2 Kings 21

King Manase, Iuda ena king

Manase ese Iuda ena king dagi ia abia neganai iena mauri lagani be 12, bona lagani 55 lalonai Ierusalema dekenai ia lohia karaia. Manase ena sinana ena ladana be Hepisiba. Manase ese Lohiabada ena vairana dekenai ia kara dika, Lohiabada ese Israela taudia edia vairanai ia lulua lao besedia edia kara dika herea hegeregerena.

Badina be Manase ese ataiai tomadiho gabudia, iena tamana Hesekaia ese ia makohia ore gaudia, ma ia haginia lou. Manase ese danu Bala dirava totona boubou patadia ia haginia, bona Asera ena kaivakuku ta ia karaia, Israela king Ahaba ese ia karaia hegeregerena. Manase ese danu guba ena hisiu ibounai ia tomadiho henia.

Manase ese danu Lohiabada ena Dubu Helaga lalonai dirava koikoi haida edia boubou patadia ia haginia. To Lohiabada ese Dubu Helaga ia herevalaia vadaeni guna, ia gwau, “Ierusalema lalonai egu Ladana do lau atoa.”

Lohiabada ena Dubu Helaga ena ariara ruaosi edia lalonai Manase ese guba hisiu ibounai edia boubou patadia ia haginia. Manase ese danu iena natuna tau be boubou totona ia gabua ore, bona ia ese babalau, meamea, bona mase taudia edia lauma bona edia laulau hereva henia kara ia karaia. Manase ese Lohiabada ena vairanai ia kara dika bada, bona ia ese Lohiabada ia habadua.

Unai kaivakuku ia karaia gauna ena ladana be Asera, bona Dubu Helaga lalonai ia haginia. Dubu be unai, Lohiabada ese Davida bona Davida ena natuna Solomona dekenai ia herevalaia, ia gwau, “Inai Dubu lalonai, bona Ierusalema, Israela iduhu ibounai edia huanai dekena amo lau abia hidi vadaeni hanua, ena lalonai lau ese egu Ladana do lau atoa, ela bona hanaihanai. Bona bema Israela taudia ese egu oda idia kamonai henia, bona egu hesiai tauna Mose ese idia ia henia Taravatu ibounai idia badinaia neganai, edia sene taudia dekenai lau henia tano dekena amo loaloa kava totona do lau siaidia lou lasi.”

To idia be idia kamonai lasi, bona Manase ese ia hakaudia kerere dainai, Iuda taudia ese dika bada idia karaia. Bona Lohiabada ese Israela taudia edia vairanai ia lulua besedia edia dika, be Iuda taudia edia dika ese idia hanaia, Manase dainai.

10 Vadaeni Lohiabada be peroveta taudia, iena hesiai taudia, edia uduna dekena amo ia hereva, ia gwau, 11 “Manase, Iuda ena king ese inai kara dika herea ia karaia vadaeni, bona inai dika ese Kanana taudia edia dika idia hanaia, bona Manase ese iena kaivakuku dekena amo Iuda taudia ia hakaudia kerere. 12 Unai dainai, lau Lohiabada, Israela ena Dirava ese Ierusalema dekenai bona Iuda dekenai dika bada herea do lau havaraia, bona inai dika ena sivarai idia kamonai taudia do idia hoa mai gari danu. 13 Lau ese Ierusalema do lau panisia, Samaria lau panisia hegeregerena, bona Ahaba, Israela ena king, mai ena bese taudia lau panisia hegeregerena. Lau ese Ierusalema ena taunimanima do lau dahua ore, tau ta ese mereki ta ia dahua goeva, ia giroa, ia atoa hebubu, do ia kaukau totona, bamona.

14 “Lau ese do mauri noho taudia, egu bese korikori taudia, do lau negea, bona idia dagedage henidia taudia edia siahu henunai do lau atodia. Unai taudia ese tuari dekenai egu bese taudia do idia halusia, bona edia tano ena kohu do idia dadia ore. 15 Inai bamona egu bese taudia dekenai do lau karaia, badina be lauegu vairana dekenai idia kara dika, bona idia ese lau idia habadua, edia sene taudia be Aigupito idia rakatania dinana, ia mai bona hari dina.”

16 Ma danu, Manase ese kerere lasi taudia momo herea ia alaia mase dainai, Ierusalema ena ariara ibounai be taunimanima edia rarana dekenai idia honu, duduna ela bona duduna. Inai sibona lasi, to Manase ese kaivakuku tomadiho henia kara dekena amo, Iuda taudia ia hakaudia kerere, unai dainai idia ese Lohiabada ena vairanai ma idia kara dika.

17 Manase ena kara orena, iena kara ibounai, bona iena kara dikadia ena sivarai be Iuda Ena King Edia Sivarai Buka ena lalonai idia torea vadaeni.

18 Vadaeni Manase ia mase, bona king ena ruma ena uma, Usa ena uma, ena lalonai idia guria. Manase ena gabuna dekenai iena natuna Amona ese king ena dagi ia abia.

King Amona, Iuda ena king

19 Amona ese Iuda ena king dagi ia abia neganai iena mauri lagani be 22, bona lagani rua sibona Ierusalema dekenai ia lohia karaia. Amona ena sinana ena ladana be Mesulemete, Harusu, Iotoba hanua tauna ena natuna.

20 Amona ese Lohiabada ena vairana dekenai ia kara dika, iena tamana Manase ia kara dika hegeregerena. 21 Iena tamana ena kara ibounai be Amona ese danu ia karaia. Bona iena tamana Manase ese ia tomadiho henidia kaivakuku be Amona ese ma ia tomadiho henidia. 22 Amona ese Lohiabada, iena sene taudia edia Dirava, ia negea, bona Lohiabada ena taravatu herevadia ia kamonai henia lasi.

23 Amona ena hesiai taudia ese ia do idia alaia mase dalana idia laloa hebou, vadaeni idia ese king ena ruma dekenai idia alaia mase. 24 To unai Amona idia alaia taudia be Iuda taudia ese idia alaia mase. Vadaeni Iuda taudia ese Amona ena natuna Iosaia idia abia, edia king idia halaoa.

25 Amona ena kara orena edia sivarai be Iuda Ena King Edia Sivarai Buka ena lalonai idia torea vadaeni. 26 Vadaeni Amona be iena guria gabuna lalonai idia guria, Usa ena uma gabuna dekenai. Bona iena natuna Iosaia ese king dagi ia abia, Amona ena gabuna dekenai.

Copyright information for `HMO