Ephesians 4

Ita Keristani taudia be tauanina tamona

Unai dainai lau, Lohiabada ese iena hesiai gaukara lalonai lau ia guia tauna, umui lau sisiba henia inai: Dirava ese umui ia boiria vadaeni, unai dainai iena boiboi hegeregerena do umui noho, do umui noho maoromaoro. Nega ibounai do umui manau, do umui manada, bona do umui haheauka. Bema haida ese metau umui dekenai idia henia neganai, idia do umui lalokau henia noho. Lauma Helaga ese umui dekenai laloa tamona ia henia vadaeni, iena maino dekena amo. Inai maino be varo bamona umui ia guia hebou, orea tamona. Vadaeni do umui naria namonamo, inai maino do umui dogoatao noho. Tauanina be tamona. Lauma Helaga danu be tamona. Dirava ese umui ia boiria totona ena davana namona naria kara danu be tamona. Lohiabada be tamona, abidadama be tamona, bapatiso be tamona. Dirava danu be tamona, ia be ita ibounai iseda Tamana. Ia be ibounai edia Lohiabada, bona ibounai edia lalona dekenai ia gaukara, bona ibounai edia lalona dekenai ia noho.

Dirava ese ita ta ta ibounai dekenai harihari gauna idauna ta ia henia. Ia henia be Keriso ena hariharibada ena bada hegeregerena. Buka Helaga lalonai ia torea hegeregerena, ia gwau:

“Atai dekenai ia daekau lao neganai,
abia mauri mai guia taudia momo ia danu ia abia lao.
Bona harihari gaudia taunimanima dekenai ia henia.”
Inai hereva “Ia daekau lao” ena anina be dahaka? Ena anina be inai: Guna ia diho mai tanobada dekenai, tanobada henuna kahanai. 10 Bona inai ia diho mai tauna be danu ia daekau lao. Guba ena ataiai momokani dekenai ia lao, guba bona tanobada edia gabu idauidau ibounai do ia hahonua totona. 11 Oibe, Keriso ese harihari gaudia taunimanima dekenai ia henia. Haida dekenai be aposetolo dagi ia henia, haida dekenai be peroveta dagi ia henia, haida be evanelia gaukara taudia, haida be haroro taudia, haida be hadibaia taudia. 12 Inai bamona harihari gaudia ia henia, be Dirava ena taudia ibounai do ia durua totona. Inai be Dirava ena hesiai gaukara do idia karaia namonamo, bona Keriso ena tauanina do ia gini goada totona. 13 Unai dekena amo ita ibounai iseda abidadama do ia tamona, bona iseda diba Dirava ena Natuna dekenai danu be tamona. Bona ita be tau badadia do ita halaoa, oibe, Keriso ena bada hegeregerena danu do ita abia gwauraia.

14 Vadaeni namo ita be natuna maragidia bamona ita noho lasi, hadibaia hereva idauidau ese ita do idia koia lou lasi. Badina be koikoi taudia edia hadibaia hereva ese haida idia hakaua kerere vadaeni. Idia be vanagi bamona, bona unai koikoi hereva be lai bamona, idia ia doria lao, doria mai, vadaeni idia hure kava davara dekenai bamona. 15 To idia ese ita do idia koia lasi. Lasi momokani. Ita ese taunimanima do ita lalokau henia, bona inai lalokau dekena amo, hereva momokani do ita gwauraia. Vadaeni Keriso ena mauri dala lalonai do ita tubu daekau momokani, bona Keriso be iseda orea ena kwarana. 16 Keriso be kwarana dainai, tauanina ena kahana ibounai be ia dainai idia noho hebou bona idia gaukara hebou, bona kara ibounai be laloa tamona dekena amo idia karaia. Ta ta edia gaukara, edia gaukara korikori idia karaia noho. Unai dala dekenai tauanina be lalokau dekena amo ia tubu daekau noho.

Keristani taudia edia mauri be matamata

17 Unai dainai, Lohiabada ena ladana dainai umui lau sisiba henia, harihari ia lao, Dirava diba lasi taudia bamona umui noho lasi. Idia edia laloa be anina lasi. 18 Edia laloa be dibura. Dirava ena mauri be idia davaria diba lasi, badina be ia dekena amo edia laloa idia koua, bona iena dala idia diba lasi. 19 Idia be hemarai lasi momokani. Lebulebu daladia idia ura dikadika, bona matabodaga karadia idia tahua doko lasi.

20 Keriso ena hadibaia hereva be unai bamona lasi, ani? 21 To umui ese Keriso ena gadona umui kamonai momokani, bona iena hereva momokani umui diba vadaeni. 22 Unai dainai lauegu sisiba be inai: Emui mauri gunana be dabua gunana bamona do umui kokia. Badina be iena dika bona iena koikoi dainai, ia be mase dekenai ia lao noho. 23 Umui emui laloa bona emui kudouna do umui hamatamataia, be gau badana. 24 Mauri matamata do umui atoa, dabua matamata umui atoa bamona. Inai mauri matamata dainai, emui toana be Dirava ena toana bamona, ia ese ia karaia gauna. Inai mauri matamata ena kara be maoromaoro, helaga bona momokani.

25 Unai dainai hereva koikoi do umui hadokoa momokani. Umui ibounai ta ta dekenai hereva momokani do umui gwauraia, badina ita ibounai be Keriso ena tauanina tamona ena kahana taudia. 26 Bema umui badu neganai, kara dika do umui karaia lasi. Bona dina do ia diho lasi neganai, emui badu do umui haorea. 27 Satani ena dala do umui kehoa lasi. 28 Henaoa tauna be do ia henaoa lou lasi. To gaukara namona iena imana dekena amo do ia karaia, vadaeni ia ese ogogami taudia do ia durua diba. 29 Hereva mirodia do umui gwauraia lasi, hereva namodia sibona. Vadaeni emui hereva idia kamonai taudia ese durua bona namo do idia davaria, bona emui hereva dekena amo manoka taudia do umui hagoadaia. 30 Bona Dirava ena Lauma Helaga ena lalona do umui hisihisi henia lasi. Badina Lauma Helaga be Dirava ena toana umui emui latanai, bona do ia noho ela bona hamauria Dinana dekenai. Inai toana ena anina be, Dirava ese iena gwauhamata gauna, emui hamauria, do ia badinaia momokani. 31 Heai, dagedage, bona badu do umui koua. Hereva dika, laloa dika, bona samania koikoi hereva ibounai do umui hadokoa. 32 Umui ibounai ta ta do umui durua, bona ibounai ta ta do umui bogahisihisi henia. Bona ibounai ta ta edia kara dika do umui gwauatao, Dirava ese Keriso dainai emui dika ia gwauatao hegeregerena.

Copyright information for `HMO