Ephesians 5

Diari lalonai do umui noho

Umui be Dirava ena natuna taudia, iena lalokau. Unai dainai, Dirava ena kara bamona do umui karaia be namo. Lalokau ena dala dekenai do umui mauri noho, Keriso ese ita ia lalokau henia bamona, bona ia sibona ena mauri ia atoa diho ita dainai. Iena mauri ia henia, be boubou gauna mai bonana namona Dirava ena vairanai.

Umui be Dirava ena taudia dainai, heudahanai, sihari kava karadia, bona matabodaga, bona kohu ura dikadika kara, be do umui karaia lasi momokani. Lebulebu hereva, hereva kavakava, hevaseha hereva mai miro danu be namo lasi, to Dirava do umui tanikiu henia be namo. Bona do umui diba momokani, heudahanai tauna, sihari kava kara tauna, matabodaga tauna, bona kohu ura dikadika tauna, be gabu lasi, Keriso bona Dirava edia Basileia lalonai. Kohu ura dikadika kara be hegeregere kaivakuku tomadiho henia kara bamona.

Umui naria namonamo, tau ta ese hereva kavakava dekena amo inai kara dikadia lalonai umui do ia veria garina. Badina be inai bamona idia karaia taudia edia latanai Dirava ena badu do ia ginidae momokani, idia kamonai henia lasi dainai. Unai dainai unai bamona idia karaia taudia danu do umui turana karaia lasi. Badina be gunaguna umui be dibura noho taudia, to harihari diari lalonai Dirava ese umui ia atoa vadaeni. Unai dainai diari taudia bamona do umui noho be namo. Badina be diari ese inai bamona gau namodia ia havaraia: Kara namodia, kara maoromaoro, bona hereva momokani. 10 Lohiabada ia ura henia karadia do umui tahua. 11 Dibura karadia, idia be anina lasi karadia, dekena amo do umui raka siri, to unai kara idia karaia taudia do umui sisiba henia, bona edia dika do umui gwauraia hedinarai. 12 Edia hunia kara be mai hemaraina dainai, do lau gwauraia hedinarai lasi. 13 To bema diari ese kara ta ia hedinaraia neganai, unai kara ena badina momokani be ibounai ese idia itaia diba. 14 Bona diari ese ia hedinaraia gaudia ibounai be diari dekenai idia halaoa diba. Unai dainai hereva ta inai bamona ia gwau:

“Mahuta tauna e, do oi noga.
Mase taudia edia huanai dekena amo do oi toreisi,
Keriso ese oi dekenai diari do ia henia.”
15 Unai dainai umui emui kara do umui naria namonamo. Aonega taudia bamona do umui noho, kavakava taudia bamona lasi. 16 Harihari emui nega namona ia noho Dirava ena kara do umui karaia totona. Emui nega do umui haorea kava lasi, badina hari nega be nega dikana. 17 Unai dainai do umui kavakava lasi, to Lohiabada ena ura gaudia sibona do umui tahua.

18 Inuinu dekena amo do umui kekero lasi, inai be emui mauri do ia hadikaia. To Lauma Helaga dekena amo do umui honu. 19 Keristani varavara taudia danu do umui herevahereva, salamo dekena amo, ane dekena amo, bona lauma anedia dekena amo. Ane do umui abia, bona Lohiabada do umui hanamoa emui kudouna lalonai. 20 Nega ibounai, gau ibounai ia henia dainai, Tamana Dirava do umui tanikiu henia, iseda Lohiabada Iesu Keriso ena ladana dainai.

Tau bona hahine edia headava mauri

21 Keriso umui matauraia dainai, umui ibounai ta ta dekenai do umui matauraia.

22 Hahine e, emui adavana do umui kamonai henia, Lohiabada umui kamonai henia hegeregerena. 23 Badina tau be iena adavana ena kwarana, Keriso be ekalesia ena kwarana bamona. Bona Keriso be ekalesia ena Hamauria Tauna, ekalesia be iena tauanina. 24 Unai dainai hahine ese gau ibounai lalonai, edia adavana do idia kamonai henia, ekalesia ese Keriso ia kamonai henia bamona.

25 Tatau e, emui adavana do umui lalokau henia, Keriso ese ekalesia ia lalokau henia bamona. Keriso ese danu iena mauri ia atoa diho ekalesia dainai. 26 Keriso ia mase, ekalesia do ia hahelagaia totona. Ia ese Sivarai Namona ia gwauraia dekena amo, bona ranu lalonai ia huria dekena amo, ekalesia ia hagoevaia momokani. 27 Unai dainai ekalesia be Keriso ese do ia abia, iena. Ia ura iena ekalesia be iena vairanai nega ibounai, mai ena hairaina, miro lasi, makuku lasi bona bero ta lasi. Ia ura ekalesia be helaga bona goevagoeva momokani. 28 Unai bamona danu, namona be tatau ese edia adavana do idia lalokau henia, idia edia tauanina idia lalokau henia hegeregerena. Adavana ia lalokau henia tauna ese sibona ia lalokau henia noho. 29 Badina be tau ta ese sibona ena tauanina ia badu henia diba lasi. To ia ubua noho, bona ia naria noho, Keriso ese ekalesia ia ubua bona naria noho hegeregerena. 30 Ita be Keriso ena tauanina ena kahana ta ta taudia. 31 Buka Helaga lalonai ia torea hegeregerena, ia gwau: “Unai dainai tau ese iena tamana bona sinana do ia rakatania, vadaeni iena adavana sibona dekenai do ia hakapua. Bona idia ruaosi be tauanina tamona do idia noho hebou.” 32 Inai hereva ena anina be hunia bamona, to ia be hereva momokani badana ta. Bona lau laloa iena anina be, Keriso bona iena ekalesia do idia noho hebou totona. 33 To iena anina badana ta danu be inai: Tau ese iena adavana do ia lalokau henia, ia sibona ia lalokau henia hegeregerena. Hahine danu ese iena adavana do ia matauraia.

Copyright information for `HMO