2 Kings 2

Elia be guba dekenai ia daekau lao

Lohiabada ese Elia be koehirihiri dekena amo do ia abia daekau guba dekenai ena nega ia ginidae. Unai neganai Elia bona Elisaia be Gilegala dekena amo idia toreisi, dala dekenai idia raka. Elia ese Elisaia ia hamaoroa, ia gwau, “Iniseni do oi noho, Lohiabada ese lau ia oda henia, Betele dekenai do lau lao.”

To Elisaia ia haere, ia gwau, “Mauri Lohiabada ena ladana dainai, bona oiemu ladana dainai, lau gwauhamata inai: Lau ese oi do lau rakatania lasi.” Vadaeni idia ruaosi Betele dekenai idia lao.

Peroveta taudia, orea ta be Betele dekenai idia noho. Idia be Elisaia dekenai idia raka lao, idia hamaoroa, idia gwau, “Oi diba hari dina dekenai Lohiabada ese oiemu biaguna oi dekena amo do ia abia lao?”

Elisaia ia haere, ia gwau, “Io, lau diba, to namo umui herevalaia lasi.”

Vadaeni Elia ese Elisaia dekenai ia hereva, ia gwau, “Elisaia e, mani emu kara iniseni oi noho, badina be Lohiabada ese lau ia siaia vadaeni, Ieriko do lau lao.”

To Elisaia ia haere, ia gwau, “Lau ese Mauri Lohiabada ena ladanai lau gwauhamata, lau ese oi do lau rakatania lasi.” Vadaeni idia ruaosi Ieriko dekenai idia lao.

Peroveta taudia, orea ta be Ieriko dekenai idia noho. Idia ese Elisaia dekenai idia lao, idia nanadaia, idia gwau, “Oi diba hari dina Lohiabada ese oiemu biaguna oi dekena amo do ia abia lao?”

Elisaia ia haere, ia gwau, “Io, lau diba, to lau ura lasi ita herevalaia.”

Vadaeni Elia ese Elisaia dekenai ma ia hereva, ia gwau, “Elisaia e, mani emu kara iniseni oi noho, badina be Lohiabada ese lau ia oda, Ioridane Sinavai dekenai do lau lao.” To Elisaia ia haere, ia gwau, “Mauri Lohiabada ena ladanai, bona oiemu ladanai danu, lau ese oi do lau rakatania lasi.” Vadaeni idia ruaosi idia raka lao.

Bona peroveta taudia 50 be Elia bona Elisaia edia murinai idia raka, ela bona Ioridane Sinavai dekenai idia ginidae. Unuseni idia gini, daudau lasi Elia bona Elisaia dekena amo.

Vadaeni Elia ese iena dabua badana ia abia, ia lokua, bona dabua dekenai sinavai ranu ia botaia. Vadaeni sinavai ranu be ia parara, ranu be kahana ia lao, bona kahana ia lao, bona tano kaukau ia noho. Unai tano kaukau dekenai Elia bona Elisaia ese sinavai idia raka hanaia.

Idia raka hanaia, vadaeni Elia ese Elisaia ia hamaoroa, ia gwau, “Oi dekena amo Lohiabada ese lau ia do abia daekau lasi neganai, lau do oi noia, bona oiemu ura gauna oi dekenai do lau henia.”

Elisaia ia hereva, ia gwau, “Oi dekenai lau noinoi, oi dekenai ia noho siahuna do oi habadaia nega rua, bona lau dekenai do oi henia.”

10 Elia ia gwau, “Inai be gau aukana ta oi noia vadaeni. To Lohiabada ese lau ia abia daekau neganai, bema lau oi itaia, oiemu noia gauna do oi abia, to bema lau oi itaia lasi neganai, oiemu noia gauna do oi abia lasi.”

11 Idia be do idia raka noho, bona herevahereva noho neganai, nega tamona lahi kariota ta, bona lahi hosidia danu ese idia ruaosi ia hapararaia. Unai neganai Elia be koehirihiri ese ia abia daekau lao guba dekenai.

