Acts 19

Paulo Efeso dekenai

Apolo ia noho Korinto neganai, Paulo be gunika kahana ia hanaia lao, bona Efeso dekenai ia ginidae. Unuseni diba tahua taudia haida ia davaria. Idia ia nanadaia, ia gwau, “Iesu dekenai umui abidadama henia neganai, Lauma Helaga umui abia, a?”

Idia haere henia, idia gwau, “Lasi, ai be Lauma Helaga ena hereva, ai kamonai lasi, hari sibona.”

Paulo ese idia ma ia nanadaia, ia gwau, “Dahaka bapatiso umui abia?” Idia gwau, “Ioane ena bapatiso.”

Paulo ia gwau, “Ioane ena bapatiso be taunimanima ese edia lalona idia giroa vadaeni ena toana, bona ia ese taunimanima ia hadibaia, ia murinai do ia mai Tauna do idia abidadama henia — Tauna be Iesu.”

Inai hereva idia kamonai neganai, Lohiabada Iesu ena ladana dekenai bapatiso idia abia. Bona Paulo ese iena imana idia edia latanai ia atoa neganai, Lauma Helaga idia dekenai ia diho vadaeni. Bona idia be gado idauidau dekenai idia hereva, bona peroveta hereva idia gwauraia. Taudia ibounai be 12 bamona.

Paulo be dubu lalonai ia raka vareai hanaihanai hua toi lalonai, Dirava ena Basileia hereva ia harorolaia bona ia hadibaia goada. To haida be lalona auka dainai, idia kamonai henia lasi, bona Lohiabada ena Dala dekenai hereva dikadia idia gwauraia hebou taudia ibounai edia vairanai. Inai dainai Paulo ese idia ia rakatania, Keristani taudia ia danu ia hakaudia lao. Bona dina ibounai Turano ena hadibaia ruma lalonai ia hadibaia noho. 10 Inai bamona ia karaia lagani rua lalonai, inai dainai Asia tano dekenai idia noho taudia, Iuda taudia bona Helene taudia, ibounai ese Lohiabada ena hereva idia kamonai.

Sikeva ena natuna memero

11 Siahu karadia idau momokani, Dirava ese Paulo ena imana dekenai ia karaia. 12 Taunimanima ese muko bona dabua Paulo ena tauanina dekena amo idia abia lao gorere taudia dekenai. Inai bamona idia karaia, vadaeni gorere ia ore, bona lauma dikadia danu idia rakatania.

13 Iuda taudia haida, edia dagi be idia loaloa bona lauma dikadia idia luludia, idia be Lohiabada Iesu ena ladana idia atoa toho inai lauma dikadia ese idia abia taudia edia latanai. Lauma dikadia dekenai idia hereva, idia gwau, “Paulo ese ia harorolaia tauna Iesu ena ladana dekenai, lau hamaoroa umui.” 14 Sikeva, Iuda edia dubu biaguna ta, ena natuna memero 7 be inai bamona idia karaia.

15 To lauma dikana ese idia dekenai ia haere, ia gwau, “Iesu lau diba, Paulo danu lau diba, to umui be daika daika?”

16 Vadaeni, inai lauma dikana ese ia abia tauna ese idia ia heatu henia mai goada danu, idia ia dadabaia, ia lao bona ia ese idia ia halusia. Bona unai ruma dekena amo idia ibounai idia heau, dabua lasi bona mai edia bero danu. 17 Efeso dekenai noho taudia ibounai, Iuda bona Helene taudia danu ese inai sivarai idia kamonai, bona ibounai idia gari dikadika. Bona Lohiabada Iesu ena ladana be taunimanima ese idia hanamoa bada herea. 18 Bona Iesu badinaia taudia momo idia mai, edia kara dika gunadia idia gwauraia hedinarai. 19 Bona meamea taudia momo ese edia buka idia mailaia, idia haboua, bona idia gabua taunimanima ibounai edia vairanai. Buka edia davana idia duahia, davana ibounai be kina 50,000 hegeregere. 20 Inai bamona dala, mai siahu danu, Lohiabada ena hereva ia bada daekau bona ia kwalimu.

Heai ia vara Efeso dekenai

21 Inai murinai Paulo ia laloa, Makedonia bona Akaia tano dekenai do ia raka hanaia, bona do ia lao Ierusalema. Ia gwau, “Unuseni do lau lao guna, gabeai Roma do lau lao itaia.” 22 Vadaeni, ia ese iena durua taudia rua, Timoteo bona Erasito, be Makedonia dekenai ia siaia lao. To ia sibona nega sisina ma Asia dekenai ia noho.

