2 Kings 20

Hesekaia ena gorere

Unai neganai king Hesekaia ese gorere ia davaria, bona kahirakahira ia mase. Vadaeni peroveta tauna Isaia Amoso be Hesekaia dekenai ia lao, ia hereva henia, ia gwau, “Lohiabada ese oi ia hamaoroa noho, ia gwau, ‘Oiemu gau ibounai do oi atoa hegaegae, badina oi be do oi mase, oiemu gorere do ia namo lou lasi.’ ”

Hesekaia ese iena vairana be haba dekenai ia henia, bona Lohiabada dekenai ia noinoi, ia gwau, “Lohiabada e, mani emu kara lauegu kara do oi laloatao, lau ese mai egu abidadama bona mai egu kudouna ibounai oiemu hesiai gaukara lau karaia, bona oiemu vairana dekenai lau kara maoromaoro.” Bona Hesekaia be ia tai bada herea.

Isaia ese king Hesekaia ia rakatania, to king ena ruma ena lalona daiutu badana ia do raka hanaia lasi neganai Lohiabada ese Isaia dekenai ia hereva henia, ia gwau, “Do oi lou lao, egu bese ena king, Hesekaia, do oi hamaoroa, inai bamona: ‘Lau, Lohiabada, oiemu sene tauna, Davida ena Dirava ese oiemu guriguri lau kamonai, bona oiemu matana ena ranu lau itaia. Oi kamonai, lau ese oiemu gorere do lau hanamoa, bona dina toi idia lao neganai, oi be Dubu Helaga dekenai do oi lao. Oiemu mauri be lagani 15 dekenai do lau halataia. Oi bona inai hanua Ierusalema be Asuria ena king ena siahu dekena amo do lau hamauria. Lau ese inai hanua do lau gimaia, lau sibona egu ladana dainai, bona egu hesiai tauna Davida ena ladana dainai danu.’ ”

Vadaeni Isaia ese king ena hesiai taudia ia hamaoroa, ia gwau, “King ena iohururu ena latanai fig au huahua ena muramura do umui atoa, bona iena gorere be do ia ore.”

Unai neganai king Hesekaia ese Isaia ia nanadaia, ia gwau, “Lohiabada ese lau do ia hanamoa, bona dina toi idia lao, lau ese Lohiabada ena Dubu Helaga dekenai do lau vareai lao, ena toana be dahaka?”

Isaia ese ia haere, ia gwau, “Lohiabada ese oi dekenai toa ta do ia henia, oi do ia hanamoa hereva do ia hamomokania totona. Oiemu ura be dahaka? Oi ura dina ena laulau be vadavada 10 vaira dekenai do ia lao, o laulau be vadavada 10 murina dekenai do ia lao?”

10 Hesekaia ese ia haere, ia gwau, “Laulau be nega ibounai vaira dekenai ia lao, unai be gau aukana lasi, to lau ura laulau be vadavada 10 dekenai do idia giroa lou.”

11 Vadaeni peroveta tauna Isaia ese Lohiabada dekenai ia noinoi, bona Lohiabada ese dina ena laulau be vadavada 10 dekenai ia haloua, king Ahasa ena vadavada ena latanai.

Hereva mailaia taudia Babulonia dekena amo

12 Unai neganai Merodaka Baladana, Babulonia ena king Baladana ena natuna ese hereva gwauraia taudia haida ia siaia, revareva bona harihari gauna be Hesekaia dekenai do idia henia totona, badina be ia kamonai Hesekaia ia gorere vadaeni. 13 Hesekaia ese unai Babulonia taudia ia abia dae, bona ia ese iena kohu namo herea idia dekenai ia hedinaraia, iena siliva, golo, muramura mai bonana, dehoro namo herea, iena tuari gaudia, bona iena kohu haboua ruma lalonai noho gau ibounai. Gau ta lasi, iena ruma dekenai, o iena tano dekenai, Hesekaia ese ia hunia idia dekena amo.

14 Vadaeni peroveta tauna Isaia be king Hesekaia dekenai ia mai, ia nanadaia, ia gwau, “Unai taudia be dahaka idia herevalaia oi dekenai? Bona idia be edeseni idia mai?”

Hesekaia ia gwau, “Gabu daudau dekena amo idia mai vadaeni, Babulonia dekena amo.”

15 Isaia ma ia gwau, “Oiemu ruma dekenai dahaka gaudia idia itaia?”

Hesekaia ma ia haere, ia gwau, “Gau ibounai egu ruma dekenai idia itaia vadaeni. Gau ta egu kohu haboua rumadia dekenai lau hunia lasi idia dekenai.”

16 Isaia ese king Hesekaia ia hamaoroa, ia gwau, “Lohiabada ena hereva oi dekenai be inai: 17 Nega be ia mai noho, oiemu ruma dekenai kohu ibounai, oiemu sene taudia ese idia haboua vadaeni, ia mai bona hari dina, be Babulonia dekenai do idia abia lao, gau ta do ia noho lasi.

18 “Bona oiemu natuna haida, oi ese oi havaraia memero, be do idia abia lao, edia abodia do idia hadikaia, bona hesiai taudia do idia halaoa, Babulonia king ena ruma dekenai hesiai gaukara do idia karaia totona.”

19 King Hesekaia ese Isaia ia hamaoroa, ia gwau, “Lohiabada ena hereva, oi ese oi gwauraia, be hereva namona.” Badina be Hesekaia be inai bamona ia laloa, ia gwau, “Egu mauri dinadia lalonai, be maino bona noho namo sibona do ia noho.”

King Hesekaia ena mase

20 King Hesekaia ena kara orena, bona iena goada karadia, bona ia ese gohu ta bona dadaira latana ia karaia, ranu be Ierusalema dekenai ia mailaia totona ena sivarai, be Iuda Ena King Edia Sivarai Buka ena lalonai idia torea vadaeni.

21 Vadaeni Hesekaia ia mase, bona iena gabu dekenai iena natuna Manase ese king dagi ia abia.

Copyright information for `HMO