Ecclesiastes 2

Moale be anina lasi

Egu lalona dekenai lau gwau: Lau ese moale ena dala do lau tohoa, moale ese egu mauri do ia hanamoa, o lasi. To lau davaria moale danu be anina lasi. Lau davaria danu kiri be kavakava, bona moale ese lau ia hanamoa lasi. Lau ese lalona kehoa ena badina lau tahua noho dainai, uaina inua kara lau tohoa, mai ena moale karadia danu. Badina lau ura diba dahaka kara ese taunimanima do ia durudia, edia nega sisina, inai tanobada dekenai idia noho neganai.

Gaukara badadia lau karaia: Egu ruma haida lau haginia, bona egu vain umadia lau hadoa. Uma ma haida danu lau karaia, bona huahua audia idauidau be unai uma lalonai lau hadoa. Lau ese ranu gabudia lau geia egu uma huahua audia do lau hapariparia totona. Hesiai taudia bona hahine danu lau hoia, bona hesiai memero bona kekeni be egu ruma dekenai idia vara. Egu nanigosi bona mamoe oreadia be momo herea, Ierusalema dekenai idia noho guna taudia ibounai edia, be lau ese lau hanaia. Siliva bona golo momo lau haboua, bona king idauidau edia kohu, bona provins momo edia kohu danu. Ane abia tatau bona hahine danu ese lau totona ane idia abia. Bona hahine momo lau adavaia, taunimanima edia ura hegeregerena. Vadaeni egu ladana be bada herea momokani.

Lau ese Ierusalema dekenai idia noho guna taudia ibounai lau hereaia. Bona egu aonega be lau dekenai ia do noho.

10 Egu ura gaudia ibounai lau abia, bona egu kudouna dekena amo moale ta lau koua lasi. Badina be egu hekwarahi ibounai dainai, egu kudouna ia moale noho, bona inai lau abia gau namodia be egu ahuna korikori, lau gwau.

11 To unai neganai, egu imana ena gaukara bada, bona egu hekwarahi ibounai lau laloa, vadaeni egu lalona ia kehoa, idia ibounai be anina lasi, lai bema lau lulua kava hegeregerena. Lau ia hanamoa gauna ta be lasi, lasi momokani.

Aonega bona kavakava ruaosi be anina lasi

12 Unai neganai lau ese aonega ena dala lau laloa, kavakava bona lebulebu edia dala danu. Badina be king matamatana ta ese, king gunadia edia kara hegeregerena sibona do ia karaia, ani? 13 Lau ese lau davaria, aonega ena namo ese kavakava ena namo ia hereaia noho, diari ese dibura ia hereaia noho bamona. 14 Aonega taudia ese idia karaia noho karadia idia itaia noho, to kavakava taudia ese dibura lalonai idia raka noho. To lau diba danu, idia ibounai edia dokona be tamona sibona. 15 Lau sibona dekenai lau laloa, lau gwau, “Bema egu dokona be kavakava taudia edia dokona hegeregerena, egu aonega namo herea ena namo be dahaka?” Bona egu lalona ia haere, ia gwau: “Aonega danu be anina lasi.” 16 Aonega tauna bona kavakava tauna ruaosi, be taunimanima ese idia do idia laloatao daudau lasi. Badina gabeai neganai, idia ibounai be taunimanima ese do idia laloaboio momokani. Aonega tauna be ia mase noho, kavakava tauna ia mase noho hegeregerena.

Hekwarahi be anina lasi

17 Unai dainai mauri lau ura henia lasi, badina be tanobada dekenai lau karaia gaukara ibounai be anina lasi, lai lau lulua kava hegeregerena. 18 Bona lau ese egu hekwarahi dekenai lau karaia vadaeni gaudia danu lau ura henidia lasi, badina be egu murinai do ia mai tauna dekenai, inai gaudia do lau rakatania. 19 Bona inai tau be do ia aonega o kavakava, daika ia diba? To ia ese egu hekwarahi bona egu aonega dekena amo lau karaia gaudia ibounai do ia biagua. Inai danu be anina lasi. 20 Unai dainai lau ese hekwarahi dekenai lau karaia gaukara dainai, egu lalona ia hisihisi. 21 Badina be tau ta ese sedira mai aonega, bona lalona kehoa, bona mai ena diba bada do ia karaia gaudia ibounai do ia rakatania, bona ia hekwarahi lasi tauna ese unai gaudia do ia abia. Inai danu be anina lasi, bona ia maoro lasi. 22 Tau ta ena gaukara ibounai, bona iena laloa hekwarahi ibounai totona iena davana be dahaka? 23 Badina be iena dina ibounai lalonai be ia hisihisi bada noho, bona iena gaukara totona ia laloa hekwarahi noho. Hanuaboi neganai danu ia laga-ani diba lasi. Inai danu be anina lasi.

24 Tau ta ena dala namo herea be inai: Do ia aniani, do ia inuinu, bona iena hekwarahi dekena amo ia abia gaudia do ia moalelaia. Ma egu lalona ia kehoa, inai bamona moale be Dirava ese ia henia noho. 25 Badina bema Dirava ia noho lasi neganai, daika do ia aniani bona do ia moale diba? 26 Badina be Dirava ese ia laloa namo henia tauna dekenai aonega, lalona kehoa bona moale ia henia noho. To Dirava ese kara dika tauna dekenai hekwarahi ia henia noho, ia ese kohu bona moni do ia haboua, Dirava ese ia laloa namo henia tauna dekenai unai kohu bona moni do idia henia totona. Inai ibounai danu be anina lasi. Ia be lai lulua kava karana hegeregerena.

Copyright information for `HMO