Deuteronomy 31

Iosua ese Mose ena gabu ia abia

Mose ese inai hereva ibounai Israela taudia dekenai ia hamaoroa. Bona ia ese ma idia dekenai ia gwau, “Hari dina dekenai lauegu mauri dinadia be 120. Lauegu goada be hegeregere lasi umui do lau hakaua noho. Bona Lohiabada ese lau ia hamaoroa vadaeni, ia gwau, ‘Oi be inai Ioridane Sinavai do oi hanaia lasi.’ Lohiabada, emui Dirava be umui emui vairana dekenai unai sinavai do ia hanaia. Ia ese unuseni idia noho bese taudia umui emui vairana dekenai do ia hadikaia ore. Edia tano be do umui abia, bona do umui noholaia. Lohiabada ese idia do ia hadikaia ore, Sihona bona Oga, Amoro taudia edia king ia alaia mase, bona edia tano ia hadikaia ore bamona. Lohiabada ese umui do ia durua, vadaeni umui ese idia do umui halusia. Vadaeni umui dekenai lau hamaoroa vadaeni hegeregerena, idia do umui hadikaia ore. Do umui goada, emui lalona do umui ha-aukaia, bona idia dekenai do umui gari henia lasi. Badina be Lohiabada, emui Dirava ese umui dekenai do ia noho. Ia ese umui do ia negea lasi, ia ese umui do ia rakatania lasi.”

Unai neganai Mose ese Iosua ia boiria, Israela taudia ibounai edia vairana dekenai ia hereva henia, ia gwau, “Iosua e, do oi goada, oiemu lalona do oi ha-aukaia, badina inai orea taudia danu do oi raka vareai, Lohiabada ese iseda sene taudia dekenai ia gwauhamata henidia tano dekenai. Oi ese unai tano idia edia huana dekenai do oi haria, edia tano korikori do ia lao. Lohiabada be oiemu vairana dekenai do ia lao, bona ia ese oi do ia bamoa. Ia ese oi do ia negea lasi, bona oi do ia rakatania lasi. Oiemu kudouna do ia manoka lasi, do oi gari lasi.”

Taravatu be lagani 7, 7 ibounai do idia duahia

Mose ese Lohiabada ena Taravatu ia torea, vadaeni Levi helaga taudia bona Israela tau badadia dekenai ia henia. Unai Levi taudia ese Lohiabada ena Taravatu Maua idia naria noho. 10 Mose ese idia ia oda henia, ia gwau, “Lagani 7 idia ore nega ibounai, abiatorehai dekena amo ruhaia lagani neganai, inai Taravatu be Israela taudia edia vairana dekenai do umui duahia. Duahia negana be Au Raurau Ruma Maragidia aria ena nega. 11 Israela taudia ese Lohiabada emui Dirava ena vairanai, bona iena abia hidi gabuna dekenai idia haboua mai neganai, inai Taravatu do umui duahia hedinarai, idia ibounai do idia kamonai. 12 Taunimanima ibounai do umui haboua, tau bona hahine, memero bona kekeni, bona idau taudia, emui hanua dekenai idia noho danu. Vadaeni do idia kamonai, edia lalona be do idia kehoa, bona Lohiabada emui Dirava do idia gari henia. Bona inai Taravatu ena hereva ibounai do idia badinaia, bona edia kara do idia karaia. 13 Edia natudia be inai Taravatu idia do diba lasi. Vadaeni do idia kamonai, bona do idia diba. Unai neganai Lohiabada, emui Dirava do idia gari henia, bona ia do idia kamonai henia, Ioridane Sinavai do umui hanaia, bona do umui abia tano dekenai do idia noho dinadia ibounai.”

