Deuteronomy 4

Mose ese Israela taudia ia hamaoroa, Dirava do idia kamonai henia

Mose ese Israela taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Lau ese umui lau hadibaia taravatu ibounai do umui kamonai henia bona badinaia. Unai bamona neganai Lohiabada, emui sene taudia edia Dirava umui dekenai do ia henia tanona, be do umui raka vareai bona abia. Umui dekenai lau henia vadaeni taravatu dekenai hereva ma ta do umui atoa lasi, bona unai taravatu dekena amo hereva ta do umui kokia lasi. To Lohiabada, emui Dirava ena oda, lau ese umui dekenai lau henia gaudia do umui badinaia.

“Bala Peoro dekenai Lohiabada ena kara umui sibona matana dekenai umui itaia vadaeni. Lohiabada emui Dirava ese umui emui huanai Bala idia tomadiho henia taudia ibounai ia aladia mase. To umui ese Lohiabada, emui Dirava umui abidadama henia taudia ibounai, be umui mauri noho ia mai bona harihari.

“Umui laloa, Lohiabada, lauegu Dirava ese lau dekenai ia henia oda bona taravatu be umui dekenai lau hadibaia vadaeni. Do umui raka vareai bona abia tano dekenai, unai oda bona taravatu do umui badinaia. Idia do umui badinaia namonamo, badina be emui aonega, bona emui laloa goada, be bese idauidau dekenai do ia hedinarai. Bona inai taravatu ibounai do idia kamonai neganai do idia gwau, ‘Momokani inai bese badana be aonega bona laloa goada besena!’

“Badina be edena bese badana edia dirava ese iena bese dekenai ia noho kahirakahira, Lohiabada iseda Dirava ita kahirakahira ia noho bamona? Ita ese durua totona Dirava dekenai ita boiboi henia neganai, noinoi ibounai ia ese ia kamonai. Bona edena bese badana edia taravatu be maoromaoro, lau ese hari dina umui dekenai lau henia taravatu ibounai bamona?

“Do umui naria namonamo! Emui mauri do umui naria, Lohiabada ena hoa kara do umui laloaboio garina. To emui mauri dinadia ibounai lalonai, emui matana idia itaia vadaeni hoa gaudia do umui laloatao. Umui emui natudia bona tubudia dekenai inai gaudia do umui hadibaia namonamo. 10 Sinai Ororo dekenai, Lohiabada emui Dirava ena vairanai umui gini dinana do umui laloa. Unai neganai Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau, ‘Israela taudia do oi haboua lauegu vairana dekenai, lauegu hereva do idia kamonai, vadaeni tanobada dekenai idia noho dinadia ibounai, lau dekenai do idia matauraia bona kamonai henia. Bona lauegu hereva be edia natudia dekenai do idia hadibaia danu, lau dekenai do idia gari henia totona.’

11 “Emui natudia inai bamona do umui hadibaia: Umui raka lao, ororo badibadinai umui gini. Unai neganai lahi hururuhururu be ororo dekena amo ia daekau guba dekenai, bona ori koremana ese dibura dekena amo unai gabu ia koua. 12 Vadaeni Lohiabada ese lahi lalona dekena amo umui dekenai ia hereva, iena hereva umui kamonai, to iena toana umui itaia lasi, iena gadona sibona umui kamonai. 13 Vadaeni iena taravatu umui dekenai ia hadibaia, taravatu 10. Ia gwau inai taravatu 10 do umui badinaia. Nadi palaka rua dekenai inai taravatu ia torea. 14 Unai neganai Lohiabada ese lau ia hamaoroa, iena taravatu, bona iena oda umui dekenai do lau hadibaia. Vadaeni Ioridane Sinavai do umui hanaia murinai, do umui abia tanona lalonai inai taravatu bona oda do umui badinaia.

