Acts 25

Paulo, Festo ena vairanai

Festo ia ginidae, Iudea tano naria gaukara do ia karaia totona. Dina toi murinai Kaisarea ia rakatania, ia daekau Ierusalema. Unuseni dubu biagudia bona Iuda tau badadia ese Paulo idia samania. Festo dekenai idia noinoi goada, idia gwau, “Oi durua ai, mani emu kara inai Paulo oi siaia mai Ierusalema.” Badina be idia laloa tamona, Paulo do idia alaia mase, dala dekenai ia daekau mai neganai. To Festo ia haere, ia gwau, “Paulo be Kaisarea dibura ruma dekenai do ia noho, bona nega sisina do lau giroa lou unuseni. Namona be emui gunalaia taudia lau danu do ai lao Kaisarea. Bona bema inai tau be mai ena kerere, idia be unuseni do idia samania.”

Festo be idia danu Ierusalema dekenai ia noho dina 8 o 10 bamona, vadaeni ia lou lao Kaisarea. Kerukeru dina dekenai, kota gabuna dekenai ia helai bona ia oda, Paulo do idia hakaua vareai. Paulo ia ginidae neganai, Ierusalema dekena amo idia mai Iuda taudia be ia dekenai idia gini hagegea. Idia be samani hereva momo Paulo ena latanai idia gwauraia, to idia hamomokania dala be lasi. Paulo be ia haere, ia gwau, “Lau be Iuda taudia edia taravatu lau makohia lasi, Dubu Helaga lau hadikaia lasi, bona Kaisarea dekenai lau kerere lasi.”

To Festo ia ura Iuda taudia be ia dekenai do idia moale, inai dainai Paulo dekenai ia henanadaia, ia gwau, “Oi ura lao Ierusalema, unuseni inai samani hereva kota dekenai do lau kamonai?”

10 Paulo ia gwau, “Lau be Kaisara ena kota vairana dekenai lau gini noho. Inai be lauegu kota korikori. Lau be Iuda taudia dekenai kerere ta lau karaia lasi, oi danu oi diba. 11 Bema taravatu lau makohia, o kara ta lau karaia, unai kara davana be mase, vadaeni, lau idia alaia mase be namo. To bema edia samani hereva be momokani lasi, tau ta be hegeregere lasi edia imana dekenai lau ia atoa. Lau be Kaisara dekenai lau noinoi. Iena kota dekenai lau lao be namo.”

12 Vadaeni, Festo be iena sisiba henia taudia danu idia herevahereva, gabeai Paulo dekenai ia haere, ia gwau, “Oi be Kaisara dekenai oi noinoi. Vadaeni, Kaisara dekenai do oi lao.”

Agripa ia ginidae

13 Dina haida murinai, King Agripa mai Berenike danu idia diho mai Kaisarea, Festo hanamoa totona. 14 Dina momo unuseni idia noho murinai, Festo ese Paulo ena hereva king dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Tau ta iniseni ia noho, Feliki ese dibura ruma lalonai ia rakatania. 15 Ierusalema lau lao neganai, Iuda edia dubu biagudia bona tau badadia ese inai tau idia samania, bona idia ura lau kota henia. 16 To idia dekenai lau haere, lau gwau, ‘Ai Roma taudia aiemai kara be, tau ta do ai kota kava lasi. Kerere tauna be iena samania taudia edia vairanai do ia gini guna, bona ia be mai ena nega edia samani hereva dekenai do ia haere.’

17 “Vadaeni, idia ibounai iniseni idia mai neganai, lau naria lasi, to kerukeru dina kota gabuna dekenai lau helai, bona lau oda inai tau do idia hakaua mai. 18 Iena samania taudia idia toreisi neganai, lau laloa kara kerere haida do idia gwauraia iena latanai, to idia gwauraia lasi. 19 Idia be edia guriguri kara sibona dekenai idia hepapahuahu. Bona tau ta, ladana Iesu idia herevalaia, ia mase vadaeni, to Paulo ia hereva goada, ia gwau inai Iesu be ia mauri noho. 20 Inai hereva tahua dalana dekenai lau daradara. Inai dainai Paulo lau henanadaia, ia ura Ierusalema dekenai ia lao, inai gau kotalaia totona, o lasi. 21 To Paulo ese ia noinoi lau dekenai, do ita gimaia noho ela bona Augusto ese do ia kota henia. Unai dainai lau oda idia gimaia noho, ela bona Kaisara dekenai do lau siaia lao.”

22 Agripa ese Festo dekenai ia hereva, ia gwau, “Lau danu lau ura inai tau ena hereva lau kamonai.”

Festo ia gwau, “Kerukeru do oi kamonai.”

Paulo, Agripa ena vairanai

23 Kerukeru dina dekenai, Agripa bona Berenike idia mai, king ena toana gaudia momo danu, hebou ruma lalonai idia raka vareai. Idia danu be tuari biagudia bona hanua tau badadia. Vadaeni, Festo ia oda, Paulo idia hakaua vareai. 24 Festo ia gwau, “King Agripa e, bona ai danu umui hebou noho taudia e. Inai tau, Paulo, mani umui itaia. Ia totona Iuda taudia ibounai Ierusalema dekenai bona iniseni danu lau dekenai idia noinoi. Idia boiboi goada, namo lasi inai Paulo ia mauri. 25 Lau tahua, to ena davana be mase kara ta lau davaria lasi ia dekenai. Ma Paulo ese ia noinoi, Augusto ena vairana dekenai do ia kota. Inai dainai lau laloa do lau siaia lao. 26 To Paulo totona lau be hereva maoromaoro ta lau torea diba lasi lauegu biaguna dekenai. Unai dainai lau hakaua mai vadaeni umui emui vairanai, bona oi vairanai danu, King Agripa e. Bona iena kara ita tahua nega lalonai, lau be Paulo totona hereva ta do lau davaria, vadaeni do lau torea. 27 Badina lau laloa be ia maoro lasi, bema dibura tauna lau siaia lao kava, iena samani hereva be lasi neganai.”

Copyright information for `HMO