Edia natudia tau bona natudia hahine be lahi dekenai idia gabua ore, ma meamea bona babalau karadia idia karaia. Bona mai edia lalona ibounai Lohiabada ena vairana dekenai kara dika idia karaia. Unai dekena amo idia ese Lohiabada idia habadua. 18 Unai dainai, Lohiabada ese Israela taudia dekenai ia badu henia momokani, bona iena vairana dekena amo idia ia lulua lao, ta ia noho lasi, Iuda iduhu taudia sibona.

19 To Iuda taudia ese danu Lohiabada, edia Dirava, ena Taravatu idia kamonai henia lasi, idia ese Israela taudia idia haginia karadia idia karaia. 20 Vadaeni Lohiabada ese Israela besena ibounai ia negea, bona ia hisihisi henidia. Bona Lohiabada ese idia dekenai idia dagedage taudia edia siahu henunai ia atodia, ela bona iena vairana dekena amo idia ia negea ore.

21 Lohiabada ese Israela be Iuda, Davida ena iduhu dekena amo ia darea parara neganai, Israela taudia ese Ieroboama Nebata idia abia, edia king idia halaoa. Vadaeni Ieroboama ese ia koidia, bona Lohiabada badinaia kara dekena amo ia hakaudia siri. Ia ese kara dika bada dekenai ia hakaudia kerere. 22 Israela taudia ese Ieroboama ena kara dika ibounai idia karaia noho, 23 ela bona Lohiabada ese iena vairana dekena amo idia ia lulua lao, iena hesiai taudia, peroveta taudia dekena amo ia sisiba henia do ia karaia hegeregerena. Unai dainai Israela taudia be edia tano korikori dekena amo tuari taudia ese idia abidia lao, bona Asuria dekenai idia noho, ia mai bona hari dina.

Asuria taudia be Israela dekenai idia noho

24 Asuria ena king ese taunimanima haida be Babulonia bona Kuta bona Ava bona Hamata bona Separavaimi dekena amo ia mailaia, Samaria hanua idauidau dekenai ia atodia, idia noho. 25 Unuseni idia noho hamatamaia neganai, idia ese Lohiabada idia tomadiho henia lasi. Unai dainai Lohiabada ese idia edia huanai laiona haida ia siaia, idia ese haida idia alaia mase. 26 Vadaeni tau haida ese Asuria ena king idia hamaoroa, idia gwau, “Oi ese Samaria hanuadia dekenai oi siaia vadaeni taudia be unai tano ena Dirava ena Taravatu idia diba lasi. Unai dainai ia ese laiona be edia huanai ia siaia lao vadaeni, bona laiona ese idia aladia mase noho, badina be idia ese unai tano ena Dirava ena Taravatu idia diba lasi.”

27 Vadaeni Asuria king ese oda ia gwauraia, ia gwau, “Asuria dekenai ita abia mai Israela taudia dekena amo edia hahelagaia tauna ta do umui siaia lao lou. Samaria dekenai do ia giroa lou, bona unuseni do ia noho. Ia ese unai tano ena Dirava ena Taravatu be unuseni noho taudia dekenai do ia hadibaia.” 28 Unai dainai Israela hahelagaia tauna ta, Samaria dekena amo mai guia danu Asuria dekenai idia mailaia tauna be ia lao, Betele hanua dekenai ia noho, bona ia ese Lohiabada do idia tomadiho henia dalana be taunimanima dekenai ia hadibaia.

29 To bese ta ta ese idia sibona edia dirava idia karaia noho. Bona inai dirava koikoi, be Samaria taudia ese idia karaia, bona ataiai tomadiho gabudia dekenai idia atodia, edia hanua ta ta dekenai. 30 Babulonia taudia ese Sukoto Benoto ena kaivakuku idia karaia, Kuta taudia ese Neregala ena kaivakuku idia karaia, Hamata taudia ese Asima ena kaivakuku idia karaia. 31 Ava taudia ese Nibihasa bona Tarataka edia kaivakuku idia karaia, bona Separavaimi taudia ese edia natudia be lahi lalonai idia gabua ore. Idia be boubou gaudia edia dirava Adarama Meleka bona Anama Meleka, Separavaimi taudia edia dirava, dekenai. 32 Inai taudia ese Lohiabada danu idia tomadiho henia, bona idia sibona edia huanai dekena amo, taunimanima idauidau idia abia hidi, ataiai idia noho tomadiho koikoi gabudia edia hahelagaia taudia do idia lao, unuseni edia boubou karadia do idia karaia totona.

33 Unai dainai idia ese Lohiabada idia tomadiho henia, to idia ese danu edia dirava koikoi idia tomadiho henia, idia mai tano idauidau edia kara hegeregerena.

Israela ese Lohiabada ia kamonai henia lasi noho

34 Unai kara gunadia hegeregerena sibona idia karaia noho, ia mai bona hari dina. Idia ese Lohiabada idia tomadiho henia lasi, bona idia ese Iakobo ena natuna dekenai Dirava ia henia Taravatu bona oda idia kamonai henia lasi. Iakobo ena ladana danu be Lohiabada ese ia atoa, “Israela.”

35 Lohiabada ese idia danu gwauhamata taravatuna ia karaia, bona ia ese idia dekenai ia oda, ia gwau, “Dirava idaudia ta do umui tomadiho henia lasi, edia hesiai gaukara do umui karaia lasi, bona idia dekenai boubou do umui henia lasi. 36 To lau Lohiabada dekenai do umui kamonai henia. Lau ese, mai goada bona siahu bada danu, Aigupito dekena amo umui lau hakaua mai. Umui ese lau dekenai do umui tomadiho henia, bona lau dekenai boubou do umui henia.

37 “Umui ese umui totona lau torea Taravatu bona oda do umui kamonai henia nega ibounai. 38 Bona iseda gwauhamata, ita ese ita gwauraia gwauhamata taravatuna be nega ta do umui laloaboio lasi. 39 Lau, Lohiabada, emui Dirava do umui kamonai henia, vadaeni lau ese umui dekenai idia tuari henia taudia dekena amo umui do lau hamauria.”

40 To unai taunimanima ese Lohiabada ena hereva idia kamonai henia lasi, bona edia kara gunadia idia karaia noho.

41 Unai dainai, unai Samaria dekenai noho besena ese Lohiabada idia tomadiho henia, to unai neganai danu, idia ese edia kaivakuku idia tomadiho henia. Bona edia natuna, bona edia natuna edia natudia be inai bamona idia karaia noho, ia mai bona hari dina.

Copyright information for `HMO