Acts 23

Paulo, Kaunsolo taudia vairanai

Paulo ese Kaunsolo taudia ia itaia goada noho, vadaeni ia gwau, “Egu varavara e, lauegu lalona be goevagoeva, bona kerere lasi danu Dirava ena vairanai lau noho, ia mai bona hari.” Inai bamona ia hereva, vadaeni Hahelagaia Tauna Badana Anania ese Paulo ena badinai gini taudia dekenai ia hamaoroa, Paulo ena uduna idia botaia. Bona Paulo ese ia dekenai ia hereva, ia gwau, “Dirava ese oi do ia botaia, oi be magu idia penia kurokuro gauna bamona. Iniseni oi helai, lau oi kota henia taravatu hegeregere, a? To taravatu oi makohia inai, oi oda idia ese lau idia botaia.”

Paulo ena badinai idia gini taudia idia gwau, “Dirava ena Hahelagaia Tauna Badana oi hadikaia, a?”

Paulo ia gwau, “Egu varavara e, lau diba lasi ia be Hahelagaia Tauna Badana, badina be Buka Helaga ia gwau, ‘Oiemu bese ena lohia ena ladana oi hadikaia lasi.’ ”

Paulo ese Kaunsolo taudia ia itaia, haida be Sadukea taudia, ma haida be Farisea taudia. Vadaeni Kaunsolo lalonai ia boiboi, ia gwau, “Egu varavara e, lau be Farisea tauna, bona Farisea tauna ena natuna. Iniseni idia kota henia lau, badina be lau laloa momokani, mase taudia dohore idia toreisi lou.”

Inai bamona ia hereva, vadaeni Farisea taudia bona Sadukea taudia idia hepapahuahu, bona hebou taudia idia parara kahana rua. Badina be Sadukea taudia idia gwau toreisi lou be lasi, aneru be lasi, lauma danu be lasi. To Farisea taudia be inai toi idia abidadama henia noho. Vadaeni heai ia vara, bona Farisea kahana edia hadibaia taudia haida idia toreisi, idia hereva goada, idia gwau, “Inai tau dekenai kerere ta ai davaria lasi, sedira aneru ta o lauma ta be ia dekenai ia hereva vadaeni.”

10 Hepapahuahu be ia bada daekau, bona tuari biaguna ia gari, Paulo do idia darea, ia mase garina. Vadaeni, ia ese iena tuari taudia dekenai ia oda, do idia diho lao, Paulo be taunimanima edia huanai dekena amo do idia dadia, bona tuari ruma lalonai do idia hakaua vareai.

11 Hanuaboi lalonai Lohiabada be Paulo ena badinai ia gini, ia gwau, “Oi goada noho, badina Ierusalema dekenai lauegu hereva oi gwauraia hegeregere, Roma dekenai danu do oi gwauraia.”

Iuda taudia ese Paulo alaia mase dala idia tahua

12 Kerukeru dabai, Iuda taudia haida idia hebou, laloa tamona danu gwauhamata idia karaia, idia aniani lasi, bona ranu inua lasi ela bona Paulo do idia alaia mase. 13 Inai bamona idia gwauhamata hebou taudia be ibounai 40 mai kahana. 14 Idia lao dubu biagudia bona hanua tau badadia dekenai, idia gwau, “Ai be gwauhamata metauna ai karaia vadaeni, ai be do ai aniani lasi ela bona Paulo do ai alaia mase. 15 Inai dainai, umui bona Kaunsolo taudia ese hereva umui siaia lao tuari biaguna dekenai, ia ese Paulo do ia abia mai umui dekenai. Inai bamona umui koia, umui ura iena kara gaudia umui tahua lou gwauraia. To ai be dohore ai naria noho, bona umui dekenai do ia ginidae lasi neganai, vadaeni do ai alaia mase.”

