3 John 1

Lau ekalesia ena gunalaia tauna ese lauegu lalokau Gaio, oi dekenai inai revareva lau torea inai. Oi lau lalokau henia mai momokani danu.

Copyright information for `HMO