2 Timothy 3

Nega dokodia neganai kara dika momo do idia vara

To namona be oi diba, nega ena dokona dekenai, metau dikadia momo do idia vara. Badina taunimanima ese idia edia ura sibona do idia tahua, moni do idia mataganigani henia, do idia hekokoroku bona heagi. Do idia hereva dika, edia tamana bona sinana do idia kamonai henia lasi, tanikiu henia kara do idia diba lasi, bona helaga karadia do idia negea. Idia be lalokau do idia diba lasi, do idia bogahisihisi lasi, haida edia ladana do idia hadikaia kava, do idia lebulebu, do idia dagedage, kara namodia do idia ura henia lasi. Edia turana do idia samania henia, do idia kara kava. Do idia gwau idia be tau badadia momokani, vadaeni lebulebu karadia idauidau do idia ura henia bada, to Dirava do idia ura henia maragi. Dirava badinaia kara be toana sibona do idia hedinaraia, to iena anina momokani do idia negea. Inai bamona taudia ibounai dekena amo do oi raka siri.

Inai bamona taudia haida be ruma lalonai idia vareai, hahine kavakavadia edia lalona idia koia. Inai hahine be edia kara dika ese idia hametaua noho, bona edia ura dikadia ese idia hakaudia kerere. Inai bamona hahine ese nega ibounai diba idia tahua noho, to hereva momokani idia davaria diba lasi.

Gunaguna Iane bona Iambre ese Mose ena dala idia koua gwauraia. Vadaeni inai bamona danu, hari lau herevalaia tau dikadia ese hereva momokani ena dala idia koua gwauraia. Edia laloa be dika vadaeni, bona edia abidadama be koikoi sibona. To inai kara koikoi be do idia karaia nega daudau lasi. Badina edia kavakava be taunimanima ese do idia itaia, Iane bona Iambre edia kavakava idia itaia hegeregerena.

Timoteo ese Dirava ena hereva do ia badinaia momokani

10 To oi ese lauegu hadibaia hereva oi badinaia vadaeni. Bona lauegu kara, lauegu ura namodia, lauegu abidadama, lauegu haheauka, lauegu lalokau, inai ibounai oi itaia vadaeni. Oi itaia danu, metau ibounai lalonai lau goada noho. 11 Oi diba danu, dagedage bona hisihisi momo ese lau idia hadikaia, Antioka dekenai, Ikonio dekenai, bona Lusitera dekenai. Dagedage idauidau edia hisihisi lau abia, to Lohiabada ese idia ibounai dekena amo lau ia hamauria. 12 Oibe, Keriso Iesu danu idia hakapua dainai, Dirava badinaia idia ura taudia ibounai ese dagedage ena hisihisi do idia abia. 13 Kara dika taudia bona koikoi taudia ese edia kara dika bona edia koikoi do idia habadaia. Idia ese tau haida do idia koia, bona ma tau haida ese idia danu do idia koia.

14 To oi ese oi abia dae, bona oi abidadama henia hereva momokani, be do oi badinaia namonamo noho. Inai hereva momokani oi dekenai ai hadibaia taudia ibounai oi diba noho, ani? 15 Bona inai danu oi diba noho, oi be mero maragi neganai, Buka Helagadia dekenai oi manada momokani. Inai Buka Helagadia ese oi dekenai aonega idia henia noho diba, ela bona hamauria do oi davaria, Keriso Iesu oi abidadama henia dainai. 16 Buka Helaga ena hereva ibounai be Dirava ena Lauma ese ia havaraia. Bona inai hereva be mai ena siahu, Dirava ena hereva momokani ita dekenai do ia hadibaia. Ia be mai ena siahu danu iseda kara dika do ia hedinaraia, iseda kerere do ia hamaoromaoroa, bona mauri dala maoromaorona ita dekenai do ia hadibaia. 17 Unai hereva momokani dainai, Dirava ena tau ena goada be hegeregere momokani, vadaeni kara namodia ibounai do ia karaia diba, mai kwalimu danu.

Copyright information for `HMO