23 Unai neganai heai bada ia vara Efeso dekenai, Lohiabada ena Dala dainai. 24 Badina be inai, tau ta ena ladana Demetrio, siliva gaukara tauna ese Diana ena dubu maragidia siliva dekenai ia karaia noho. Idia be dubu korikori ena laulaudia. Unai gaukara idia karaia dainai, Demetrio ena orea taudia ese moni momo idia abia noho. 25 Demetrio ese idia bona unai gaukara hegeregere idia karaia taudia ia haboua, ia gwau, “Tatau e, umui diba inai gaukara dekena amo iseda moni ita abia noho. 26 Bona umui itaia bona umui kamonai, inai tau Paulo ese taunimanima momo herea edia lalona ia hagiroa, bona ia ese idia ia hakaua siri, Efeso hanua dekenai sibona lasi, to Asia tano ibounai dekenai danu. Ia gwau taunimanima edia imana dekenai idia karaia dirava be dirava korikori lasi. 27 Sedira kerere bada ita davaria inai, iseda moni davaria gaukara ena ladana ia hadikaia noho. Inai sibona lasi, to sedira Diana, dirava hahine badana, ena dubu be dohore anina lasi gauna. Gabeai inai dirava, Asia bona tanobada ibounai ese idia tomadiho henia diravana, be iena siahu ibounai do ia ore.”

28 Inai hereva idia kamonai neganai idia badu dikadika, bona idia boiboi hamatamaia, idia gwau, “Efeso ena dirava, Diana, ia be bada herea momokani.” 29 Hanua ena kahana ibounai lalonai boiboi bona regena be ia bada. Bona mai lalona tamona danu unai hanua taudia idia heau lao, taunimanima edia hebou ruma dekenai. Idia ese Gaio bona Arisitako idia dogoatao, idia veria lao. Idia ruaosi be Makedonia taudia, Paulo danu idia laolao taudia. 30 Paulo ia ura be taunimanima edia huanai do ia raka vareai, to Keristani taudia ese iena dala idia koua. 31 Asia lohia taudia haida be Paulo ena turadia. Idia ese hereva idia siaia, Paulo idia noia, hebou ruma dekenai do ia hedinarai lasi.

32 Haida be hereva ta idia boiboi, ma haida be idau hereva idia boiboi, badina be hebou taudia idia heai noho dainai, idia momo be edia hebou badina idia diba lasi. 33 Iuda taudia ese Alesana, taunimanima edia vairana dekenai idia doria lao, vadaeni haida idia laloa ia be inai hebou ena badina. Alesana ese iena imana ia abia isi, ia ura be taunimanima dekenai ia haere henia. 34 To idia itaia, ia be Iuda tauna, vadaeni ibounai ese inai hereva tamona idia boiboi noho, hegeregere hora rua bamona, “Efeso ena dirava, Diana, ia be bada herea momokani.”

35 Gabeai hanua ena hereva torea tauna ese taunimanima edia boiboi ia hadokoa, ia gwau, “Efeso taudia e, taunimanima ibounai idia diba vadaeni, Efeso hanua ese Diana badana ena dubu ia naria noho. Bona nadi helagana guba dekena amo ia moru gauna danu ia naria noho. 36 Inai hereva be tau ta ese ia koua diba lasi. Inai dainai umui emui boiboi umui hadokoa, kerere ta umui karaia lasi, umui noho namonamo. 37 Inai taudia umui hakaudia mai iniseni. To idia be gau idia henaoa lasi dubu dekenai. Bona iseda dirava hahine, iena ladana idia hadikaia lasi. 38 Bema Demetrio bona iena gaukara taudia danu idia ura tau ta idia samania, vadaeni kota be ia kehoa noho, bona kota biaguna taudia idia noho. Namona be edia samani hereva idia hamaoromaoroa kota dekenai. 39 To bema idau hereva ta ia noho, hebou korikori dekenai do idia herevalaia. 40 Bema hari dina ena heai dainai, gavamani ese ai do idia samania, be dohore ai kerere. Badina be inai heai be badina lasi, bona badina ta ai gwauraia diba lasi.” 41 Inai bamona ia hereva, vadaeni hebou ia siaia lao.

Copyright information for `HMO