12 Elisaia ese Elia ia itaia, ia daekau lao, vadaeni ia boiboi bada, ia gwau, “Tamagu e, tamagu e, Israela ena kariota bona ena hosi guia taudia.” Vadaeni Elia ia itaia lou diba lasi neganai, Elisaia ese, lalohisihisi dainai, sibona ena dabua latana ia abia, ia darea parara.

Elisaia ese Elia ena dagi ia abia

13 Elia be ataiai ia daekau lao neganai, iena dabua latana be tano dekenai ia moru. Vadaeni Elisaia ese unai dabua latana ia abia, ia giroa lou, Ioridane Sinavai ena isena dekenai ia gini.

14 Vadaeni unai dabua latana, Elia dekena amo ia moru gauna dekena amo Elisaia ese sinavai ranu ia botaia, ia gwau, “Lohiabada, Elia ena Dirava be edeseni?” Ia botaia neganai, ranu be kahana ia lao, kahana ia lao, vadaeni Elisaia ese sinavai ia raka hanaia.

15 Ieriko peroveta taudia edia orea ese Elisaia ena kara idia itaia, badina ia be idia edia vairana dekenai. Vadaeni unai kara idia herevalaia, idia gwau, “Elia ena lalona dekenai guna ia noho siahuna, be Elisaia ese ia abia vadaeni.”

Vadaeni idia be Elisaia dekenai idia lao, tano dekenai idia tui diho iena vairanai.

16 Idia ese Elisaia dekenai idia hereva, idia gwau, “Oi itaia, ai be oiemu hesiai taudia, tatau 50, mai goada danu. Mani emu kara, ai do oi siaia lao, oiemu biaguna Elia do ai tahua. Sedira Lohiabada ena Lauma ese ia abia isi vadaeni, ororo ta dekenai, o koura ta lalonai ia negea vadaeni.”

Elisaia ese ia haere, ia gwau, “Do umui lao lasi.”

17 To idia ese Elisaia idia noia noho, ela bona ia hemarai, vadaeni ia gwau, “Umui lao.” Unai dainai unai tatau 50 idia raka lao, idia be dina toi lalonai Elia idia tahua, to idia davaria lasi. 18 Vadaeni idia giroa lou Elisaia dekenai, ia be do Ieriko dekenai ia noho. Bona ia ese idia dekenai ia gwau, “Umui lau hamaoroa, ani, lau gwau, ‘Do umui lao lasi.’ ”

19 Vadaeni Ieriko hanua taudia ese Elisaia idia hamaoroa, idia gwau, “Oi itaia, inai hanua ia gini gabuna be gabu namona, ani? To aiemai hanua ena ranu be ia dika, bona inai ranu dainai hahine idia mara dika.” 20 Elisaia ia gwau, “Mereki matamata ta umui mailaia, ia lalonai damena do umui udaia.” Vadaeni ia dekenai idia mailaia.

21 Elisaia be ranu guri dekenai ia lao, damena be ranu lalonai ia negea, ia gwau, “Lohiabada be inai bamona ia hereva, ia gwau, ‘Inai ranu be lau hagoevaia vadaeni, inai nega dekena amo, ia ese mase o mara dika do ia havaraia lou lasi.’ ” 22 Unai dainai unai ranu be ia namo noho, ia mai bona hari dina, Elisaia ese ia gwauraia hegeregerena.

23 Unai murinai Elisaia be Betele dekenai ia lao. Dala dekenai ia raka lao neganai, memero maragidia haida be hanua ta dekena amo idia raka mai, idia ese Elisaia idia kirikirilaia, idia gwau, “Kebere tauna e, oi daekau lao! Kebere tauna e, oi daekau lao!”

24 Elisaia ese iena vairana ia giroa, vadaeni Lohiabada ena ladana dekenai, unai memero ia gwauraia dika. Vadaeni bea hahine rua be uda dekena amo idia raka mai, memero 42 idia alaia mase. 25 Unai gabu dekena amo Elisaia be iena dala ia raka, ela bona Karamele Ororo, bona unai ororo dekena amo, Samaria dekenai ia giroa lou.

Copyright information for `HMO