Kaivakuku dekenai do idia tomadiho henia lasi

15 “Lohiabada ese Sinai Ororo ena lahi dekena amo umui dekenai ia hereva dinana dekenai iena toana umui itaia lasi. Unai dainai do umui naria namonamo, 16 umui kerere, laulau ta umui karaia garina, tau ena laulauna o hahine ena laulauna, 17 o tanobada ena mauri gauna ta ena laulauna, o ataiai dekenai ia roho manuna ta ena laulauna, 18 o tano dekenai ia rau gauna ta ena laulauna, o davara dekenai ia noho gwarume ta ena laulauna. 19 Do umui naria namonamo danu, guba dekenai umui itaia gaudia, dina bona hua bona hisiu be do umui lalodia kerere, bona do umui tomadiho henidia garina. Lohiabada emui Dirava ese inai gaudia idau bese taudia dekenai ia henia, do idia tomadiho henidia totona. 20 To Lohiabada ese Aigupito dekena amo umui ia hamauria, amu ena lahi dekena amo umui ia hamauria bamona. Umui ia veria mauri vadaeni, iena bese korikori do umui lao totona. Hari dina dekenai umui be iena bese.

21 “Lohiabada ese lau dekenai ia badu umui dainai, vadaeni ia gwauhamata, lau ese Ioridane Sinavai do lau hanaia lasi. Bona ia gwau Lohiabada emui Dirava ese umui dekenai do ia henia tano namona do lau raka vareai lasi. 22 Lau be inai kahana tano dekenai do lau mase, Ioridane Sinavai unai kahana be do lau hanaia lasi. To umui be do umui hanaia, bona unai tano namona do umui abia. 23 Do umui naria namonamo, Lohiabada emui Dirava ese umui ia henia taravatu be do umui laloaboio lasi. Bona laulau ta do umui karaia lasi, badina be Lohiabada emui Dirava ese unai bamona kara ia taravatua momokani. 24 Badina be Lohiabada emui Dirava be lahi badana momokani bamona. Ia ese gau ibounai ia araia haorea noho. Ia ura lasi momokani idau dirava do umui abia.

25 “Umui be unai tano dekenai nega daudau do umui noho neganai, bona emui natudia bona tubudia idia vara, do umui naria namonamo noho, kara dika do umui karaia garina, bona gau ta ena laulauna do umui karaia garina. Badina be Lohiabada ena vairana dekenai inai kara be dika momokani, bona ia be do ia badu. 26 Lau ese hari dina dekenai guba ena ladana dekenai bona tanobada ena ladana dekenai umui lau hamaoroa, bema lau dekenai umui kamonai henia lasi, unai tano dekenai do umui noho daudau lasi. Oibe, Ioridane Sinavai do umui hanaia murinai umui abia tanona dekenai do umui mauri daudau lasi, to do umui mase ore. 27 Lohiabada ese bese idauidau edia huanai umui do ia lulua. Bona unai idau bese edia huanai umui noho gabudia dekenai, do umui be momo lasi. 28 Unai gabudia dekenai au dirava bona nadi dirava, taunimanima edia imadia dekenai karaia gaudia do umui tomadiho henia. Unai dirava be gau idia itaia diba lasi, idia kamonai diba lasi, idia aniani diba lasi, bona idia bonaia diba lasi. 29 To unai gabudia dekenai, umui ese Lohiabada emui Dirava do umui tahua. Bona bema Dirava umui tahua mai emui lauma ibounai neganai, do umui davaria. 30 Gabeai dinadia, inai hisihisi ibounai umui dekenai idia vara neganai, Lohiabada emui Dirava dekenai do umui giroa lou, bona do umui kamonai henia. 31 Badina be Lohiabada emui Dirava be bogahisihisi Diravana, ia ese umui do ia rakatania lasi, umui do ia hadikaia ore lasi. Bona iena gwauhamata, emui sene taudia dekenai ia henia gauna do ia laloaboio lasi.

32 “Nega gunadia edia sivarai do umui laloa, Dirava ese taunimanima ia karaia hamatamaia tanobada dekenai ia mai bona harihari. Tanobada kahana kahana ibounai do umui tahua. Kara badana ta inai bamona be nega ta ia vara, a? Inai bamona sivaraina ta be nega ta tau ta ese ia kamonai, a? 33 Nega ta bese ta taudia ese Dirava ena gadona lahi dekena amo ia hereva idia kamonai, umui ese umui kamonaia bamona? Unai bese be ia mauri noho diba, a? 34 O nega ta Dirava ese bese ta dekenai ia lao, idau bese dekena amo ia abidia, iena bese, a? Inai bamona be Lohiabada emui Dirava ese umui dekenai Aigupito dekenai ia karaia, ani? Umui emui vairana dekenai Lohiabada ese iena siahu bona goada ia hedinaraia, gorere bona hisihisi dekena amo, toa bona hoa karadia dekena amo, tuari dekena amo, bona gari bada gaudia ia havaraia dekena amo.

