Acts 22

“Lauegu varavara bona lauegu tamana e, lau ura egu sivarai umui dekenai lau hamaoroa. Mani umui kamonai.” Idia kamonai ia be Heberu gado dekenai ia hereva, vadaeni idia regerege lasi, bona Paulo ia gwau,

“Lau be Iuda tauna, Taso hanua lalonai lau vara, Kilikia tano dekenai. To lau be inai hanua Ierusalema lalonai lau bada, bona Gamaliela be lauegu hadibaia tauna. Ia ese iseda sene edia taravatu korikori lau dekenai ia hadibaia. Bona Dirava ena gaukara dekenai lau goada karaia, umui ese harihari umui goada karaia noho hegeregere. Inai Iesu ena Dala dekenai idia raka taudia lau dagedage henia ela bona idia mase. Tatau bona hahine lau kwatua, bona dibura ruma lalonai lau ese idia lau negea vareai. Hahelagaia Tauna Badana bona Kaunsolo tau badadia ibounai be egu hereva idia hamomokania diba. Idia ese revareva lau dekenai idia henia, iseda varavara Damaseko dekenai idia torea. Vadaeni lau lao, unai Damaseko Keristani taudia do lau kwatua totona. Lau ura Ierusalema dekenai idia do lau abia mai, auri dekenai kwatua, edia kerere davana idia abia totona.

Paulo ese iena lalona ia giroa sivaraina ia gwauraia

“To lau lao neganai, Damaseko kahirakahira, dina tubua bamona, diari badana ta guba dekena amo ia diho, lau ia koua hagegea. Tano dekenai lau moru, bona gado ta lau kamonai, lau dekenai ia hereva, ia gwau, ‘Saulo e, Saulo e, badina dahaka lau dekenai oi dagedage noho?’ Lau haere, lau gwau, ‘Lohiabada e, oi be daika?’ Lau dekenai ia hereva, ‘Lau be Iesu, Nasareta tauna, oi ese oi dagedage henia tauna.’ Lau danu idia laolao taudia ese diari idia itaia, to lau dekenai ia hereva gadona idia kamonai lasi.

10 “Vadaeni lau nanadaia, lau gwau, ‘Lohiabada e, dahaka dohore lau karaia?’ Lohiabada lau dekenai ia gwau, ‘Oi toreisi, Damaseko oi lao, unuseni tau ta do ia hadibaia dahaka gau ibounai do oi karaia.’ 11 Unai diari badana ese egu matana ia koua, gau ta lau itaia lasi. Vadaeni, lau dekenai idia noho taudia ese egu imana idia abia, lau idia hakaua lao Damaseko dekenai.

12 “Unuseni tau ta ia noho, ladana be Anania. Ia be Dirava dekenai gari, bona iseda taravatu laloa momo tauna. Iuda taudia ibounai Damaseko dekenai idia gwau ia be tau namona ta. 13 Ia be lau dekenai ia mai, lau badinai ia gini, ia gwau, ‘Egu tadina Saulo e, oiemu matana do idia kehoa lou.’ Nega tamona lau ese Anania lau itaia. 14 Vadaeni ia gwau, ‘Iseda sene edia Dirava ese oi ia abia hidi vadaeni, iena ura be do oi diba, bona Kara Maoromaoro Tauna do oi itaia, bona iena uduna ena hereva danu do oi kamonai. 15 Badina be, ia dainai, oi itaia bona oi kamonai gaudia do oi gwauraia hedinarai, taunimanima ibounai edia vairanai. 16 Vadaeni, dahaka oi naria? Oi toreisi, bapatiso oi abia, oiemu kara dika ia huria totona, iena ladana dekenai oi boiboi dainai.’

Dirava ese Paulo ia siaia idau bese taudia dekenai

17 “Ierusalema dekenai lau giroa lou, bona Dubu Helaga lalonai lau guriguri noho neganai lau mata hanai. 18 Lohiabada lau itaia. Lau dekenai ia hereva, ia gwau, ‘Kara haraga, Ierusalema oi rakatania haraga, badina be lauegu sivarai oi gwauraia neganai do idia abia dae lasi.’ 19 Lau gwau, ‘Lohiabada e, idia diba lau be guna lau lao dubu ibounai, oi dekenai abidadama taudia dibura ruma lalonai lau koua bona lau dadabaia. 20 Oiemu hereva gwauraia tauna Stefano idia alaia neganai, lau danu idia dekenai lau gini, inai ala-ala taudia edia kara lau hanamoa, bona edia dabua lau naria.’ 21 To Iesu ese lau dekenai ia hereva, ia gwau, ‘Vadaeni, oi lao. Oi do lau siaia lao, gabu daudau dekenai, idau bese taudia dekenai.’ ”

22 Idia ese Paulo dekenai idia kamonai ela bona inai hereva, vadaeni, idia boiboi, idia gwau, “Abia lao, alaia mase! Inai bamona tauna ia noho tanobada be namo lasi.” 23 Idia boiboi, bona edia kouti dabua idia negea, bona kahu danu idia negea daekau.

Roma tuari taudia ese Paulo idia naria namonamo

24 Unai dainai tuari biaguna ese iena tuari taudia dekenai oda ia gwauraia, tuari rumana lalonai Paulo idia hakaua vareai. Ia gwau Paulo do idia dadabaia, bona do idia henanadaia, Iuda taudia edia dagedage badina be dahaka.

25 To idia ese Paulo idia kwatua hegaegae dadabaia totona neganai, Paulo ese iena badinai ia gini kapena dekenai ia nanadaia, ia gwau, “Taravatu be ia gwau dahaka? Bema ia be kota lasi guna, Roma tauna umui dadabaia diba, o lasi?”

26 Kapena ese inai hereva ia kamonai neganai, ia lao, tuari biaguna dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Dahaka oi karaia noho? Badina be inai tau be Roma tauna.”

27 Tuari biaguna ia lao, Paulo dekenai ia gwau, “Oi hamaoroa lau, oi be Roma tauna, a?”

Paulo ia gwau, “Oibe.”
28 Tuari biaguna ia gwau, “Roma tauna ena dagi be lau hoia moni badana dekenai.”

Paulo ia gwau, “To lau be inai dagi lalonai lau vara.”

29 Vadaeni nega tamona Paulo idia dadabaia gwauraia taudia be idia rakatania. Tuari biaguna danu ia gari, badina be hari ia diba vadaeni Paulo be Roma tauna, bona ia ese ia kwatua kava dainai.

30 Kerukeru dina, tuari biaguna ia ura diba momokani dahaka badina Iuda taudia ese Paulo idia samania. Unai dainai ia ese kwatua auri ia kokia, bona dubu biagudia bona Kaunsolo ibounai dekenai ia boiboi, do idia hebou. Vadaeni, ia ese Paulo ia hakaua diho, bona idia edia vairana dekenai ia haginia.

Copyright information for `HMO