2 Kings 25

Ierusalema ia moru

Sedekaia ese king Nebukanesa dekenai ia kamonai henia lasi. Unai dainai Nebukanesa, mai ena tuari taudia ese Ierusalema idia tuari henia. Unai tuari be Sedekaia ia king lagani namba 9, hua 10 bona dina 10 neganai ia vara. Babulonia tuari taudia ese hanua ena murimurinai kamepa idia karaia, bona Ierusalema idia koua hagegea, ela bona Sedekaia ia king lagani 11 lalonai. Unai lagani namba 11 hua 4 bona dina 9 neganai aniani be lasi momokani. Unai neganai Babulonia taudia ese hanua magu idia hamakohia. Babulonia taudia ese hanua idia koua hagegea, to king Sedekaia bona iena tuari taudia be hanuaboi lalonai idia heau. Idia be king ena uma kahirakahira ia noho ikoukou dekena amo idia heau, bona Arabaha tano kahana dekenai idia lao. To Babulonia tuari taudia ese Sedekaia idia lulua lao, ela bona Ieriko tano palakana dekenai idia ese Sedekaia idia abia mauri, bona iena tuari taudia ese Sedekaia idia rakatania. Babulonia taudia ese Sedekaia idia abia lao Ribila dekenai. Unuseni Nebukanesa ese ia kota henia. Sedekaia ena natuna memero be edia tamana ena vairana dekenai idia alaia. Unai murinai Babulonia taudia ese Sedekaia ena matana ruaosi idia kokia, bona auri seini dekenai idia guia, Babulonia dekenai idia abia lao.

Iuda taudia idia abia lao Babulonia dekenai

King Nebukanesa be king lagani 18, hua 5 bona dina 7 neganai Nebusaradana, king ena durua tauna bona ia be tuari biaguna badana, be Ierusalema dekenai ia ginidae. Vadaeni ia ese Lohiabada ena Dubu Helaga ia gabua ore. Bona king ena ruma, bona Ierusalema ena ruma badadia ibounai ia gabua ore. 10 Unai murinai Babulonia tuari taudia ibounai ese Ierusalema ia hagegea magu idia veria diho momokani. 11 Nebusaradana ese Ierusalema do noho taudia, bona Nebukanesa dekenai idia hanaia lao taudia, bona do noho gaukara diba momo taudia ia guia, bona Babulonia dekenai ia abia lao. 12 To Nebusaradana ese Iuda ogogami herea taudia haida ia rakatania, idia ese vain uma do idia naria, bona tano do idia geia totona.

13 Auri laboralabora du ruaosi, Dubu Helaga lalonai, bona treila, bona auri laboralabora tanika, bona auri laboralabora ibounai, be Babulonia taudia ese idia makohia, bona Babulonia dekenai idia abia lao. 14 Bona uro bona sipeidi bona lamepa hagoevaia gaudia, bona muramura mai bonana namo urodia, bona auri laboralabora disi bona kapusi, boubou helaga totona idia gaukaralaia gaudia ibounai be Babulonia dekenai idia abia lao. 15 Nebusaradana ese danu siliva bona golo gaudia ibounai ia abia lao, mereki gaudia bona gida huaia gaudia ibounai.

16 Unai auri laboralabora du ruaosi, bona treila bona tanika, Dubu Helaga totona Solomona ese ia karaia gaudia, be metau herea, edia metau idia tohoa diba lasi. 17 Unai du ruaosi edia bada be hegeregere, idia edia lata be 8 mita, edia kwarana danu be auri laboralabora, edia lata be mita ta 30 sentamita. Auri laboralabora reke bamona gauna ese unai kwarana ta ta ia hagegea. Auri laboralabora apolo au huahua edia laulau be unai reke ena latanai idia koroa.

18 Bona inai Nebusaradana, tuari biaguna, ese Hahelagaia Tauna Badana, Seraia, bona hahelagaia tauna iharuana, Sepanaia, bona Dubu Helaga iduara naria taudia toiosi danu ia abia lao. 19 Ierusalema dekena amo danu tuari orea biaguna ta, bona king ena kaunsolo taudia 5, bona tuari biaguna ena toretore tauna, iena gaukara be tano dekenai tuari taudia abia hidi, bona iena tatau 60, be Nebusaradana ese idia ibounai ia abia. 20 Ribila hanua dekenai idia ia abia lao, king Nebukanesa dekenai. Ribila be Hamata tano dekenai. 21 Unuseni Babulonia ena king ese idia ia botaia, bona ia aladia mase.

Unai bamona dala dekenai, Iuda taudia be mai guia danu, edia tano dekena amo, Babulonia taudia ese idia abia lao, daudau gabuna dekenai idia noho.

Iuda dekenai do noho taudia be Aigupito dekenai idia heau

22 Taunimanima haida be do Iuda tano dekenai idia noho, Nebukanesa, Babulonia ena king ese idia ia rakatania dainai. Vadaeni Nebukanesa ese Gedalaia, Ahikama Sapana ena natuna ia abia hidi, do ia biagudia. 23 Hanua edia murimurinai idia noho Iuda tuari biagudia bona tuari taudia ese Gedalaia ena sivarai idia kamonai neganai, idia haboua mai ia dekenai, Misipa hanua dekenai. Unai tuari biagudia be inai: Isamaela Netanaia, Iohanana Karea, Seraia Tanahumete, Netopa tauna, bona Iasanaia, Makata hanua tauna ena natuna. 24 Gedalaia ese idia bona edia tuari taudia dekenai ia gwauhamata, ia gwau, “Babulonia lohia taudia dekenai do umui gari henia lasi. Inai tano dekenai do umui noho, Babulonia ena king ena hesiai gaukara do umui karaia, vadaeni do umui noho namo.”

25 To unai lagani ena hua namba 7 lalonai, Isamaela, Netanaia Elisama ena natuna, Iuda ena king ena iduhu tauna ta, be tatau 10 danu idia mai. Idia ese Gedalaia, bona Iuda taudia, bona Babulonia taudia, ia danu Misipa dekenai idia noho, be idia tuari henia, bona ibounai idia alaia mase. 26 Vadaeni Israela taudia ibounai, maragidia bona badadia, bona tuari biagudia idia toreisi, Aigupito dekenai idia lao. Badina be idia ese Babulonia taudia dekenai idia gari henia.

Iehoiakini be dibura ruma dekena amo idia ruhaia

27 Iehoiakini, Iuda ena king, be Babulonia dekenai lagani 36, hua namba 12, bona dina 27 ia noho neganai, Evila Merodaka ese Babulonia king dagi ia hamatamaia. Vadaeni ia king ena lagani ginigunana lalonai, ia ese Iehoiakini, Iuda ena king dekenai ia bogahisihisi, bona dibura ruma dekenai amo ia ruhaia. 28 Evila Merodaka ese Iehoiakini dekenai ia hereva namo, bona helai gauna namo herea ia henia. Babulonia dekenai noho king taudia edia helai gaudia be ia ese ia hereaia. 29 Unai dainai Iehoiakini ese iena dibura dabua ia kokia. Unai murinai iena mauri dinadia ibounai lalonai ia be king ena patana dekenai ia aniani. 30 Bona Babulonia ena king ese dina ta ta Iehoikini ena mauri dinadia ibounai lalonai, moni ia henia, iena ura gaudia do idia hegeregere totona.

Copyright information for `HMO