16 To Paulo ena taihuna ena natuna mero ese inai gwauhamata hereva ia kamonai. Inai dainai tuari ruma dekenai ia raka vareai, Paulo dekenai ia hamaoroa. 17 Paulo ese kapena ta dekenai ia boiboi, ia gwau, “Inai mero be tuari biaguna dekenai oi hakaua lao, badina be hereva ta do ia hamaoroa.” 18 Vadaeni, ia ese ia hakaua lao tuari biaguna dekenai, ia gwau, “Unai dibura tauna Paulo ese lau dekenai ia boiboi, ia noinoi inai mero be oi dekenai do lau hakaua mai, badina be hereva ta do ia hamaoroa oi.”

19 Tuari biaguna ese mero ena imana ia abia, ia hakaua siri, ia nanadaia hunia bamona, ia gwau, “Dahaka oi ura hamaoroa lau?”

20 Mero ia gwau, “Iuda taudia idia laloa tamona vadaeni, oi dekenai do idia noinoi, kerukeru Paulo do oi hakaua diho Kaunsolo dekenai, iena kara gaudia ma do idia henanadaia lou totona. 21 To edia noinoi oi kamonai lasi, badina be tatau 40 mai kahana be gabu ta dekenai do idia hunia, bona do idia naria noho ia dekenai. Ibounai idia gwauhamata vadaeni, aniani idia ania lasi, ranu idia inua lasi ela bona Paulo idia alaia mase. Idia be harihari idia hegaegae noho, oiemu oda dekenai idia naria noho.”

22 Tuari biaguna ia gwau, “Hari oi hereva lau dekenai gaudia, tau ta dekenai oi hamaoroa lasi.” Vadaeni, mero ia siaia lao.

Roma tuari taudia ese Paulo idia hakaua lao Kaisarea dekenai

23 Tuari biaguna ese kapena rua dekenai ia boiboi, ia gwau, “Tuari taudia 200, bona hosi dekenai idia guia taudia 70, bona io idia dogoatao taudia 200 umui abia hegaegae. Hari hanuaboi, 9 okaloka do idia lao Kaisarea. 24 Hosi haida oi henia idia dekenai, idia dekenai Paulo do ia guia lao. Vadaeni, Gavana Feliki dekenai Paulo do idia abia lao, mai ena mauri danu.” 25 Revareva danu ia torea, inai bamona:

26 “Lau, Klaudio Lusia, ese oi Feliki, gavana tauna namo herea, lau hanamoa oi. 27 Inai tau Paulo, be Iuda taudia ese idia dogoatao, do idia alaia gwauraia. Lau kamonai ia be Roma tauna, unai dainai lau be tuari taudia danu ai lao, ai hamauria. 28 Lau ura diba badina be dahaka idia samania, unai dainai edia Kaunsolo dekenai lau hakaua diho. 29 Unuseni lau davaria edia taravatu dainai Paulo idia samania, to ia hamasea badina, o dibura ruma koua badina ta lau davaria lasi. 30 To lau kamonai, Iuda taudia ese ia alaia mase hereva idia karaia noho. Unai dainai oi dekenai ia lau siaia mai inai, bona ia idia samania taudia lau hamaoroa, oi dekenai idia mai, bona oiemu vairana dekenai do idia kota henia.”

31 Vadaeni, tuari taudia ese tuari biaguna ena oda hegeregere idia karaia, Paulo idia abia, bona unai hanuaboi Anetipatiri dekenai idia hakaua lao. 32 Kerukeru, tuari ruma dekenai idia giroa lou, to hosi dekenai idia guia taudia be Paulo danu idia lao. 33 Kaisarea dekenai idia hakaua lao, bona revareva be gavana dekenai idia henia, bona Paulo danu idia hakaua vareai gavana ena vairanai. 34 Gavana ese revareva ia duahia, bona Paulo dekenai ia henanadaia ia be edena gabu mai tauna. Ia kamonai ia be Kilikia kahana tauna neganai ia gwau, 35 “Oi idia samania taudia do idia mai neganai, oiemu hereva ibounai do lau kamonai.” Vadaeni, ia ese oda ia henia, Paulo be Heroda ena kota ruma lalonai do idia koua.

Copyright information for `HMO