Acts 4

Petero bona Ioane idia kwatua

Petero bona Ioane ese taunimanima dekenai idia hereva noho neganai, hahelagaia taudia bona Dubu Helaga pulisi taudia edia lohia bona Sadukea taudia be idia ruaosi dekenai idia lao. Idia badu inai tau ruaosi dekenai, badina be idia hadibaia taunimanima dekenai, Iesu ia toreisi lou dainai, mase taudia danu idia toreisi lou. Bona idia ese aposetolo taudia idia kwatua, dibura ruma lalonai idia atodia ia lao bona dabai, badina be dina ia diho dainai. To taunimanima momo ese Petero bona Ioane ena hereva idia kamonai dainai Iesu dekenai idia abidadama henia. Abidadama taudia ibounai be 5000 bamona.

Petero bona Ioane Kaunsolo ese ia kota henidia

Kerukeru dina dekenai hanua lohia taudia bona hanua tau badadia bona taravatu hadibaia taudia be Ierusalema dekenai idia hebou. Ana, Hahelagaia Tauna Badana, bona Kaiapa, bona Ioane, bona Alesana, bona Hahelagaia Tauna Badana ena iduhu taudia ibounai danu be unuseni. Idia ese Petero bona Ioane ruaosi be idia edia vairana dekenai idia haginia, idia henanadaia, idia gwau, “Edena siahu dekenai, o daika ena ladana dekenai inai kara umui karaia?”

Unai neganai Petero be Lauma Helaga ese ia hahonua, bona idia ia hamaoroa, ia gwau, “Hanua lohia taudia bona Israela ena tau badadia e, hari umui nanadaia, inai raka diba lasi tauna edena bamona ai durua, bona edena bamona ia namo vadaeni. 10 Namo umui ibounai umui diba, bona namo Israela taudia ibounai danu idia diba, inai Iesu Keriso, Nasareta tauna, umui hasatauroa, bona Dirava ese mase dekena amo ia hatorea isi tauna, iena ladana dainai inai tau be umui emui vairana dekenai ia gini mai goada danu. 11 Iesu be Buka Helaga ese ia herevalaia, inai bamona:

‘Inai nadi, umui ruma haginia taudia ese umui ura henia lasi,
to hari ia be ruma ena kona nadi badana momokani ia gini noho.’
12 Hamauria be Iesu sibona ese ia henia diba taunimanima dekenai. Badina be tanobada ibounai lalonai, ladana idauna ta Dirava ese ia henia lasi, ita do ia hamauria totona.”

13 Kaunsolo taudia ibounai ese Petero bona Ioane idia itaia, idia be gari lasi, ma idia itaia danu idia ruaosi be sikuli bada lasi bona aonega bada lasi taudia. Inai dekenai idia hoa, bona idia diba vadaeni idia be Iesu ena bamona taudia. 14 To inai tau idia itaia, ia namo lou, ia gini idia ruaosi danu. Inai dainai kaunsolo taudia be dala lasi hereva ta ma idia gwauraia.

15 To Petero bona Ioane dekenai idia hereva, “Inai kaunsolo ena ruma umui rakatania, umui lao murimuri.” Idia lao murimuri neganai kaunsolo taudia ma idia herevahereva. 16 Idia gwau, “Dahaka dohore ita karaia inai taudia ruaosi dekenai? Badina be idia ruaosi be toa ta idia karaia vadaeni, inai sivarai be ia hedinarai vadaeni Ierusalema noho taudia ibounai dekenai, bona ita hunia hegeregere lasi. 17 To inai be namo lasi taunimanima ma haida danu inai sivarai idia kamonai. Inai dainai idia ruaosi do ita hagaria, ita taravatua, Iesu ena ladana be taunimanima ta dekenai do idia hereva lou lasi.”

18 Gabeai Petero bona Ioane dekenai idia boiboi, idia dekenai idia hamaoroa, Iesu ena ladana do idia harorolaia lou lasi, bona do idia hadibaia lou lasi, lasi momokani.

