Acts 9

Saulo ese iena lalona ia giroa

Saulo be Lohiabada ena diba tahua taudia hagaria bona alaia hereva momo ia gwauraia noho. Bona ia lao Hahelagaia Tauna Badana dekenai, ia noia, revareva do ia henia, Damaseko dubudia dekenai, revareva be inai bamona ia torea: Bema Saulo ese Iesu ena taudia ia davaria neganai, tatau o hahine do ia kwatua, bona mailaia Ierusalema dekenai. Vadaeni Hahelagaia Tauna Badana ese inai revareva Saulo dekenai ia henia.

Vadaeni, Saulo ia raka lao neganai, bona Damaseko kahirakahira ia abia, diari badana ta guba dekena amo ia mai haragaharaga, bona ia koua hagegea. Vadaeni Saulo be tano dekenai ia moru, gado ta ia kamonai, ia gwau, “Saulo e, Saulo e, badina dahaka lau dekenai oi dagedage noho?”

Ia haere, ia gwau, “Lohiabada e, oi be daika?”

Bona ia gwau, “Lau be Iesu, oi ese lau dekenai oi dagedage noho.
To oi toreisi, hanua lalonai oi raka vareai, unuseni tau ta ese oi do ia hamaoroa dahaka do oi karaia.”

To ia danu nega tamona idia raka taudia be idia gini noho, idia hereva diba lasi, badina be gado ta idia kamonai, to tau ta idia itaia lasi. Vadaeni Saulo be tano dekena amo ia toreisi, iena matana ia kehoa, to ia itaia diba lasi. Bona iena imana dekena amo idia hakaua lao Damaseko dekenai. Bona dina toi lalonai gau ta ia itaia lasi, aniani ia ania lasi, bona ranu ia inua lasi.

10 Diba tahua tauna ta Damaseko dekenai ia noho, ena ladana be Anania. Mata hanai dekenai Lohiabada ia hereva Anania dekenai, ia gwau, “Anania e!”

Ia haere, “Lohiabada e, lau inai.”

11 Bona Lohiabada ia hamaoroa, ia gwau, “Oi toreisi, dala ladana ‘Maoro’ dekenai oi lao. Unuseni tau ta ladana Iuda ena ruma dekenai Taso tauna ladana Saulo oi tahua, badina be ia guriguri noho. 12 Ia ese mata hanai lalonai tau ta ena ladana Anania ia itaia, ia raka vareai, iena imana ia latanai ia atoa, iena matana ia kehoa totona.”

13 To Anania ia haere, ia gwau, “Lohiabada e, unai tau ena sivarai lau kamonai vadaeni, taunimanima momo idia gwauraia, oiemu helaga taudia Ierusalema dekenai ia hadikaia bada herea. 14 Inai gabu dekenai danu, dubu biagudia ese siahu idia henia, oiemu ladana idia gwauraia taudia ibounai kwatua totona.”

15 Bona Lohiabada ia gwau, “Oi lao, badina inai tau be lau ese lau abia hidi vadaeni, idau bese taudia bona king bona Israela taudia edia vairanai lauegu ladana do ia gwauraia. 16 Badina ia dekenai be dohore lau hadibaia, ia ese hisihisi momo lauegu ladana dainai do ia abia.”

17 Vadaeni, Anania ia lao, ruma dekenai ia raka vareai, iena imana ruaosi Saulo ena latanai ia atoa, ia gwau, “Lauegu tadina Saulo e, Lohiabada Iesu, dala oi mai neganai oi dekenai ia hedinaraia tauna, ese lau ia siaia, oiemu matana do idia kehoa, bona Lauma Helaga do oi abia totona.” 18 Bona karaharaga gau haida momoru bamona Saulo ena matana dekena amo idia moru, vadaeni iena matana idia kehoa. Gabeai ia toreisi, bapatiso ia abia. 19 Vadaeni ia aniani, bona iena tauanina ia goada lou.

Saulo ese Keriso ia harorolaia Damaseko dekenai

Saulo be dina haida Damaseko dekenai ia noho, diba tahua taudia danu.
20 Vadaeni nega tamona, dubu lalonai ia ese Iesu ia harorolaia, ia gwau Iesu be Dirava ena Natuna.

21 Idia kamonai taudia ibounai idia hoa, idia gwau, “Inai be Iesu ena ladana idia gwauraia taudia Ierusalema dekenai ia hadikadia tauna, o lasi? Bona iniseni dekenai ia mai danu, haida do ia kwatua bona dubu biagudia dekenai ia abidia lao totona, a?”

22 To Saulo ena siahu ia bada daekau, bona Iesu ia harorolaia noho, ia gwau ia be Keriso momokani. Inai dainai Iuda taudia Damaseko dekenai idia noho, be idia haere henia diba lasi.

