Deuteronomy 19

Mose ese heau mauri hanua badadia ia gwauraia

“Lohiabada, emui Dirava ese umui dekenai do ia henia tano lalonai idia noho bese do ia hadikaia, bona umui ese idia do umui lulua ore. Unai murinai edia hanua do umui abia, bona edia ruma lalonai do umui noho. Unai neganai hanua toi do umui abia hidi, tano ena kahana toi dekenai do idia noho, Lohiabada emui Dirava ese umui do ia henia tano lalonai. Dala danu do umui karaia, inai kahana toi dekenai idia noho hanua dekenai do idia lao. Vadaeni bema tau ta ese ma tau ta ia alaia neganai, unai hanua ta dekenai do ia heau haraga diba. Lohiabada emui Dirava ese umui do ia henia tano dekenai unai bamona do umui karaia.

“Vadaeni bema tau ta ese ma tau ta, ia badu henia lasi tauna, ia alaia kava neganai, unai tau ese unai hanua ta dekenai do ia heau mauri diba. Sedira tau ta iena turana danu uda dekenai idia lao, au idia utua totona, to ira ena auri be ira ena auna dekena amo do ia roho, iena turana dekenai do ia tubu, vadaeni ia alaia mase. Unai neganai unai ira ia davea tauna ese unai hanua toiosi ta dekenai do ia heau henia diba, do ia mauri totona. Bema hanua be tamona sibona neganai, mase tauna ena varavara, davana henia tauna, ese unai alaia tauna do ia lulua, bona dala be ia daudau dainai, do ia davaria haraga, bona mai badu, kerere lasi tauna do ia alaia mase. To unai ia alaia kava tauna ese mase karana momokani ia karaia lasi, badina ia ese iena turana ia badu henia lasi.

“Unai dainai umui lau oda henia inai: Hanua toi do umui abia hidi, vadaeni taunimanima be idia dekenai do idia heau mauri haraga diba.”

Ma Mose ia hereva, ia gwau, “Lohiabada emui Dirava ese emui tano do ia habadaia, emui sene taudia dekenai ia gwauhamata hegeregerena. Unai bamona ia karaia neganai, hanua toi ma do umui abia hidi. Badina Lohiabada ese inai tano umui dekenai do ia henia, bema hari dina lau gwauraia oda ibounai do umui karaia, bona bema Lohiabada emui Dirava umui lalokau henia, bona iena hadibaia hereva hegeregerena do umui noho namonamo neganai.

10 “Inai heau mauri hanuadia do umui karaia, kerere lasi taudia be do idia mase garina. Unai dekena amo umui ese kerere lasi tauna ena rarana do umui bubua lasi, Lohiabada emui Dirava ese umui dekenai do ia henia tano ena lalonai.

11 “To bema tau ta ese ma tau ta ia badu henia noho, vadaeni hunia gubuna dekenai ia naria, bona unai gabu dekena amo ia heatu henia, ia alaia mase. Unai murinai unai tau ese unai heau mauri hanua ta dekenai ia heau neganai, 12 iena hanua tau badadia ese tau haida do idia siaia, unai tau do idia mailaia lou, bona mase tauna ena varavara tauna dekenai do idia henia, ia ese unai alaia tauna do ia hamasea totona. 13 Unai alaia tauna do umui bogahisihisi henia lasi. Alaia taudia korikori be Israela dekena amo do umui kokia momokani, vadaeni emui noho be do ia namo.

Hetoa gabudia gunadia

14 “Emui badibadinai ia noho tauna ena tano hetoana nadi, emui sene taudia idia atoa gauna do umui kokia lasi, Lohiabada emui Dirava ese umui dekenai ia henia noho tano dekenai.”

Uitnesi taudia edia taravatu

15 Ma Mose ia gwau, “Uitnesi tauna tamona ena hereva be hegeregere lasi, kerere tauna ta ena kara dika o iena kerere hamomokania totona. To uitnesi taudia rua o toi edia hereva ese samani hereva ta do idia hamomokania. 16 Bema koikoi tauna ta ese tau ta ia samania, ia gwau, ‘Unai tau ia kerere,’ 17 unai tatau ruaosi be Lohiabada tomadiho gabuna tamona dekenai do idia lao. Unuseni dubu ena hahelagaia taudia bona kota biagudia, dagi taudia ese unai kerere do idia tahua. 18 Unai kota biagudia ese unai kerere do idia tahua namonamo, bona bema idia davaria unai uitnesi ese iena varavara ia samania koikoi, 19 vadaeni do umui dogoatao, ia ese iena varavara do idia henia kerere davana hegeregerena, be ia ese do ia abia. 20 Vadaeni Israela taudia oredia be inai kara do idia kamonai, bona do idia gari, bona kara dika unai bamona do idia karaia lou lasi umui emui huanai. 21 Do umui bogahisihisi henia lasi, to kerere davana inai bamona do umui karaia: Mauri ena davana be mauri, matana ena davana be matana, isena ena davana be isena, imana ena davana be imana, aena ena davana be aena.”

Copyright information for `HMO