19 To Petero bona Ioane ese idia dekenai idia haere, idia gwau, “Mani umui laloa, bema Dirava ai kamonai henia lasi, to umui dekenai ai kamonai, inai be maoro Dirava ena vairanai? 20 Badina be ai itaia bona ai kamonai gaudia ai hunia diba lasi, aiemai uduna ai koua diba lasi.”

21 Ma kaunsolo taudia ese idia ruaosi idia hagaria lou, gabeai idia siaia, idia lao. Kaunsolo be dala lasi hisihisi idia dekenai ia henia, badina be taunimanima ibounai ese Dirava idia hanamoa, hari idia vara gaudia dainai. 22 Badina be inai hoa kara ese ia hanamoa tauna ena mauri lagani be 40 mai kahana.

Abidadama taudia idia guriguri

23 Kaunsolo ia siaidia lao murinai, Petero bona Ioane ese idia giroa lou edia turadia dekenai, bona dubu biagudia bona hanua tau badadia edia hereva idia dekenai idia hamaoroa. 24 Idia kamonai vadaeni, bona mai laloa tamona danu idia ibounai idia guriguri goada Dirava dekenai, idia gwau, “Lohiabada e, oi ese guba bona tanobada bona davara bona idia lalonai noho gaudia ibounai oi karaia. 25 Guna Lauma Helaga dekena amo, aiemai sene tauna, oiemu hesiai tauna Davida ena uduna dekenai oi hereva, oi gwau:

Idau bese taudia badina dahaka idia badu,
bona dahaka dainai Dirava hadikaia laloa idia karaia kava noho?
26 Tanobada idauidau edia king idia gini noho,
bona hanua lohia taudia idia haboua noho,
Lohiabada bona iena Keriso edia dala idia koua totona.’
27 “Momokani, Heroda bona Pontio Pilato bona idau bese taudia bona Israela bese taudia idia haboua tamona inai hanua lalonai, oiemu hesiai Tauna helagana Iesu, guna oi abia hidi Tauna, do idia hadikaia totona. 28 Idia ese oiemu siahu bona oiemu ura dekena amo oi laloa guna gauna ena kara ibounai idia karaia. 29 Lohiabada e, edia hagaria hereva harihari do oi laloa, bona oiemu hesiai taudia dekenai goada oi henia, vadaeni ai ese oiemu hereva do ai gwauraia, gari lasi. 30 Oiemu imana danu mani do oi atoa gorere taudia edia latanai, bona oi hanamodia, bona hoa bona toa karadia do oi karaia, Iesu, oiemu hesiai Tauna helagana ena ladana dekenai.”

31 Edia guriguri ia ore neganai, idia haboua ruma be ia mareremarere, bona Lauma Helaga ese ibounai ia hahonua, bona Dirava ena hereva idia gwauraia, mai goada danu.

Ekalesia taudia mai lalona tamona idia noho

32 Abidadama taudia ibounai mai kudouna tamona bona mai lalona tamona danu idia noho. Bona tau ta ia laloa lasi iena gau be iena sibona, to edia gau ibounai be idia haria, ibounai edia. 33 Aposetolo taudia ese mai siahu bada danu Lohiabada Iesu ena toreisi lou idia harorolaia. Bona Dirava ena hariharibada be idia ibounai dekenai ia noho. 34 Idia huanai tau ta ia ogogami lasi. Badina be mai edia tano o ruma taudia ese edia gau idia hoia, bona edia davana moni idia abia lao, aposetolo taudia edia vairana dekenai idia atoa diho. 35 Bona aposetolo taudia ese ta ta dekenai idia henidia, edia ogogami hegeregerena.

36 Tau ta, ena ladana be Iosepa, aposetolo ese iena ladana idia atoa Banaba, anina be “Goada henia tauna.” Ia be Levi iduhu tauna, bona ia vara gabuna be Kupro motumotu. 37 Iena tano ta ia hoia, bona ena davana moni ia mailaia, aposetolo edia vairana dekenai ia atoa diho.

Copyright information for `HMO