Saulo ese Damaseko ia rakatania

23 Dina momo ia lao, vadaeni Iuda taudia idia hebou, Saulo idia alaia dalana herevalaia totona. 24 To Saulo be edia alaia herevana ia kamonai. Idia be hanua ena ikoukou ibounai idia koua, dina bona hanuaboi, idia alaia mase totona. 25 To diba tahua taudia ese hanuaboi neganai Saulo idia abia, bosea badana lalonai idia udaia, bona varo dekena amo, hanua magu ena murina kahana dekenai idia atoa diho.

Saulo Ierusalema dekenai

26 Saulo be Ierusalema dekenai ia ginidae, ia ura diba tahua taudia danu do ia noho hebou. To ibounai be ia dekenai idia gari, badina be idia hamomokania lasi ia be diba tahua tauna ta. 27 To Banaba ese Saulo ia durua, aposetolo dekenai ia hakaua lao, bona idia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Saulo ese dala dekenai Lohiabada ia itaia, bona Lohiabada ese ia hereva ia dekenai. Gabeai Damaseko dekenai ia ese Iesu ena ladana ia harorolaia mai goada danu.” 28 Vadaeni Saulo be idia danu ia noho, bona ia lao Ierusalema kahana ibounai dekenai, Lohiabada ena ladana dekenai ia haroro mai goada danu. 29 Bona Saulo ese Helene gado dekenai idia hereva Iuda taudia dekenai ia hereva henia, bona idia danu ia hepapahuahu, to idia ese alaia mase dalana idia tahua. 30 Abidadama taudia idia diba neganai, Saulo idia hakaua lao Kaisarea dekenai, bona gabeai idia siaia lao Taso dekenai.

Ekalesia orea idia tubu daekau

31 Unai neganai Iudea tano ibounai, bona Galilea bona Samaria dekenai danu, ekalesia orea ibounai ese maino idia abia vadaeni, bona idia goada daekau, bona Lohiabada dekenai idia gari noho, bona Lauma Helaga ese laloa goada idia dekenai ia henia. Vadaeni ekalesia ia bada daekau.

Petero ese Aenea ia hanamoa

32 Gabeai Petero ia laolao gabu idauidau dekenai, bona nega ta Dirava ena taudia Luda dekenai ia vadivadi henia. 33 Unai gabu dekenai raka diba lasi tauna ta ia davaria, ladana Aenea, ia be lagani 8 ia hekure noho geda dekenai. 34 Bona Petero ese ia dekenai ia hereva, ia gwau, “Aenea e, hari Iesu Keriso ia hamauria oi. Oi toreisi, oiemu geda oi lokua karaia.” Vadaeni maoromaoro ia toreisi. 35 Luda bona Sarona taudia ibounai ese idia itaia, bona edia lalona idia giroa Lohiabada dekenai.

Petero ese Tabita mase dekena amo ia hatorea isi

36 Iopa dekenai diba tahua hahine ta ia noho, iena ladana be Tabita. Helene gado dekenai iena ladana be Doreka. Ia be kara namona bona bogahisihisi kara dekenai ia goada dina ibounai. 37 To unai neganai gorere ta ia davaria, ia mase. Idia ese iena tauanina idia hagoevaia, ataiai daiutu ta dekenai idia atoa. 38 Luda bona Iopa ena pada be daudau lasi, bona diba tahua taudia idia kamonai Petero be Luda dekenai ia noho. Inai dainai idia ese tatau rua idia siaia lao ia dekenai, idia noia, idia gwau, “Oi mai ai dekenai, oi naria lasi.” 39 Petero ia toreisi, idia danu ia lao. Idia ginidae, vadaeni ataiai daiutu dekenai idia hakaua daekau. Vabu hahine ibounai be Petero kahirakahira idia gini, idia tai noho. Bona Doreka ia mauri noho neganai ia karaia dabua ibounai, kouti bona hetaru idia hedinarai henia. 40 To Petero ese ibounai ia siaia murimuri dekenai. Bona ia tui diho, ia guriguri. Petero ese mase hahine dekenai ia giroa, ia gwau, “Tabita e, oi toreisi.” Vadaeni iena matana ia kehoa, Petero ia itaia, ia toreisi, ia helai. 41 Bona Petero ese Tabita ena imana ia abia, ia haginia. Petero ese Iesu badinaia taudia, bona vabu hahine taudia dekenai ia boiboi, vadaeni mai mauri danu idia dekenai Tabita ia henia. 42 Inai sivarai be Iopa hanua ibounai taudia idia kamonai, bona idia momo ese Lohiabada idia abidadama henia. 43 Vadaeni, Petero be dina momo Iopa lalonai ia noho, boromakau kopina gaukara tauna ena ladana Simona danu.

Copyright information for `HMO