Ecclesiastes 9

Inai gau ibounai lau laloa momo, bona lau itaia, kara maoromaoro taudia, bona aonega taudia edia kara, be Dirava ena imana ese ia hakaua noho. To taunimanima idia diba lasi Dirava ese do ia ura henidia, o do ia badu henidia. Idia ibounai edia dokona be tamona — kara maoromaoro taudia, kara dika taudia, laloa goeva taudia, bona laloa miro taudia, boubou idia henia taudia, bona boubou idia henia lasi taudia. Kara namo tauna, bona kara dika tauna be hegeregere. Dirava ena ladanai ia gwauhamata tauna, bona Dirava ena ladanai ia gwauhamata lasi, gari dainai, tauna danu be hegeregere.

Tanobada dekenai idia vara karadia ibounai edia dika badana ta be inai: Taunimanima ibounai edia dokona be tamona. Idia mauri noho neganai, edia kudoudia be dika bona kavakava dekenai idia honu momokani. Unai murinai, edia dokona be tamona — mase.

Mauri taudia sibona be mai edia gau namodia davaria dalana. Ia mauri noho sisia ena namo ese ia mase vadaeni laiona ena namo ia hereaia noho. Badina be mauri taudia idia diba do idia mase, to mase taudia be gau ta idia diba lasi. Idia be mai edia ahuna lasi, bona taunimanima ese mase taudia idia laloaboio momokani.

Inai mase taudia edia lalokau, edia badu, bona edia mama be idia ore momokani, bona tanobada dekenai idia karaia noho karadia ibounai edia huanai, be kara ta do idia karaia lou lasi.

Sisiba, kara maoromaoro taudia dekenai

Do oi lao, oiemu aniani do oi ania mai moale danu, bona uaina do oi inua, mai lalona namo danu. Badina be Dirava ese oiemu kara dekenai ia laloa namo vadaeni. Nega ibounai, moale bona lalona namo ena toana do oi hedinaraia noho.

Oiemu adavana, oi ura henia hahine, danu do umui moale hebou, emui mauri daudau lasi dina ibounai lalonai. Dirava ese inai mauri, tanobada dekenai oi dekenai ia henia, dina ibounai be anina lasi. To do oi moalelaia, badina be inai moale sisina sibona, be oiemu gaukara mai hekwarahi ena davana. 10 Oiemu imana ese ia davaria gaukara ibounai, be do oi karaia mai oiemu goada ibounai danu. Badina be mase taudia edia gabu, oi lao gabuna, dekenai be kara ta lasi, laloa ta lasi, diba bona aonega ta lasi.

11 Ma gau ta lau diba inai: Inai tanobada lalonai, heau helulu dekenai, heau haraga taudia be guna lasi, bona tuari lalonai, goada taudia idia kwalimu lasi. Aonega taudia ese aniani idia abia lasi, diba momo taudia ese kohu momo idia davaria lasi, bona gaukara bada taudia be do idia hanamoa lasi. Badina ibounai ese nega dika idia davaria noho, bona inai dika ia vara kava noho.

12 Ma danu, taunimanima be edia nega idia diba lasi. Gwarume be reke ese ia abidia haraga, bona manu be tarapu ese ia koudia haraga. Unai bamona danu, nega dika ese taunimanima ia abidia, idia diba lasi negana dekenai.

Aonega be namo, kavakava be dika

13 Ma kara ta ia vara, lau itaia. Bona lau laloa inai kara ese aonega ena toana ia hedinaraia momokani, gauna be inai: 14 Hanua maragina ta ena taunimanima be momo lasi. Vadaeni king badana ta ese unai hanua ia tuari henia, ia koua hagegea, bona tano momo ia haboua hagegea, hanua do ia abia totona. 15 To unai hanua lalonai be ogogami tauna ta mai ena aonega, bona ia ese iena aonega dekena amo unai hanua ia hamauria. To tau ta ese unai ogogami tauna ia laloatao lasi.

16 Unai neganai lau gwau, “Aonega ena namo ese goada ena namo ia hereaia noho.” Momokani, unai ogogami tauna ena aonega be idia ese idia negea, bona iena hereva idia kamonai henia noho lasi. 17 To aonega tauna ena hereva, regena bada lasi ia gwauraia noho, be namo, bona lohia ena haroro, kavakava taudia edia hebou lalonai be dika.

18 Aonega ena namo ese tuari gaudia edia namo ia hereaia noho. To bema tau tamona ese kara dika ia karaia neganai, ia ese kara namodia momo ia hadikaia diba.

Copyright information for `HMO