Esther 4

Eseta ia gwauhamata, iena bese taudia do ia durua

Unai kara ibounai be Morodekai ia diba neganai, ia ese mai lalohisihisi danu iena dabua ia darea, puse dabua ia karaia, bona lahi ena kahu be iena kwarana dekenai ia atoa. Vadaeni hanua ena huanai ia raka lao, bona mai boiboi danu ia tai bada. To ia ese king ena ruma magu iduara ia raka vareai lasi, badina puse dabua idia karaia taudia ese unai iduara idia vareai diba lasi, taravatu dainai. Bona king ena basileia gabudia ibounai dekenai, king ena oda hereva idia gwauraia hedinarai gabudia ibounai edia lalonai, Iuda taudia be idia tai noho, tai noho, idia aniani lasi, bona mai boiboi danu idia tai. Bona idia momo herea be puse dabua idia karaia, bona lahi ena kahu ena latanai idia hekure diho noho.

Eseta ena hesiai kekeni bona iena hesiai taudia be Eseta dekenai idia mai, Morodekai ena kara idia hamaoroa, vadaeni kwini ena lalona ia hisihisi bada. Ia ese dabua haida ia siaia, Morodekai ese puse dabua do ia kokia, bona unai dabua namodia do ia karaia totona, to ia ese ia abidia lasi. Vadaeni Eseta ese Hataka ia boiria, ia mai. Hataka be king ena ruma ena eunuko tauna ta, king ese ia abia hidi vadaeni, ia be Eseta ena hesiai tauna. Vadaeni Eseta ese Hataka be Morodekai dekenai, ia siaia, do ia diba dahaka kara ia vara, bona ena anina be dahaka.

Hataka be ia raka lao, Morodekai dekenai ia lao, hanua ena ariara dekenai, king ena magu iduara ena vairanai. Morodekai ese ia dekenai idia vara gaudia ibounai Hataka dekenai ia hamaoroa, bona ia hamaoroa danu moni hida Hamana ese ia gwauhamata vadaeni, king ena kohu haboua ruma dekenai do ia atoa, Iuda taudia hadikaia ore ena davana. Morodekai ese danu Iuda taudia hadikaia ore oda pepa, Susa dekenai ia torea gaudia ta Hataka dekenai ia henia, Eseta dekenai do ia hedinaraia totona. Morodekai ese danu Hataka ia hamaoroa, Eseta dekenai inai oda ena anina do ia hadibaia, bona do ia noia, ia be king dekenai do ia raka vareai, do ia noinoi, iena bese do ia bogahisihisi henia totona.

Unai neganai Hataka ia lao, Morodekai ena hereva be Eseta dekenai ia hamaoroa. 10 Vadaeni Eseta ese Hataka ia hereva henia, ia gwau, 11 “Lau be hegeregere lasi king dekenai do lau raka vareai. Bema king ese tau ta ia boiria mai, unai tau be king ena daiutu lalonai do ia vareai. Bema lasi neganai, bona tau ta ia vareai kava, unai tau be do idia alaia mase. King ena hesiai taudia bona iena basileia taudia ibounai inai taravatu idia diba. To inai taravatu koua totona dala be tamona sibona. Bema king ese iena dagi auna, golo gauna, be tau ta dekenai ia duduia neganai, unai tau be do ia mauri. To dina 30 idia lao vadaeni, bona idia ese lau idia boiria lasi, king dekenai do lau raka vareai totona.” 12 Vadaeni Hataka ese Eseta ena hereva be Morodekai dekenai ia hamaoroa.

13 Morodekai ese idia ia hamaoroa, ia gwau, “Inai hereva Eseta dekenai do umui hamaoroa: ‘Momokani oi be king ena rumai oi noho, to do oi laloa lasi oi be do oi mauri noho. Idia ese oi danu do idia alaia mase, badina oi danu be Iuda besena. 14 Bema hereva ta king dekenai oi gwauraia lasi neganai, guba dekena amo durua be Iuda taudia totona do ia diho mai, to oi bona oiemu tamana ena iduhu taudia be do umui mase. To daika ia diba, sedira oi ese kwini dagi oi abia vadaeni ena badina korikori be iseda bese durua totona, ani?’ ”

15 Vadaeni Eseta ese inai bamona Morodekai dekenai ia haere henia, ia gwau: 16 “Morodekai e, oi lao, Iuda taudia ibounai Susa dekenai do oi davaria, bona do oi haboua, bona lau dainai aniani ania lasi taravatu do umui karaia. Dina toi bona hanuaboi toi aniani do umui ania lasi, bona ranu do umui inua lasi. Lau bona egu hesiai kekeni danu do ai aniani lasi, umui hegeregerena. Unai murinai lau be king dekenai do lau raka vareai, iena taravatu do lau utua. Bema unai dainai lau mase, vadaeni lau mase.”

17 Inai hereva ia kamonai neganai Morodekai ese king ena magu iduara ia rakatania, bona Eseta ena oda hereva gauna hegeregerena ia karaia.

Copyright information for `HMO