Lohiabada ena hereva dokona Mose dekenai

14 Lohiabada ese Mose dekenai ia hereva, ia gwau, “Oi kamonai, oi be kahirakahira do oi mase. Iosua do oi boiria, umui ruaosi be Palai Dubu dekenai do umui raka vareai. Unuseni lau ese oda do lau henia.” Vadaeni Mose bona Iosua idia lao, Palai Dubu lalonai idia raka vareai. 15 Bona Lohiabada be Palai Dubu lalonai idia dekenai ia hedinarai, ori ta lalonai. Inai ori be Palai Dubu ena iduara badinai ia hedinarai. 16 Lohiabada ese Mose dekenai ia hereva, ia gwau, “Oi kamonai, oi be kahirakahira do oi mase. Bona oi mase murinai, inai bese taudia do idia toreisi, dirava idaudia, do idia lao tanodia edia dirava dekenai do idia tomadiho henia, lau do idia rakatania, bona lauegu Taravatu do idia utua. 17 Unai dina dekenai lau be idia dekenai do lau badu, bona idia do lau rakatania, bona lauegu vairana be idia dekena amo do lau hunia, vadaeni do idia dika momokani. Hisihisi bona hekwarahi momo do idia davaria. Vadaeni unai neganai do idia gwau, ‘Inai dika be ita dekenai idia ginidae badina be iseda Dirava be ita dekenai ia noho lasi, ani?’ 18 Momokani, unai dina dekenai lau ese lauegu vairana do lau hunia, edia kara dika dainai, bona dirava idaudia dekenai idia lao dainai.

19 “Unai dainai inai ane do oi torea. Israela taudia dekenai do oi hadibaia, vadaeni inai ane do idia abia. Bona inai ane ese Israela taudia do ia samania, lauegu vairana dekenai. 20 Badina be edia sene taudia dekenai lau gwauhamata henidia tano dekenai idia do lau hakaua vareai, rata bona hani dekenai ia honu noho tano dekenai. Unuseni do idia aniani, idia boga kunu, bona edia tauanina do idia bada. Vadaeni idia ese dirava idaudia do idia tahua, edia hesiai gaukara do idia karaia, lau do idia negea, bona lauegu taravatu do idia utua.

21 “Vadaeni dika momo, bona hekwarahi momo idia dekenai do idia ginidae neganai, inai ane ese idia do ia samania. Badina be idia edia natudia taudia ese inai ane do idia laloaboio lasi. Inai bese be unai tano dekenai lau ese do lau hakaua vareai lasi neganai, lau diba dahaka bona dahaka idia laloa noho, bona edena kara do idia karaia.”

22 Unai dainai unai dina dekenai Mose ese inai ane ia torea, bona ia ese Israela taudia dekenai ia hadibaia.

23 Lohiabada ese Iosua Nunu ia hamaoroa, ia gwau, “Do oi goada, oiemu lalona do oi ha-aukaia, Israela taudia do oi hakaua, vadaeni idia dekenai lau gwauhamata henidia tano dekenai do idia vareai. Lau danu ese oi do lau bamoa noho.”

24 Mose ese inai Taravatu ena hereva ibounai Buka dekenai ia torea haorea. 25 Vadaeni Mose ese Levi taudia, Lohiabada ena Taravatu Maua idia naria taudia ia oda henidia, ia gwau, 26 “Inai Taravatu Buka do umui abia, Lohiabada, emui Dirava ena Taravatu Maua ena badibadinai do umui atoa. Inai Buka unuseni ia noho ese, Lohiabada ena bese taudia do ia samania noho. 27 Badina be umui emui kamonai lasi bona dagedage be lau diba. Lau mauri noho dinadia lalonai umui ese Lohiabada umui kamonai henia lasi. Be, lau mase murinai edena bamona do umui karaia?

28 “Emui iduhu gunalaia taudia ibounai bona emui tau badadia ibounai be lauegu vairana dekenai do umui haboua, vadaeni lau ese inai hereva do lau gwauraia: Guba bona tanobada do lau boiridia, unai emui gunalaia taudia edia kara do idia uitnesi henia totona. 29 Badina be lau diba, lau mase murinai umui be do umui kara dika, bona umui dekenai lau hadibaia hereva do umui negea. Bona dina gabeai dika be umui dekenai do ia ginidae, badina be Lohiabada ena vairana dekenai do umui kara dika, bona iena badu do umui havaraia, ia taravatua karadia umui karaia dainai.”

Mose ena ane

30 Vadaeni Mose ese Israela taudia ibounai dekenai inai ane ena hereva ia gwauraia, ela bona ia ore. Ane ena anina be inai:

Copyright information for `HMO