2 Peter 2

Peroveta koikoi taudia, hadibaia koikoi taudia

Gunaguna peroveta koikoi taudia be Israela taudia edia huanai idia hedinarai. Unai bamona danu, hadibaia koikoi taudia be umui emui huanai do idia hedinarai. Hunia dekenai hereva koikoi do idia gwauraia, bona taunimanima momo edia abidadama do idia hadikaia. Edia Lohiabada, ia ese idia ia hamauria vadaeni, to idia ese do idia negea. Vadaeni karaharaga Dirava ese idia do ia hadikaia ore. Taunimanima momo ese unai koikoi taudia edia lebulebu dala dikadia do idia badinaia. Bona unai bamona idia karaia dainai, haida ese hereva momokani ena dala do idia gwauraia dika. Edia mataganigani dainai, inai hadibaia koikoi taudia ese, sivarai koikoi dekena amo umui emui lalona do idia ania, vadaeni emui moni momo do idia abia kava. To nega daudau Dirava be ia naria hegaegae vadaeni, idia do ia kota henia totona, vadaeni idia be do idia moru momokani. Oibe, Dirava ese idia do ia hadikaia ore. Dirava be ia mahuta lasi, ia noga noho.

Gunaguna aneru haida ese kara dika idia karaia, to Dirava ia bogahisihisi henidia lasi. Ia ese hel ena dibura masemase gabuna dekenai idia ia negea diho. Unuseni idia ia guia. Bona unai gabu dekenai do idia noho, ela bona Kota Bada Dinana dekenai. Gunaguna, taunimanima momo ese Dirava idia kamonai henia lasi neganai, ia ese idia ia bogahisihisi henia lasi. To abata bada herea ia havaraia, vadaeni ibounai idia mase. Noa, kara maoromaoro ia harorolaia tauna, bona taunimanima 7, idia sibona idia mauri. Dirava ese Sodoma bona Gomora danu ia kota henia. Lahi dekena amo unai hanua ruaosi ia araia ore. Unai kara dekena amo, Dirava ese ia dekenai idia gari henia lasi taudia ia hagaridia. Badina be do idia diba, edia kerere davana be dohore unai lahi hegeregere. Dirava ese unai kara maoromaoro tauna Lota ia hamauria. Lota be unai lebulebu taudia edia kara dainai iena lalona be ia metau. Lota be kara maoromaoro tauna, to edia huanai ia noho dainai, dina ibounai edia dika ia itaia bona ia kamonai. Unai dainai iena lalona be ia hisihisi bada. Bema hisihisi bona metau Dirava badinaia taudia dekenai idia noho neganai, Lohiabada ese inai hisihisi dekena amo idia ia hamauria diba. Dirava ese danu kara dika taudia ia guia diba, ela bona Kota Bada Dinana ia ginidae. 10 To taunimanima haida ese edia kerere davana dika herea do idia davaria. Idia ese edia tauanina ena ura dikadia, matabodaga karadia idia karaia noho, bona Dirava ena siahu idia laloa be anina lasi.

Inai hadibaia koikoi taudia be mai edia hekokoroku, bona idia sibona edia ura idia karaia noho. Unai dainai idia ese guba noho taudia idia hereva dika henia, idia gari henidia lasi momokani.
11 Aneru edia siahu ese unai tau dikadia edia siahu ia hereaia. To aneru ese unai guba noho taudia idia samania lasi, o hereva dika henia lasi, Dirava ena vairana dekenai.

12 Inai tau dikadia be uda boroma bamona, idia be mai edia lalona lasi. Idia ese tauanina ena ura sibona idia karaia. Unai bamona idia vara, bona unai bamona do idia mase. Idia diba lasi gaudia idia hereva dika henia. Uda boroma idia mase bamona, idia danu do idia mase ore. 13 Hisihisi idia henia dainai, edia davana be hisihisi do idia abia. Dina ena diari lalonai, lebulebu karadia be idia karaia noho, mai edia moale danu. Umui danu idia aniani neganai, hemarai bona laloa metau idia havaraia noho. To nega ibounai edia koikoi daladia idia moalelaia noho. 14 Idia edia matana ese nega ibounai hahine idia tahua noho. Kara dika be hanaihanai idia tahua noho, edia aniani bamona. Idia ese manoka taudia edia lalona idia ania, vadaeni kara dika ena dala dekenai idia hakaudia vareai. Idia edia kudouna be mataganigani dekenai idia manada momokani. Dirava ese inai taudia do ia hadikaia momokani!

15 Idia ese dala maoromaoro idia rakatania vadaeni, bona idia raka kerere, Balama, Beoro ena natuna bamona. Balama ese kerere ia karaia, moni do ia davaria totona, badina moni ia ura henia dikadika dainai. 16 Balama ena kara dika dainai, Dirava ese ia gwau henia. Badina be doniki, hereva diba lasi gauna ese Balama dekenai ia hereva henia, taunimanima edia gadona bamona. Unai dekena amo, doniki ese peroveta tauna Balama ena kara kava ia hadokoa.

17 Inai taudia be ranu guri, ranu ia noho lasi gauna bamona. Bona idia be ori, lai ese ia hodaia lao bamona. Dirava ese gabu ta ia karaia hegaegae idia edia, dibura masemase gabunai. 18 Mai hekokoroku danu idia hereva kava noho, bona taunimanima hakaua kerere totona, tauanina ena ura dikadia, bona heudahanai kara idia herevalaia noho. Inai bamona idia karaia, be vanegai sibona dika dekena amo mauri idia davaria taudia do idia hakererea lou totona. 19 Inai tau dikadia be inai bamona idia hereva, idia gwau, “Umui emui ura karadia sibona do umui karaia, umui be ura kwalimu taudia.” To unai dika taudia sibona be dika bona mase ena hesiai taudia, idia be ura kwalimu lasi taudia. Badina be bema kara dika ta ese tau ta ia guia neganai, unai tau be unai kara dika ena hesiai tauna.

20 Momokani, taunimanima momo ese iseda Lohiabada bona Hamauria Tauna Iesu Keriso idia diba dainai, tanobada ena miro dekena amo idia roho mauri vadaeni. To unai taudia bema unai miro karadia dekenai ma idia giroa lou neganai, idia be edena bamona? Madi, edia dika gunana be maragi, to edia dika, gabeai gauna, be bada. 21 Momokani, unai taudia ese kara maoromaoro dalana ena diba idia davaria lasi guna be namo. Badina korikori be, unai dala idia davaria vadaeni, bona taravatu helagana idia diba, to idia ura lasi, bona idia negea vadaeni. 22 Inai kara idia karaia, ena anina be aonega hereva momokani rua bamona, idia gwau, “Sisia be iena mumuta dekenai ma ia giroa lao noho,” bona “Boroma be idia huria, to kopukopu dekenai ma ia giroa lou.”

Copyright information for `HMO