Amos 3

Israela taudia e, Lohiabada ese umui totona ia gwauraia hereva do umui kamonai. Umui be bese badana ta, Lohiabada ese Aigupito dekena amo umui ia hakaua mai. Lohiabada ia gwau, “Tanobada besedia ibounai edia huanai dekena amo umui sibona lau abia hidi, egu, bona umui sibona lau naria namonamo. Unai dainai umui emui kerere be maragi lasi, to ia bada herea momokani. Bona unai dainai emui kara dikadia ibounai edia davana do lau henia momokani umui dekenai.”

Peroveta taudia edia gaukara

Bema idia laloa tamona guna lasi, tau rua do idia raka hebou lao, a?

Bema laiona ese iena vamu ia davaria lasi neganai, ia be uda dekenai do ia boiboi, a? Bona laiona ena natuna, bema gau ta ia ania lasi neganai, ia be iena nadi matuna lalonai moale ena regena do ia karaia, a?

Bema tarapu lalonai vamu sisina ia noho lasi neganai, manu be tarapu lalonai do ia vareai diba, a? Bema manu ta o boroma ta be tarapu lalonai ia vareai lasi neganai, unai tarapu be do ia hakapua kava, a?

Tuari kibi be hanua ta lalonai idia hiriria neganai, hanua taudia idia gari lasi, a?

Bema hanua ta dekenai dika ta ia vara neganai, umui laloa Lohiabada ese inai dika ia siaia lasi, a?

Momokani, kara ibounai Lohiabada Dirava ia ura karaia gwauraia neganai, ia ese iena hesiai taudia, peroveta taudia ia hamaorodia guna.

Bema laiona ia boiboi goada neganai, daika ese gari ena mamina ia abia lasi?

Bema Lohiabada Dirava ese ia hereva neganai, daika ese iena peroveta hereva ia gwauraia diba lasi?

Samaria ese dika do ia davaria

Aigupito bona Asuria edia ruma badadia noho taudia do umui hamaoroa, umui gwau: “Samaria idia hagegea ororo dekenai do umui lao, bona Samaria taudia edia kerere bona edia kara kava do umui itaia.”

10 Lohiabada ia gwau, “Samaria taudia ese kerere bona dagedage karadia dekena amo kohu idia abia. Bona inai kohu dekena amo edia ruma idia hahonua. Idia be kara maoromaoro ena dala idia diba lasi. 11 Unai dainai tuari taudia ese edia tano do idia hagegea, edia magu do idia makohia, bona edia ruma do idia hadikaia ore.”

12 Lohiabada ia gwau, “Laiona ese ia ania noho mamoe dekena amo, mamoe naria tauna ese mamoe ena aena rua, o taiana tamona sibona do ia abia. Unai bamona danu Dirava ese Samaria taudia dekenai do ia karaia. Harihari idia be hekure patadia namodia dekenai idia hekure noho, mai moale danu. To dika bada do idia davaria, bona unai murinai idia tamona tamona sibona do idia mauri noho.”

13 Lohiabada, Siahu Ibounai ena Dirava ia gwau, “Harihari umui kamonai, bona Iakobo ena tubuna taudia do umui sisiba henidia. 14 Unai dina, lau ese Israela taudia edia kara dika dainai do lau panisidia neganai, lau ese Betele ena boubou patadia do lau hadikaia ore. Boubou patana ibounai edia kona do lau makohia, vadaeni tano dekenai do idia moru. 15 Lau ese keru negana rumadia bona siahu negana rumadia do lau hadikaia ore. Mai elefante doana herahera rumadia be do idia moru, bona ruma badadia ibounai be do lau hadikaia ore.”

Copyright information for `HMO