Deuteronomy 8

Tano namona dekenai do umui raka vareai bona abia

Ma Mose ia hereva, ia gwau, “Do umui naria namonamo, hari dina umui dekenai lau henia Taravatu do umui badinaia. Unai bamona umui karaia neganai do umui mauri, bona emui bese do idia momo herea, bona Lohiabada ese umui emui sene taudia ia gwauhamata henidia tano dekenai do umui raka vareai bona abia. Lohiabada, emui Dirava, ese lagani 40 lalonai taunimanima noho lasi tano dekenai umui ia hakaua, do umui laloa. Unai bamona ia karaia, be do umui manau totona, bona umui emui lalona ia tohoa, do ia diba, umui ese iena Taravatu do umui badinaia diba o lasi. Ia ese umui ia hamanaua, bona hitolo ia siaia, vadaeni mana aniani umui dekenai ia siaia. Unai be aniani matamata, umui bona emui sene taudia idia diba lasi gauna. Unai kara dekena amo, Lohiabada ese umui ia hadibaia, taunimanima be aniani sibona dekena amo do idia mauri lasi. Lasi momokani,to Dirava ena hereva ibounai do idia badinaia danu, vadaeni mauri idia abia. Unai lagani 40 ibounai lalonai umui emui dabua idia dika lasi, bona emui aena idia gudu lasi. Umui laloa danu, tau ta ese iena natuna dekenai matakani ia henia bamona, Lohiabada, emui Dirava, ese unai bamona umui dekenai matakani ia henia noho.

“Unai dainai, Lohiabada, emui Dirava, ena Taravatu do umui badinaia, iena dala dekenai do umui raka, bona do umui gari henia. Badina be Lohiabada, emui Dirava, ese tano namona dekenai umui do ia hakaua vareai, mai ena sinavai, mai ena ranu gabudia, bona mai ena ranu guridia tanona. Koura bona ororo gabudia dekenai inai ranu gabudia idia noho. Unai tano danu be mai ena uiti bona bali, vain bona fig audia, apolo audia, olive audia bona hani. Unai tano dekenai paraoa do umui ania boga kunu, bona gau ta totona do umui ogogami lasi. Unai tano ena nadi be auri, bona iena ororo dekenai danu kapa auri umui geia diba. 10 Do umui aniani, emui bogana do idia kunu, vadaeni Lohiabada emui Dirava do umui tanikiu henia, tano namona ia ese umui dekenai ia henia dainai.

Lohiabada do umui laloaboio lasi

11 “Do umui naria namonamo, Lohiabada, emui Dirava do umui laloaboio garina, o iena Taravatu o iena oda, hari dina umui dekenai lau henia gaudia do umui badinaia lasi garina. 12 Do umui aniani, emui bogana do idia kunu. Ruma namodia do umui haginia, do umui noholaia. 13 Umui emui boromakau oreadia bona emui mamoe oreadia do idia momo herea, emui siliva bona emui golo do idia bada, emui gau ibounai be momo. 14 Unai neganai do umui naria namonamo, do umui hekokoroku garina, bona Lohiabada, emui Dirava, Aigupito dekena amo, bona hesiai mai guia dekena amo, umui ia hamauria Diravana do umui laloaboio garina. 15 Ia ese taunimanima noho lasi tano badana bona dikana umui ia hakaua hanai, gaigai bona doadoa edia koria dekena amo umui ia hamauria. Bona nadi hagahaga dekena amo ranu ia mailaia, umui inua. 16 Taunimanima idia noho lasi tanona dekenai ia ese mana dekenai umui ia ubua. Inai mana aniani be emui sene idia diba lasi gauna. Metau bona hisihisi dekena amo Lohiabada ese umui ia tohoa, manau bona goada do umui davaria totona, vadaeni dokona neganai, ia ese umui ia hanamoa diba. 17 Unai dainai, emui lalona dekenai inai bamona do umui laloa lasi, do umui gwau lasi, ‘Iseda goada bona iseda siahu dekena amo kohu momo ita davaria.’ 18 To Lohiabada, emui Dirava do umui laloa, badina be ia ese siahu umui dekenai ia henia, kohu momo do umui abia totona. Lohiabada ese hari dina inai bamona ia karaia, be iena gwauhamata emui sene taudia dekenai ia henia gauna do ia hamomokania totona.

19 “To Lohiabada, emui Dirava do umui laloaboio lasi, bona idau dirava murinai do umui raka lasi, edia hesiai gaukara umui karaia lasi, bona idia dekenai do umui tomadiho henia lasi. Bema inai bamona umui karaia, hari dina umui dekenai lau sisiba, do umui mase momokani. 20 Lohiabada ese bese haida umui emui vairana dekenai ia hadikaia ore bamona, umui danu do ia hadikaia ore, bema iena hereva umui kamonai henia lasi neganai.”

Copyright information for `HMO