Ephesians 6

Natuna mai edia tamana bona sinana

Memero bona kekeni e, umui emui tamana bona sinana do umui kamonai henia. Kara maorona be unai. “Emui tamana bona sinana do umui matauraia.” Inai be Buka Helaga ena Taravatu mai ena gwauhamata ginigunana. Badina be inai bamona umui karaia neganai, gwauhamata be inai: “Mauri namona do umui abia, bona emui mauri do ia daudau tanobada dekenai.”

Tamana bona sinana e, emui natudia do umui habadua lasi, to Lohiabada ena hadibaia hereva idia dekenai do umui hadibaia.

Hesiai taudia bona biaguna taudia

Hesiai mai guia taudia e, umui emui biaguna tanobada dekenai do umui kamonai henia mai gari bona mai heudeheude danu. Edia hesiai gaukara do umui karaia mai emui lalona ibounai danu, Keriso ena hesiai gaukara umui karaia bamona. Edia matana dekenai umui idia itaia neganai sibona umui gaukara, a? Inai bamona umui karaia koikoi, umui do idia ura henia totona, a? Inai kara do umui karaia lasi, to do umui gaukara momokani, Keriso dekenai umui gaukara bamona. Mai emui lalona ibounai Dirava ena ura do umui karaia, Emui hesiai gaukara do umui karaia mai emui lalona namo danu, tau ta ena gaukara lasi, to Lohiabada ena gaukara umui karaia bamona. Badina be umui diba ita ta ta ese kara namodia ita karaia neganai, Lohiabada dekena amo davana namona do ita abia. Hesiai mai guia tauna bona ura kwalimu tauna danu, edia gaukara dainai, Lohiabada ena davana be tamona.

Biaguna e, emui hesiai mai guia taudia dekenai kara namo do umui karaia, idia lau hamaoroa umui dekenai do idia kara namo bamona. Idia do umui hagaria lasi. Do umui laloaboio lasi, umui bona emui hesiai taudia danu, emui Biaguna guba dekenai be tamona. Ia ese taunimanima edia toana ia laloa lasi, to ibounai be maka tamona dekenai ia kota henidia noho.

Keristani tauna be tuari tauna bamona

10 Lauegu hereva dokona be inai: Lohiabada ena siahu dekena amo do umui siahu, bona Lohiabada ena goada dekena amo do umui goada. 11 Dirava ese ia henia tuari dabua ibounai do umui kwatua, vadaeni do umui goada, Satani ena koikoi karadia do umui koua. 12 Badina be iseda tuari be taunimanima danu lasi. Iseda tuari be lauma dikadia danu, guba dekenai idia noho. Ma danu inai tanobada ia gunalaia lauma dika badana, mai ena siahu taudia, bona tanobada ena dibura lohiadia, be ita ese ita tuari henidia noho. 13 Unai dainai Dirava ese ia henia tuari dabua ibounai do umui kwatua. Vadaeni nega dikana ia ginidae neganai, do umui tuari mai goada danu. Do umui tuari noho ela bona tuari ena dokona, bona unai neganai do umui gini goada noho.

14 Vadaeni do umui gini goada, emui gabana dekenai hereva momokani ena beleta dekena amo do umui hagegea. Emui kemena dekenai kara maoromaoro ena auri dabuana do umui kwatua. 15 Emui aena dekenai maino ena Sivarai Namona do umui atoa, tamaka bamona. 16 Nega ibounai abidadama, emui kesi bamona, do umui abia loaloa. Abidadama dekena amo, Satani ena diba bona peva, lahi gaudia, be do umui habodoa diba. 17 Bona hamauria do umui abia dae, emui tuari kwara gauna bamona. Lauma Helaga ena tuari kaia danu do umui dogoatao. Ia be Dirava ena hereva.

18 Nega ibounai Lauma Helaga ena siahu dekena amo guriguri bona noinoi do umui gwauraia. Do umui hesiku lasi, to nega ibounai guriguri totona do umui noho hegaegae. Dirava ena taudia totona do umui guriguri nega ibounai. 19 Lau dainai danu do umui noinoi, do lau haroro neganai, Sivarai Namona ena hunia hereva do lau hedinaraia, mai maoromaoro bona mai gari lasi danu. 20 Inai Sivarai Namona totona lau be Dirava ena hereva gwauraia tauna. Bona inai dainai lau be dibura ruma lalonai lau noho. Lau dainai do umui noinoi, Sivarai Namona do lau herevalaia goadagoada, Dirava ena ura hegeregerena.

Bamahuta herevadia

21 Lauegu noho, bona lauegu gaukara sivarai do umui diba totona, iseda varavara lalokauna Tukiko ese umui do ia hamaorolaia. Ia be Lohiabada ena hesiai tauna namona. 22 Ia lau siaia noho inai, umui dekenai, aiemai sivarai umui do ia hamaoroa, bona umui do ia hagoadaia totona.

23 Namona be, Tamana Dirava bona Lohiabada Iesu Keriso ese maino, lalokau bona abidadama, be Keristani varavara taudia ibounai dekenai do idia henia. 24 Iseda Lohiabada Iesu Keriso idia lalokau henia hanaihanai taudia ibounai dekenai Dirava ese iena hariharibada do ia henia.

Copyright information for `HMO