35 “Lohiabada ese inai gaudia umui dekenai ia hedinaraia, be do umui diba momokani ia sibona be Dirava, dirava ma ta be lasi. 36 Guba dekena amo umui dekenai ia hereva, umui do ia hadibaia totona. Tanobada dekenai iena lahi badana ia hedinaraia, vadaeni iena hereva be lahi dekena amo umui kamonai. 37 Lohiabada ese emui sene taudia ia ura henidia dainai, ia ese umui ia abia hidi. Bona mai ena siahu badana danu, ia sibona ese Aigupito dekena amo umui ia hakaua mai. 38 Bese badadia bona bese goadadia, emui goada idia hanaia besedia, be umui emui vairana dekenai Lohiabada ese ia luludia. Inai bamona ia karaia, edia tano dekenai umui do ia hakaua vareai totona, bona edia tano do umui abia totona. Hari dina inai tano be umui emui.

39 “Unai dainai hari dina umui diba momokani, bona do umui laloaboio lasi, Lohiabada be Dirava, guba dekenai bona tanobada dekenai. Ia sibona be Dirava, ta ma be lasi. 40 Unai dainai, iena taravatu bona iena oda hereva, hari dina umui dekenai lau henia noho gaudia, do umui badinaia. Inai bamona neganai, umui be namo, emui natudia bona tubudia danu do idia namo. Bona emui mauri dinadia do idia momo, Lohiabada emui Dirava, ese umui dekenai ia henia hanaihanai tanona dekenai.”

Heau mauri hanua, Ioridane Sinavai ena dina daekau kahanai

41 Vadaeni Mose ese hanua toi ia abia hidi Ioridane Sinavai ena dina daekau kahana dekenai. 42 Inai hanua toi be heau mauri totona gabudia. Bema tau ta ese ma tau ta ia alaia kava, ia marere kerere dainai, o ia itaia kerere dainai, unai bamona ia kerere kava tauna ese unai hanua ta dekenai ia heau diba, do ia mauri totona.

43 Inai hanua toi be inai: Besere, tano kaukau ororo gabuna dekenai. Ia be Rubena iduhu taudia edia. Ma hanua ta be Ramoto, Gileada tano dekenai. Ia be Gado iduhu taudia edia. Ma hanua ta be Golana, Basana tano dekenai. Ia be Manase iduhu taudia edia.

Mose ese iena haroro ia hadokoa, bona Dirava ena Taravatu ia henia

44 Mose ese Dirava ena Taravatu Israela taudia dekenai ia henia. 45 Oda bona kota hereva maoromaoro bona taravatu be inai, Mose ese Israela taudia dekenai ia gwauraia, Aigupito dekena amo idia raka mai murinai. 46 Inai hereva ia gwauraia gabuna be Ioridane Sinavai ena dina daekau kahanai Bete Peoro hanua kahirakahira, Sihona, Amoro edia king, Hesebona dekenai noho tauna, ena tano dekenai. Inai Sihona be Mose bona Israela taudia ese idia halusia, Aigupito idia rakatania murinai. 47 Bona Sihona ena tano idia abia, Oga, Basana ena king ena tano danu idia abia. Unai king ruaosi be Amoro taudia edia king, bona edia gabu be Ioridane Sinavai ena dina daekau kahanai.

48 Inai tano be Aroere hanua, Aranona Sinavai ena isena dekena amo mirigini kahanai ela bona Siriona Ororo, unai be Heremona Ororo ena ladana ta. 49 Ma inai tano danu be Araba ena tano palaka ibounai, Ioridane Sinavai ena dina daekau kahanai, ela bona Davara Mase dekenai, bona dina daekau kahanai Pisiga Ororo dekenai.

Copyright information for `HMO